Förfarande : 2017/2078(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0282/2017

Ingivna texter :

A8-0282/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2017 - 9.13

Antagna texter :

P8_TA(2017)0343

BETÄNKANDE     
PDF 430kWORD 55k
5.9.2017
PE 607.808v02-00 A8-0282/2017

om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2017 för budgetåret 2017 om en ökning av budgetresurserna för sysselsättningsinitiativet för unga för att minska ungdomsarbetslösheten i Europeiska unionen och en uppdatering av tjänsteförteckningarna för den decentraliserade byrån Acer och för det gemensamma företaget Sesar2

(11812/2017– C8-0303/2017 – 2017/2078(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Jens Geier

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2017 för budgetåret 2017 om en ökning av budgetresurserna för sysselsättningsinitiativet för unga för att minska ungdomsarbetslösheten i Europeiska unionen och en uppdatering av tjänsteförteckningarna för den decentraliserade byrån Acer och för det gemensamma företaget Sesar2

(11812/2017 – C8-0303/2017 – 2017/2078(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605(1)/2002, särskilt artikel 41,

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, slutgiltigt antagen den 1 december 2016(2),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(3),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(4),

–  med beaktande av revisionsrättens särskilda rapport nr 5/2017 Ungdomsarbetslösheten – har EU:s politik gjort någon skillnad? En bedömning av ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet för unga,

–  med beaktande av rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel(5),

–  med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 3/2017 som kommissionen antog den 30 maj 2017 (COM(2017)0288),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 3/2017 som rådet antog den 4 september 2017 och översände till Europaparlamentet samma dag (11812/2017 – C8-0303/2017),

–  med beaktande av artiklarna 88 och 91 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0282/2017), och av följande skäl:

A.  Förslaget till ändringsbudget nr 3/2017 hänför sig till tillhandahållandet av ytterligare 500 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden för sysselsättningsinitiativet för unga, som godkänts av Europaparlamentet och rådet i deras överenskommelse om budgeten för 2017, samt till en ändring av tjänsteförteckningarna för de decentraliserade byråerna Acer och det gemensamma företaget Sesar2, utan några ändringar av den totala budgeten eller det totala antalet tjänster.

B.  Europaparlamentet och rådet uppmanade kommissionen att föreslå en ändringsbudget under 2017 för att tillhandahålla 500 miljoner EUR till sysselsättningsinitiativet för unga under 2017, som skulle finansieras genom den samlade marginalen för åtaganden, så snart den tekniska justering som föreskrivs i artikel 6 i den fleråriga budgetramen har antagits.

C.  Efter antagandet av den tekniska justeringen, föreslår kommissionen därför att man ändrar Europeiska unionens budget för budgetåret 2017 och ökar anslagen till artikel 04 02 64 ”Sysselsättningsinitiativet för unga”.

D.  I samband med halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen kom Europaparlamentet och rådet överens om ett tillägg på 1,2 miljarder EUR för sysselsättningsinitiativet för unga för 2017–2020, och Europaparlamentet framhöll i sitt uttalande i samband med halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen att denna gräns är av politisk natur utan några rättsliga konsekvenser.

E.  Inom ramen för halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen betonade kommissionen också i sitt uttalande att man bör överväga en ökning av anslagen till sysselsättningsinitiativet för unga utöver det överenskomna beloppet på 1,2 miljarder EUR genom utnyttjande av de marginaler som finns tillgängliga under den samlade marginalen för åtaganden i enlighet med artikel 14 i förordningen om den fleråriga budgetramen.

F.  Kravet på 2017 års omklassificering är nödvändigt för både den decentraliserade byrån Acer och det gemensamma företaget Sesar2.

1.  Europaparlamentet betonar som en prioriterad fråga det akuta behovet av att ytterligare öka unionens ekonomiska åtagande i kampen mot ungdomsarbetslösheten genom ytterligare finansiering för sysselsättningsinitiativet för unga.

2.  Europaparlamentet beklagar förseningen i ändringen av unionens budget för 2017 i syfte att öka anslaget till ungdomssysselsättningsinitiativet, i enlighet med överenskommelsen under det årliga budgetförfarandet för 2017, på grund av rådets blockering och sena godkännande av revideringen av den fleråriga budgetramen efter halva tiden.

3.  Europaparlamentet noterar förslaget till ändringsbudget nr 3/2017, som lagts fram av kommissionen.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa en snabb omfördelning av anslag till de relevanta operativa programmen, i syfte att säkerställa att hela det ytterligare anslaget på 500 miljoner EUR till sysselsättningsinitiativet för unga fullt ut och effektivt utnyttjas senast i slutet av 2017. Parlamentet uppmanar dessutom medlemsstaterna att analysera kompetensglapp och marknaden innan systemen sätts samman för att optimera fördelarna med ungdomssysselsättningsinitiativet.

5.  Europaparlamentet noterar ändringarna av tjänsteförteckningarna för den decentraliserade byrån Acer och det gemensamma företaget Sesar2. Parlamentet noterar att dessa ändringar inte ändrar det totala antalet tjänster och att de kan finansieras inom byråernas årliga budget för detta år. Parlamentet konstaterar att omklassificeringen av AD 15-tjänsten med personlig placering för det gemensamma företaget Sesar2 kommer att upphöra när den nuvarande verkställande direktörens mandat löper ut.

6.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 3/2017.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 3/2017 slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och revisionsrätten samt till de nationella parlamenten.

(1)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

EUT L 51, 28.2.2017.

(3)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)

EUT L 168, 7.6.2014, s. 105.


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

30.8.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

29

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

29

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy