Pranešimas - A8-0282/2017Pranešimas
A8-0282/2017

PRANEŠIMAS dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 3/2017 projekto, kuriuo padidinami biudžeto ištekliai Jaunimo užimtumo iniciatyvai, kad toliau būtų mažinamas jaunimo nedarbas Europos Sąjungoje, ir atnaujinami decentralizuotos agentūros ACER ir bendros įmonės SESAR2 etatų planai

5.9.2017 - (11812/2017– C8-0303/2017 – 2017/2078(BUD))

Biudžeto komitetas
Pranešėjas: Jens Geier


Procedūra : 2017/2078(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0282/2017
Pateikti tekstai :
A8-0282/2017
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 3/2017 projekto, kuriuo padidinami biudžeto ištekliai Jaunimo užimtumo iniciatyvai, kad toliau būtų mažinamas jaunimo nedarbas Europos Sąjungoje, ir atnaujinami decentralizuotos agentūros ACER ir bendros įmonės SESAR2 etatų planai

(11812/2017 – C8-0303/2017 – 2017/2078(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/20021[1], ypač į jo 41 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2016 m. gruodžio 1 d.[2],

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa[3] (DFP reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo[4],

–  atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 5/2017 „Jaunimo nedarbas – ar kas pasikeitė įgyvendinus ES politikas? Jaunimo garantijų iniciatyvos ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos vertinimas“

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimą 2014/335/ES, Euratomas dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos[5],

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 3/2017 projektą, kurį Komisija patvirtino 2017 m. gegužės 30 d. (COM(2017) 0288),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. rugsėjo 4 d. priimtą ir tą pačią dieną Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 3/2017 projekto (11812/2017 – C8-0303/2017),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0282/2017),

A.  kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 3/2017 projektas yra susijęs su 500 mln. EUR papildomų įsipareigojimų asignavimų suteikimu Jaunimo užimtumo iniciatyvai, kaip buvo sutarta Europos Parlamento ir Tarybos susitarime dėl 2017 m. biudžeto, taip pat su decentralizuotos agentūros ACER ir bendros įmonės SESAR2 etatų planų daliniu pakeitimu, nekeičiant bendro biudžeto ir bendro etatų skaičiaus;

B.  kadangi Europos Parlamentas ir Taryba paprašė Komisijos 2017 m. pasiūlyti taisomajame biudžete 2017 m. Jaunimo užimtumo iniciatyvai skirti 500 mln. EUR finansuojant pagal bendrąją įsipareigojimų maržą, kai tik bus priimtas DFP reglamento 6 straipsnyje numatytas techninis patikslinimas;

C.  kadangi, priėmus techninį patikslinimą, Komisija dėl to siūlo iš dalies pakeisti Sąjungos 2017 m. biudžetą ir padidinti straipsnio 04 02 64 „Jaunimo užimtumo iniciatyva“ lėšų kiekį;

D.  kadangi, atsižvelgdami į Daugiametės finansinės programos (DFP) laikotarpio vidurio tikslinimą, Europos Parlamentas ir Taryba susitarė Jaunimo užimtumo iniciatyvai2017–2020 m. papildomai skirti 1,2 mlrd. EUR ir Europos Parlamentas savo pareiškime dėl DFP laikotarpio vidurio tikslinimo pabrėžė, kad ši riba yra politinio pobūdžio ir nedaro jokio teisinio poveikio;

E.  kadangi, atsižvelgdama į DFP laikotarpio vidurio tikslinimą, Komisija savo pareiškime taip pat pabrėžė, kad reikėtų apsvarstyti galimybę padidinti Jaunimo užimtumo iniciatyvos finansavimą viršijant 1,2 mlrd. EUR sumą, dėl kurios susitarta panaudojant maržas, turimas pagal bendrąją įsipareigojimų maržą, laikantis DFP reglamento 14 straipsnio;

F.  kadangi reikalavimas dėl 2017 m. perklasifikavimo būtinas ir decentralizuotos agentūros ACER, ir bendros įmonės SESAR2 atveju;

1.  pirmiausia pabrėžia, kad skubiai reikia dar labiau padidinti Sąjungos finansinį įsipareigojimą kovoti su jaunimo nedarbu Jaunimo užimtumo iniciatyvai skiriant papildomų lėšų;

2.  apgailestauja, kad dėl to, jog Taryba blokavo ir vėlai patvirtino DFP laikotarpio vidurio tikslinimą, vėluojama iš dalies pakeisti 2017 m. Sąjungos biudžetą siekiant padidinti Jaunimo užimtumo iniciatyvos finansavimą, kaip susitarta per 2017 m. metinę biudžeto procedūrą;

3.  atkreipia dėmesį į Komisijos pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 3/2017 projektą;

4.  ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad būtų sparčiai perprogramuotos atitinkamos veiklos programos siekiant užtikrinti, kad visas Jaunimo užimtumo iniciatyvai skirtas papildomas 500 mln. EUR finansinis paketas būtų visiškai ir veiksmingai įsipareigotas iki 2017 m. pabaigos; be to, ragina valstybes nares prieš nustatant programas atlikti finansavimo trūkumų vertinimus ir rinkos tyrimus siekiant iš Jaunimo užimtumo iniciatyvos gauti kuo daugiau naudos;

5.  atkreipia dėmesį į decentralizuotos agentūros ACER ir bendros įmonės SESAR2 etatų planų pakeitimus; atkreipia dėmesį į tai, kad dėl tų pakeitimų nesikeičia bendras etatų skaičius ir kad etatai gali būti finansuojami iš įstaigų šių metų metinio biudžeto; sutinka, kad bendros įmonės SESAR2 AD15 pareigybės perklasifikavimas yra ad personam ir nustos galioti pasibaigus dabartinio vykdomojo direktoriaus įgaliojimams;

6.  patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 3/2017 projekto;

7.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 3/2017 yra galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir nacionaliniams parlamentams.

  • [1]    OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
  • [2]    OL L 51, 2017 2 28.
  • [3]    OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
  • [4]    OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
  • [5]    OL L 168, 2014 6 7, p. 105.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

30.8.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

29

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė