Ziņojums - A8-0282/2017Ziņojums
A8-0282/2017

ZIŅOJUMS par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 3/2017 projektu — līdzekļu palielinājums Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai, lai turpinātu jauniešu bezdarba līmeņa samazināšanu visā Eiropas Savienībā, un decentralizētās aģentūras ACER un SESAR2 kopuzņēmuma štatu saraksta atjauninājums

5.9.2017 - (11812/2017 – C8-0303/2017 – 2017/2078(BUD))

Budžeta komiteja
Referents: Jens Geier


Procedūra : 2017/2078(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0282/2017
Iesniegtie teksti :
A8-0282/2017
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 3/2017 projektu — līdzekļu palielinājums Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai (JNI), lai turpinātu jauniešu bezdarba līmeņa samazināšanu visā Eiropas Savienībā, un decentralizētās aģentūras ACER un SESAR2 kopuzņēmuma štatu saraksta atjauninājums

(11812/2017 – C8-0303/2017 – 2017/2078(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[1] un jo īpaši tās 41. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2016. gada 1. decembrī[2],

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam[3] (DFS regula),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[4],

–  ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 5/2017 “Jauniešu bezdarbs: vai ES politikas virzieniem ir bijusi nozīme? Garantijas jauniešiem shēmas un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas novērtējums”,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 26. maija Lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu[5],

–  ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 3/2017 projektu, ko Komisija pieņēma 2017. gada 30. maijā (COM(2017)0288),

–  ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 3/2017 projektu, ko Padome pieņēma 2017. gada 4. septembrī un nosūtīja Eiropas Parlamentam tajā pašā dienā (11812/2017 – C8-0303/2017),

–  ņemot vērā Reglamenta 88. un 91. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0282/2017),

A.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 3/2017 projekts ir saistīts ar papildu saistību apropriāciju piešķiršanu Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai (JNI) EUR 500 miljonu apmērā, ko Eiropas Parlaments un Padome apstiprināja, vienojoties par 2017. gada budžetu, kā arī ar decentralizētās aģentūras ACER un SESAR2 kopuzņēmuma štatu sarakstu grozīšanu, neietekmējot vispārējo budžetu vai štata vietu kopskaitu;

B.  tā kā Eiropas Parlaments un Padome aicināja Komisiju 2017. gadā ierosināt budžeta grozījumu, lai šajā pašā gadā piešķirtu EUR 500 miljonus Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai, šo piešķīrumu finansējot no saistību vispārējās rezerves, tiklīdz būs pieņemta DFS regulas 6. pantā paredzētā tehniskā korekcija;

C.  tā kā Komisija pēc tehniskās korekcijas pieņemšanas ierosina grozīt Savienības 2017. gada budžetu un palielināt līdzekļu apmēru 04 02 64. pantā “Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva”;

D.  tā kā saistībā ar daudzgadu finanšu shēmas (DFS) vidusposma pārskatīšanu Eiropas Parlaments un Padome ir vienojušies par papildu piešķīrumu JNI EUR 1,2 miljardu apmērā 2017.–2020. gadā un Eiropas Parlaments savā ar DFS vidusposma pārskatīšanu saistītajā paziņojumā ir uzsvēris, ka minētais apmērs ir politiska rakstura un tam nav nekādu juridisku seku;

E.  tā kā saistībā ar DFS vidusposma pārskatīšanu Komisija savā paziņojumā arī uzsvēra, ka būtu jāizskata iespēja palielināt JNI finansējumu par vairāk nekā EUR 1,2 miljardiem, par kuriem panākta vienošanās, izmantojot rezerves, kas pieejamas saistību vispārējās rezerves ietvaros saskaņā ar DFS regulas 14. pantu;

F.  tā kā prasību 2017. gadā īstenot pārklasifikāciju vajadzētu attiecināt gan uz decentralizēto aģentūru ACER, gan SESAR2 kopuzņēmumu,

1.  uzsver, ka par prioritāti jāuzskata steidzamā nepieciešamība vēl vairāk palielināt Savienības finansiālo iesaistīšanos cīņā pret jauniešu bezdarbu, piešķirot papildu finansējumu JNI;

2.  pauž nožēlu par to, ka Savienības 2017. gada budžeta grozīšana ar mērķi palielināt finansējumu Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai (JNI), par ko bija panākta vienošanās 2017. gada budžeta procedūrā, aizkavējās, jo Padome bloķēja un vēlu apstiprināja DFS vidusposma pārskatīšanu;

3.  pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 3/2017 projektu;

4.  aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt attiecīgo darbības programmu ātru pārplānošanu, lai panāktu, ka par visu JNI paredzēto papildu finansējumu, proti, EUR 500 miljoniem, līdz 2017. gada beigām tiek efektīvi uzņemtas saistības; turklāt aicina dalībvalstis pirms shēmu izveides veikt trūkumu novērtējumus un tirgus analīzes, lai gūtu maksimālu labumu no JNI;

5.  pieņem zināšanai izmaiņas decentralizētās aģentūras ACER un SESAR2 kopuzņēmuma štatu sarakstos; norāda, ka šīs izmaiņas nemaina kopējo štata vietu skaitu un ka tās iespējams finansēt minēto struktūru šā gada budžeta ietvaros; piekrīt, ka AD 15 pakāpes štata vietas pārklasificēšana SESAR2 kopuzņēmumā tiek veikta ad personam un tās termiņš beigsies pašreizējā izpilddirektora pilnvaru termiņa beigās;

6.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 3/2017 projektu;

7.  uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 3/2017 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

8.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Revīzijas palātai un dalībvalstu parlamentiem.

  • [1]  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
  • [2]  OV L 51, 28.2.2017.
  • [3]  OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
  • [4]  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
  • [5]  OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

30.8.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

29

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

29

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas