Postup : 2017/0073(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0284/2017

Předložené texty :

A8-0284/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/09/2017 - 9.2

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0333

ZPRÁVA     *
PDF 522kWORD 53k
6.9.2017
PE 607.861v03-00 A8-0284/2017

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení látky N-(1-fenethylpiperidin-4-yl)-N-fenylakrylamid (akryl-fentanyl) kontrolním opatřením

(08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Brice Hortefeux

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení látky N-(1-fenethylpiperidin-4-yl)-N-fenylakrylamid (akryl-fentanyl) kontrolním opatřením

(08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (08858/2017),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0179/2017),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2005/387/SVV ze dne 10. května 2005 o výměně informací, hodnocení rizika a kontrole nových psychoaktivních látek(1), a zejména na čl. 8 odst. 3 tohoto rozhodnutí,

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0284/2017),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby opětovně konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 127, 20.5.2005, s. 32.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V rámci postupu konzultace byl Evropský parlament vyzván, aby se ve lhůtě tří měsíců vyjádřil k prováděcímu rozhodnutí Rady o podrobení látky N-(1-fenethylpiperidin-4-yl)-N-fenylakrylamid (akryl-fentanyl) kontrolním opatřením.

Zpráva o hodnocení rizik, již vypracovalo společně Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) s Europolem, byla zveřejněna dne 17. listopadu 2016 a dochází k závěru, že tato psychoaktivní látka je syntetickým opioidem, jehož struktura je obdobná fentanylu, kontrolované látce široce používané v lékařství jako doplněk k celkové anestezii v chirurgii a k tlumení bolesti. Vyrábí se hlavně v Číně.

Zpráva uvádí, že akryl-fentanyl je dostupný v Evropské unii přinejmenším od dubna 2016 a byl zjištěn v šesti členských státech. Tři členské státy nahlásily 47 úmrtí spojených s touto látkou a 20 případů akutní intoxikace, které byly zřejmě způsobeny akryl-fentanylem.

Rovněž vzhledem k toxické a nebezpečné povaze této látky, která představuje zdravotní a sociální riziko, a v souladu se závěry EMCDDA a Europolu doporučuje zpravodaj toto prováděcí rozhodnutí Rady schválit.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení látky N-(1-fenethylpiperidin-4-yl)-N-fenylakrylamid (akryl-fentanyl) kontrolním opatřením

Referenční údaje

08858/2017 – C8-0179/2017 – COM(2017)01612017/0073(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

2.6.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

15.6.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

15.6.2017

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ENVI

31.8.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Brice Hortefeux

29.6.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

11.7.2017

 

 

 

Datum přijetí

4.9.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

32

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Caterina Chinnici, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Francesc Gambús, Anne Sander, Ramón Luis Valcárcel Siso

Datum předložení

7.9.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

32

+

ALDE

Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Francesc Gambús, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Nadine Morano, Anne Sander, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss

S&D

Caterina Chinnici, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Bodil Valero

0

-

 

 

1

0

ENF

Auke Zijlstra

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí