RAPORT mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2017. aasta paranduseelarve projekti nr 3/2017 kohta, millega suurendatakse noorte tööhõive algatuse assigneeringuid eesmärgiga vähendada noorte töötust Euroopa Liidus ning ajakohastatakse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti (ACER) ja ühisettevõtte SESAR2 ametikohtade loetelu

  5.9.2017 - (11812/2017– C8‑0303/2017 – 2017/2078(BUD))

  Eelarvekomisjon
  Raportöör: Jens Geier


  Menetlus : 2017/2078(BUD)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A8-0282/2017
  Esitatud tekstid :
  A8-0282/2017
  Arutelud :
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

  mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2017. aasta paranduseelarve projekti nr 3/2017 kohta, millega suurendatakse noorte tööhõive algatuse assigneeringuid eesmärgiga vähendada noorte töötust Euroopa Liidus ning ajakohastatakse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti (ACER) ja ühisettevõtte SESAR2 ametikohtade loetelu

  (11812/2017 – C8‑0303/2017 – 2017/2078(BUD))

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

  –  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

  –  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)[1], eriti selle artiklit 41,

  –  võttes arvesse Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 1. detsembril 2016[2],

  –  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020[3] (edaspidi „mitmeaastase finantsraamistiku määrus“),

  –  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[4],

  –  võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja eriaruannet nr 5/2017 „Noorte töötus: kas ELi poliitika on midagi muutnud? Hinnang noortegarantiile ja noorte tööhõive algatusele“,

  –  võttes arvesse nõukogu 26. mai 2014. aasta otsust 2014/335/EL, Euratom Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta[5],

  –  võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 3/2017, mille komisjon võttis vastu 30. mail 2017 (COM(2017)0288),

  –  võttes arvesse 4. septembril 2017 vastu võetud ja samal päeval Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 3/2017 kohta (11812/2017 – C8‑0303/2017),

  –  võttes arvesse kodukorra artikleid 88 ja 91,

  –  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0282/2017),

  A.  arvestades, et paranduseelarve projekt nr 3/2017 on seotud täiendavate kulukohustuste assigneeringute (500 miljonit eurot) eraldamisega noorte tööhõive algatusele vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2017. aasta eelarvet puudutavale kokkuleppele ning detsentraliseeritud asutuse ACER ja ühisettevõte SESAR2 ametikohtade loetelu muutmisega, ilma et sellega kaasneksid muutused üldeelarves ja ametikohtade koguarvus;

  B.  arvestades, et Euroopa Parlament ja nõukogu palusid komisjonil esitada 2017. aastal paranduseelarve ettepaneku, et eraldada kulukohustuste koguvarust noorte tööhõive algatusele 500 miljonit eurot 2017. aastal niipea, kui võetakse vastu mitmeaastase finantsraamistiku määruse artikliga 6 ette nähtud tehniline kohandus;

  C.  arvestades, et pärast tehnilise kohanduse vastuvõtmist on komisjon teinud ettepaneku muuta liidu 2017. aasta eelarvet ja lisada vahendeid artiklile 04 02 64 „Noorte tööhõive algatus“;

  D.  arvestades, et seoses mitmeaastase finantsraamistiku muutmisega leppisid Euroopa Parlament ja nõukogu kokku täiendava 1,2 miljardi euro eraldamises noorte tööhõive algatusele aastatel 2017–2020 ning Euroopa Parlament rõhutas oma avalduses, mis on seotud mitmeaastase finantsraamistiku muutmisega, et see määr on poliitilist laadi ega oma õiguslikku mõju;

  E.  arvestades, et mitmeaastase finantsraamistiku muutmisega seoses toonitas komisjon oma avalduses ühtlasi, et kaaluda tuleks noorte tööhõive algatuse rahastamise suurendamist rohkem kui kokku lepitud 1,2 miljardi euro võrra, kasutades kulukohustuste koguvaru raames kasutada olevat varu vastavalt mitmeaastase finantsraamistiku määruse artiklile 14;

  F.  arvestades, et 2017. aastal tuleb läbi viia ümberklassifitseerimine nii detsentraliseeritud asutuses ACER kui ka ühisettevõttes SESAR2;

  1.  rõhutab eelkõige tungivat vajadust suurendada veelgi liidu rahalisi kohustusi võitluses noorte tööpuuduse vastu noorte tööhõive algatuse täiendava rahastamise kaudu;

  2.  peab kahetsusväärseks mitmeaastase finantsraamistiku muutmise tõkestamisest ja hilisest heakskiitmisest nõukogus tingitud viivitust liidu 2017. aasta eelarve muutmisel, et suurendada noorte tööhõive algatuse vahendeid vastavalt 2017. aasta eelarvemenetluse käigus kokku lepitule;

  3.  võtab komisjoni esitatud paranduseelarve projekti nr 3/2017 teadmiseks;

  4.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama asjakohaste rakenduskavade kiire ümberplaneerimise, et tagada kogu noorte tööhõive algatuse täiendava 500 miljoni euro suuruse rahastamispaketi täielik ja tõhus kulukohustustega sidumine 2017. aasta lõpuks; kutsub liikmesriike ühtlasi üles hindama enne kavade loomist rahastamislünkasid ja tegema turuanalüüse, et optimeerida noorte tööhõive algatusest saadavat kasu;

  5.  võtab teadmiseks detsentraliseeritud asutuse ACER ja ühisettevõtte SESAR2 ametikohtade loetelu muutmise; märgib, et nende muudatustega ei kaasne ametikohtade koguarvu muutumist ja neid on võimalik rahastada asutuste iga-aastase eelarve raames; on nõus, et ümber klassifitseeritav AD15 ametikoht ühisettevõttes SESAR2 on ad personam ametikoht ning kaotatakse praeguse tegevdirektori ametiaja lõpus;

  6.  kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 3/2017 kohta heaks;

  7.  teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 3/2017 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

  8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, kontrollikojale ning liikmesriikide parlamentidele.

  • [1]    ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
  • [2]    ELT L 51, 28.2.2017
  • [3]    ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
  • [4]    ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
  • [5]    ELT L 168, 7.6.2014, lk 105.

  TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

  Vastuvõtmise kuupäev

  30.8.2017

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  29

  3

  0

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

  Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský

  NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

  29

  +

  ALDE

  Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

  ECR

  Zbigniew Kuźmiuk

  GUE/NGL

  Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

  PPE

  Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

  VERTS/ALE

  Indrek Tarand, Monika Vana

  3

  ECR

  Bernd Kölmel

  ENF

  André Elissen, Marco Zanni

  0

  0

   

   

  Kasutatud tähised:

  +  :  poolt

  –  :  vastu

  0  :  erapooletu