SPRÁVA o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2017 na rozpočtový rok 2017: Zvýšenie rozpočtových zdrojov na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí s cieľom znížiť nezamestnanosť v rámci celej Európskej únie a aktualizácia plánov pracovných miest zamestnancov decentralizovanej agentúry ACER a spoločného podniku SESAR2

5.9.2017 - (11812/2017– C8‑0303/2017 – 2017/2078(BUD))

Výbor pre rozpočet
Spravodajca: Jens Geier


Postup : 2017/2078(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0282/2017
Predkladané texty :
A8-0282/2017
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2017 na rozpočtový rok 2017: Zvýšenie rozpočtových zdrojov na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí s cieľom znížiť nezamestnanosť v rámci celej Európskej únie a aktualizácia plánov pracovných miest zamestnancov decentralizovanej agentúry ACER a spoločného podniku SESAR2

(11812/2017 – C8‑0303/2017 – 2017/2078(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[1], a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2017 prijatý s konečnou platnosťou 1. decembra 2016[2],

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020[3] (nariadenie o VFR),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení[4],

–  so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 5/2017 s názvom Nezamestnanosť mladých ľudí – majú na ňu politiky EÚ vplyv? Posúdenie záruky pre mladých ľudí a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie[5],

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 3/2017, ktorý Komisia prijala 30. mája 2017 (COM(2017)0288),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2017, ktorú prijala Rada 4. septembra 2017 a postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (11812/2017 – C8‑0303/2017),

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0282/2017),

A.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 3/2017 sa týka poskytnutia dodatočných viazaných rozpočtových prostriedkov vo výške 500 miliónov EUR na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI), na čom sa Európsky parlament a Rada dohodli vo svojej dohode o rozpočte na rok 2017, a tiež zmeny plánu pracovných miest pre decentralizovanú agentúru ACER a spoločný podnik SESAR2, pričom nemá žiadny vplyv na celkový rozpočet ani na celkový počet pracovných miest;

B.  keďže Európsky parlament a Rada vyzvali Komisiu, aby v roku 2017 navrhla opravný rozpočet s cieľom zabezpečiť 500 miliónov EUR na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí na rok 2017 poskytnutých z celkovej rezervy na záväzky, a to hneď ako sa prijme technická úprava podľa článku 6 nariadenia o VFR;

C.  keďže v nadväznosti na prijatie technickej úpravy Komisia navrhuje zmeniť rozpočet Únie na rok 2017 a zvýšiť prostriedky v článku 04 02 64 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí;

D.  keďže v kontexte revízie viacročného finančného rámca (VFR) v polovici trvania sa Európsky parlament a Rada dohodli na navýšení prostriedkov pre YEI na roky 2017 – 2020 o 1,2 miliardy EUR a Európsky parlament vo svojom vyhlásení v súvislosti s revíziou VFR v polovici trvania zdôraznil, že táto hranica má politickú povahu bez akýchkoľvek právnych dôsledkov;

E.  keďže v kontexte revízie VFR v polovici trvania Komisia vo svojom vyhlásení tiež zdôraznila, že treba zvážiť zvýšenie finančných prostriedkov pre YEI nad rámec dohodnutej sumy 1,2 miliardy EUR s využitím dostupných rezerv v rámci celkovej rezervy na záväzky v súlade s článkom 14 nariadenia o VFR;

F.  keďže požiadavka na zmeny pracovného zaradenia v roku 2017 je potrebná tak pre decentralizovanú agentúru ACER, ako aj pre spoločný podnik SESAR2;

1.  ako prioritnú otázku zdôrazňuje naliehavú potrebu ďalej zvýšiť finančný záväzok Únie v oblasti boja proti nezamestnanosti mladých ľudí prostredníctvom dodatočných finančných prostriedkov pre YEI;

2.  vyjadruje poľutovanie nad oneskorením pri úprave rozpočtu Únie na rok 2017 s cieľom zvýšiť prostriedky pre YEI, ako bolo dohodnuté počas ročného rozpočtového postupu na rok 2017, a to z dôvodu zablokovania a neskorého schválenia revízie VFR v polovici trvania Radou;

3.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 3/2017, ako ho predložila Komisia;

4.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili rýchle preprogramovanie príslušných operačných programov s cieľom zabezpečiť, že všetky dodatočné finančné prostriedky pre YEI vo výške 500 miliónov EUR budú plne a efektívne viazané do konca roka 2017; okrem toho vyzýva členské štáty, aby pred zriadením systémov vykonali hodnotenia medzier a analýzy trhu s cieľom optimalizovať prínos YEI;

5.  berie na vedomie úpravy plánov pracovných miest pre decentralizovanú agentúru ACER a spoločný podnik SESAR2; konštatuje, že týmito zmenami sa nemení celkový počet pracovných miest a že ich možno financovať v rámci ročných rozpočtov oboch orgánov na tento rok; súhlasí s tým, že k zmene pracovného zaradenia v prípade pracovného miesta AD15 v spoločnom podniku SESAR2 dochádza na princípe ad personam a táto zmena uplynie na konci funkčného obdobia súčasného výkonného riaditeľa;

6.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2017;

7.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 3/2017 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Dvoru audítorov a národným parlamentom.

  • [1]    Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [2]    Ú. v. EÚ L 51, 28.2.2017.
  • [3]    Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
  • [4]    Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
  • [5]    Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

30.8.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

29

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

29

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania