JELENTÉS az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó, 3/2017. számú költségvetés-módosítási tervezetéről: az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés költségvetési forrásainak növelése az ifjúsági munkanélküliségnek az Európai Unió egészében történő csökkentése, valamint az ACER decentralizált ügynökség és a SESAR2 közös vállalkozás személyzeti létszámtervének aktualizálása érdekében

  5.9.2017 - (11812/2017– C8-0303/2017 – 2017/2078(BUD))

  Költségvetési Bizottság
  Előadó: Jens Geier


  Eljárás : 2017/2078(BUD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0282/2017
  Előterjesztett szövegek :
  A8-0282/2017
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

  az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó, 3/2017. számú költségvetés-módosítási tervezetéről: az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés költségvetési forrásainak növelése az ifjúsági munkanélküliségnek az Európai Unió egészében történő csökkentése, valamint az ACER decentralizált ügynökség és a SESAR2 közös vállalkozás személyzeti létszámtervének aktualizálása érdekében

  (11812/2017 – C8-0303/2017 – 2017/2078(BUD))

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

  –  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

  –  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1] és különösen annak 41. cikkére,

  –  tekintettel az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére[2], amelyet 2014. december 14-én fogadtak el véglegesen,

  –  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre[3],

  –  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra[4],

  –  tekintettel az „Ifjúsági munkanélküliség – hoztak változást az uniós szakpolitikák? Az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés értékelése” című 5/2017. számú számvevőszéki különjelentésre,

  –  tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozatra[5],

  –  tekintettel a Bizottság által 2017. május 30-án elfogadott, 3/2017. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2015)0288),

  –  tekintettel a Tanács által 2017. szeptember 4-én elfogadott és a Parlamenthez ugyanazon a napon továbbított, a 3/2017. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (11812/2017 – C8-0303/2016),

  –  tekintettel eljárási szabályzata 88. és 91. cikkére,

  –  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0282/2017),

  A.  mivel az Európai Parlament és a Tanács a 2017. évi költségvetésre vonatkozó megállapodása értelmében a 3/2017. számú költségvetés-módosítási tervezet 500 millió euró összegű további kötelezettségvállalási előirányzatot kíván beállítani a költségvetésbe az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre (YEI), valamint az ACER decentralizált ügynökség és a SESAR2 közös vállalkozás létszámtervének módosítására, anélkül, hogy a teljes költségvetés vagy az álláshelyek teljes száma változna;

  B.  mivel az Európai Parlament és a Tanács felkérte a Bizottságot, hogy 2017-ben tegyen javaslatot arra irányuló költségvetés-módosításra, hogy a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalékból 2017-ben 500 millió eurót biztosítsanak az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára, amint a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 6. cikkében előírt technikai kiigazításokat elfogadják;

  C.  mivel a technikai kiigazításokat követően a Bizottság javasolja az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének módosítását, azaz az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre vonatkozó 04 02 64-es tétel összegének megemelését;

  D.  mivel a többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatának keretében az Európai Parlament és a Tanács megállapodott abban, hogy 1,2 milliárd euróval növelik az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 2017 és 2020 közötti időszakra vonatkozó előirányzatait, és mivel az Európai Parlament a többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatára vonatkozó állásfoglalásában rámutatott, hogy a felső korlát politikai jellegű, annak jogi kihatása nincs;

  E.  mivel a többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatával összefüggésben a Bizottság nyilatkozatában azt is kiemelte, hogy fontolóra kell venni az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés előirányzatainak az elfogadott 1,2 milliárd eurós összegen túlmenő növelését úgy, hogy a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 14. cikkének megfelelően igénybe veszik a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék alatt rendelkezésre álló összeget;

  F.  mivel a 2017. évi átsorolási előfeltételek mind az ACER decentralizált ügynökség, mind a SESAR2 közös vállalkozás esetében teljesülnek;

  1.  kiemelten hangsúlyozza, hogy az Uniónak sürgősen növelnie kell pénzügyi kötelezettségvállalását az ifjúsági munkanélküliséggel szembeni fellépés terén, ezért van szükség az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés kiegészítő finanszírozására;

  2.  sajnálatosnak tartja, hogy késés ált be az Unió 2017. évi költségvetésének az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés előirányzatainak növelését célzó, a 2017. évi költségvetési eljárás során elfogadott módosításában, mivel a Tanács blokkolta, illetve későn fogadta el a többéves pénzügyi keret felülvizsgált változatát;

  3.  tudomásul veszi a 3/2017. számú költségvetés-módosítási tervezetet, annak a Bizottság által benyújtott formájában;

  4.  felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák a vonatkozó operatív programok gyors átütemezését annak biztosítása érdekében, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés további 500 millió eurós keretét teljes mértékben és hatékonyan fel lehessen használni 2017 végéig; felszólítja ezen túlmenően a tagállamokat, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés előnyeinek maximális kihasználása érdekében a programok kialakítását megelőzően mérjék fel a hiányosságokat, és végezzenek piaci elemzést;

  5.  tudomásul veszi az ACER decentralizált ügynökség és a SESAR 2 közös vállalkozás személyzeti létszámtervének módosítását; megjegyzi, hogy ezek a módosítások nem változtatják meg az álláshelyek teljes számát, és hogy a létszámterv a szervezet éves költségvetésének keretein belül finanszírozható; egyetért azzal, hogy a SESAR2 AD15-ös álláshelyének átsorolása személyhez kötött, és a jelenlegi ügyvezető igazgató megbízatásának lejártát követően megszűnik;

  6.  jóváhagyja a 3/2017. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

  7.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy az 3/2017. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint arra, hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

  8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Számvevőszéknek, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  • [1]    HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
  • [2]    HL L 51., 2017.2.28.
  • [3]    HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
  • [4]    HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
  • [5]    HL L 168., 2014.6.7., 105. o.

  INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

  Az elfogadás dátuma

  30.8.2017

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  29

  3

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský

  AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

  29

  +

  ALDE

  Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

  ECR

  Zbigniew Kuźmiuk

  GUE/NGL

  Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

  PPE

  Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

  VERTS/ALE

  Indrek Tarand, Monika Vana

  3

  -

  ECR

  Bernd Kölmel

  ENF

  André Elissen, Marco Zanni

  0

  0

   

   

  Jelmagyarázat:

  +  :  mellette

  -  :  ellene

  0  :  tartózkodás