ZPRÁVA o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení látky N-(1-fenethylpiperidin-4-yl)-N-fenylakrylamid (akryl-fentanyl) kontrolním opatřením

  6.9.2017 - (08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE)) - *

  Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
  Zpravodaj: Brice Hortefeux

  Postup : 2017/0073(NLE)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A8-0284/2017
  Předložené texty :
  A8-0284/2017
  Rozpravy :
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení látky N-(1-fenethylpiperidin-4-yl)-N-fenylakrylamid (akryl-fentanyl) kontrolním opatřením

  (08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE))

  (Konzultace)

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na návrh Rady (08858/2017),

  –  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0179/2017),

  –  s ohledem na rozhodnutí Rady 2005/387/SVV ze dne 10. května 2005 o výměně informací, hodnocení rizika a kontrole nových psychoaktivních látek[1], a zejména na čl. 8 odst. 3 tohoto rozhodnutí,

  –  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

  –  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0284/2017),

  1.  schvaluje návrh Rady;

  2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

  3.  vyzývá Radu, aby opětovně konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

  4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

  • [1]  Úř. věst. L 127, 20.5.2005, s. 32.

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  V rámci postupu konzultace byl Evropský parlament vyzván, aby se ve lhůtě tří měsíců vyjádřil k prováděcímu rozhodnutí Rady o podrobení látky N-(1-fenethylpiperidin-4-yl)-N-fenylakrylamid (akryl-fentanyl) kontrolním opatřením.

  Zpráva o hodnocení rizik, již vypracovalo společně Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) s Europolem, byla zveřejněna dne 17. listopadu 2016 a dochází k závěru, že tato psychoaktivní látka je syntetickým opioidem, jehož struktura je obdobná fentanylu, kontrolované látce široce používané v lékařství jako doplněk k celkové anestezii v chirurgii a k tlumení bolesti. Vyrábí se hlavně v Číně.

  Zpráva uvádí, že akryl-fentanyl je dostupný v Evropské unii přinejmenším od dubna 2016 a byl zjištěn v šesti členských státech. Tři členské státy nahlásily 47 úmrtí spojených s touto látkou a 20 případů akutní intoxikace, které byly zřejmě způsobeny akryl-fentanylem.

  Rovněž vzhledem k toxické a nebezpečné povaze této látky, která představuje zdravotní a sociální riziko, a v souladu se závěry EMCDDA a Europolu doporučuje zpravodaj toto prováděcí rozhodnutí Rady schválit.

  POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  Název

  Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení látky N-(1-fenethylpiperidin-4-yl)-N-fenylakrylamid (akryl-fentanyl) kontrolním opatřením

  Referenční údaje

  08858/2017 – C8-0179/2017 – COM(2017)01612017/0073(NLE)

  Datum konzultace / žádosti o souhlas

  2.6.2017

   

   

   

  Věcně příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  LIBE

  15.6.2017

   

   

   

  Výbory požádané o stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  ENVI

  15.6.2017

   

   

   

  Nezaujetí stanoviska

         Datum rozhodnutí

  ENVI

  31.8.2017

   

   

   

  Zpravodajové

         Datum jmenování

  Brice Hortefeux

  29.6.2017

   

   

   

  Projednání ve výboru

  11.7.2017

   

   

   

  Datum přijetí

  4.9.2017

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  32

  0

  1

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Caterina Chinnici, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Andrea Bocskor, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Axel Voss

  Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

  Francesc Gambús, Anne Sander, Ramón Luis Valcárcel Siso

  Datum předložení

  7.9.2017

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  32

  +

  ALDE

  Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

  EFDD

  Kristina Winberg

  GUE/NGL

  Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat

  NI

  Udo Voigt

  PPE

  Andrea Bocskor, Pál Csáky, Francesc Gambús, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Nadine Morano, Anne Sander, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss

  S&D

  Caterina Chinnici, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

  Verts/ALE

  Jan Philipp Albrecht, Bodil Valero

  0

  -

   

   

  1

  0

  ENF

  Auke Zijlstra

  Význam zkratek:

  +  :  pro

  -  :  proti

  0  :  zdrželi se