Izvješće - A8-0282/2017Izvješće
A8-0282/2017

IZVJEŠĆE o stajalištu Vijeća o Nacrtu izmjene proračuna br. 3/2017 Europske unije za financijsku godinu 2017. o povećavanju proračunskih sredstva Inicijative za zapošljavanje mladih kako bi se smanjila nezaposlenost mladih diljem Europske unije i ažuriranju planova radnih mjesta decentralizirane agencije ACER i zajedničkog poduzeća SESAR2

5.9.2017 - (11812/2017– C8-0303/2017 – 2017/2078(BUD))

Odbor za proračune
Izvjestitelj: Jens Geier


Postupak : 2017/2078(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0282/2017
Podneseni tekstovi :
A8-0282/2017
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća o Nacrtu izmjene proračuna br. 3/2017 Europske unije za financijsku godinu 2017. o povećavanju proračunskih sredstva Inicijative za zapošljavanje mladih kako bi se smanjila nezaposlenost mladih diljem Europske unije i ažuriranju planova radnih mjesta decentralizirane agencije ACER i zajedničkog poduzeća SESAR2

(11812/2017 – C8-0303/2017 – 2017/2078(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[1], a posebno njezin članak 41.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2017., konačno donesen 1. prosinca 2016.[2],

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.[3],

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[4],

–  uzimajući u obzir Tematsko izvješće br. 5/2017 Europskog revizorskog suda „Nezaposlenost mladih – donose li politike EU-a promjene? Procjena programa „Garancija za mlade” i Inicijative za zapošljavanje mladih”,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije[5],

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 3/2017, koji je Komisija donijela 30. svibnja 2017. (COM(2017)0288),

–  uzimajući u obzir stajalište o Nacrtu izmjene proračuna br. 3/2017 koje je Vijeće usvojilo 4. rujna 2017. i istog dana proslijedilo Europskom parlamentu (11812/2017 – C8-0303/2017),

–  uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (11812/2017 – C8-0303/2017),

A.  budući da se Nacrt izmjene proračuna br. 3/2017 odnosi na dodjelu 500 milijuna EUR dodatnih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za Inicijativu za zapošljavanje mladih, kako su Europski parlament i Vijeće dogovorili u sporazumu o proračunu za 2017., kao i na izmjenu planova radnih mjesta decentralizirane agencije ACER i zajedničkoga poduzeća SESAR2, bez ikakvih promjena u cjelokupnom proračunu ili u ukupnom broju radnih mjesta;

B.  budući da su Europski parlament i Vijeće pozvali Komisiju da predloži izmjenu proračuna za 2017. kako bi se Inicijativi za zapošljavanje mladih u 2017. osiguralo 500 milijuna EUR koji se financiraju iz ukupnih razlika za obveze, čim se usvoji tehnička prilagodba predviđena člankom 6. Uredbe o VFO-u;

C.  budući da nakon usvajanja tehničke prilagodbe Komisija slijedom toga predlaže izmjenu proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017. i povećanje stavke 04 02 64 „Inicijativa za zapošljavanje mladih”;

D.  budući da su se u kontekstu revizije na sredini razdoblja višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) Europski parlament i Vijeće složili oko dodatnog iznosa od 1,2 milijarde EUR za Inicijativu za zapošljavanje mladih za razdoblje od 2017. do 2020. te je Europski parlament u svojoj izjavi povezanoj s revizijom VFO-a na sredini razdoblja istaknuo da je to ograničenje političke naravi bez pravnih posljedica;

E.  budući da je u kontekstu revizije VFO-a na sredini razdoblja Komisija u svojoj izjavi također istaknula da bi valjalo razmotriti povećanje sredstava za financiranje Inicijative za zapošljavanje mladih veće od dogovorenog iznosa od 1,2 milijarde EUR s pomoću gornjih granica dostupnih u okviru ukupne razlike za obveze u skladu s člankom 14. Uredbe o VFO-u;

F.  budući da je zahtjev za postupak reklasifikacije u 2017. potreban i za decentraliziranu agenciju ACER i za zajedničko poduzeće SESAR2;

1.  naglašava kao prioritetno pitanje hitnu potrebu da se dodatno poveća financijski angažman Unije u borbi protiv nezaposlenosti mladih dodjelom dodatnih sredstava Inicijativi za zapošljavanje mladih;

2.  žali što je došlo do zastoja u izmjeni proračuna Unije za 2017. kojom bi se povećala sredstva za Inicijativu za zapošljavanje mladih, kao što je dogovoreno tijekom godišnjeg proračunskog postupka za 2017., jer je Vijeće isprva blokiralo te kasno odobrilo reviziju VFO-a na sredini razdoblja;

3.  prima na znanje Nacrt izmjene proračuna br. 3/2017 koji je podnijela Komisija;

4.  poziva Komisiju i države članice da osiguraju brzo reprogramiranje relevantnih operativnih programa kako bi se zajamčilo da cijela dodatna financijska omotnica od 500 milijuna EUR za Inicijativu za zapošljavanje mladih bude potpuno i učinkovito rezervirana do kraja 2017.; poziva također države članice da prije uspostave programa izvrše procjene nedostataka i analize tržišta u cilju optimalnog ostvarivanja koristi od Inicijative za zapošljavanje mladih;

5.  prima na znanje izmjene planova radnih mjesta decentralizirane agencije ACER i zajedničkog poduzeća SESAR2; primjećuje da se tim izmjenama ne mijenja ukupan broj radnih mjesta i da se mogu financirati u okviru godišnjeg proračuna tih tijela za ovu godinu; slaže se da se reklasifikacija radnog mjesta razreda AD15 u zajedničkom poduzeću SESAR2 provodi ad personam i prestaje vrijediti na kraju mandata sadašnjeg izvršnog direktora;

6.  prihvaća stajalište Vijeća o Nacrtu izmjene proračuna br. 3/2017;

7.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 3/2017 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

8.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji, Revizorskom sudu te nacionalnim parlamentima.

  • [1]  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
  • [2]  OJ L 51, 28.2.2017.
  • [3]  SL L 347, 20.12.2013., str. 884.  
  • [4]  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
  • [5]    SL L 168, 7.6.2014., str. 105.

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

30.8.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

29

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

29

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani