Menetlus : 2017/0073(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0284/2017

Esitatud tekstid :

A8-0284/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/09/2017 - 9.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0333

RAPORT     *
PDF 440kWORD 54k
6.9.2017
PE 607.861v03-00 A8-0284/2017

mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu N-(1-fenetüülpiperidiin-4-üül)-N-fenüülakrüülamiidi (akrüloüülfentanüüli) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta

(08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Brice Hortefeux

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu N-(1-fenetüülpiperidiin-4-üül)-N-fenüülakrüülamiidi (akrüloüülfentanüüli) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta

(08858/2017 – C8‑0179/2017 – 2017/0073(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu eelnõu (08858/2017),

–  võttes arvesse Amsterdami lepinguga muudetud Euroopa Liidu lepingu artikli 39 lõiget 1 ja protokolli nr 36 (üleminekusätete kohta) artiklit 9, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8‑0179/2017),

–  võttes arvesse nõukogu 10. mai 2005. aasta otsust 2005/387/JSK uusi psühhoaktiivseid aineid käsitleva teabe vahetuse, riski hindamise ja kontrolli kohta(1), eriti selle artikli 8 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8-0284/2017),

1.  kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT L 127, 20.5.2005, lk 32.


SELETUSKIRI

Nõuandemenetluse raames peab Euroopa Parlament tegema kolme kuu jooksul otsuse nõukogu rakendusotsuse kohta, mis käsitleb uue psühhoaktiivse aine N-(1-fenetüülpiperidiin-4-üül)-N-fenüülakrüülamiidi (akrüloüülfentanüüli) suhtes kontrollimeetmete kehtestamist.

Riskihindamisaruandes, mille koostasid ühiselt Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) ja Europol ning mis avaldati 17. novembril 2016, jõuti järeldusele, et nimetatud psühhoaktiivne aine on sünteetiline opioid, mille struktuur sarnaneb kontrollitava aine fentanüüliga, mis on meditsiinis laialdaselt kasutusel kirurgiliste operatsioonide üldnarkoosi täienduse ja valuvaigistina. Akrüloüülfentanüüli toodetakse põhiliselt Hiinas.

Aruandes märgitakse, et aine on Euroopa Liidus olnud kättesaadav alates 2016. aasta aprillist ja seda on tuvastatud kuues liikmesriigis. Kolm liikmesriiki on teatanud akrüloüülfentanüülist tingitud 47 surmajuhtumist ja 20 ägeda mürgistuse juhtumist.

Seetõttu, pidades silmas nimetatud aine toksilisust ja ohtlikkust, sellega kaasnevat sotsiaalset ja terviseohtu, ning EMCDDA ja Europoli järeldusi, teeb raportöör ettepaneku nõukogu rakendusotsus heaks kiita.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Nõukogu rakendusotsuse eelnõu N-(1-fenetüülpiperidiin-4-üül)-N-fenüülakrüülamiidi (akrüloüülfentanüüli) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta

Viited

08858/2017 – C8-0179/2017 – COM(2017)01612017/0073(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

2.6.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

15.6.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

15.6.2017

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ENVI

31.8.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Brice Hortefeux

29.6.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

11.7.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

4.9.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

32

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Caterina Chinnici, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Francesc Gambús, Anne Sander, Ramón Luis Valcárcel Siso

Esitamise kuupäev

7.9.2017


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

32

+

ALDE

Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Francesc Gambús, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Nadine Morano, Anne Sander, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss

S&D

Caterina Chinnici, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Bodil Valero

0

 

 

1

0

ENF

Auke Zijlstra

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika