Postupak : 2017/0073(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0284/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0284/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/09/2017 - 9.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0333

IZVJEŠĆE     *
PDF 447kWORD 53k
6.9.2017
PE 607.861v03-00 A8-0284/2017

o provedbenoj odluci Vijeća o podvrgavanju tvari N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamida (akriloilfentanila) kontrolnim mjerama

(08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelj: Brice Hortefeux

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o provedbenoj odluci Vijeća o podvrgavanju tvari N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamida (akriloilfentanila) kontrolnim mjerama

(08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt Vijeća (08858/2017),

–  uzimajući u obzir članak 39. stavak 1. Ugovora o Europskoj uniji, izmijenjen Ugovorom iz Amsterdama, i članak 9. Protokola br. 36 o prijelaznim odredbama na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0179/2017),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2005/387/PUP od 10. svibnja 2005. o razmjeni informacija, procjeni rizika i kontroli novih psihoaktivnih tvari(1), a posebno njezin članak 8. stavak 3.,

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0284/2017),

1.  prihvaća Nacrt Vijeća;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako se namjerava udaljiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 127, 20.5.2005., str. 32.


OBRAZLOŽENJE

U okviru postupka savjetovanja Europski parlament u roku od tri mjeseca mora dostaviti mišljenje o provedbenoj odluci Vijeća o podvrgavanju nove psihoaktivne tvari N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamida (akriloilfentanila) kontrolnim mjerama.

U izvješću o procjeni rizika koje su zajedno sastavili Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) i Europol, a koje je objavljeno 17. studenoga 2016., zaključuje se da je ta psihoaktivna tvar sintetički opioid čija je struktura slična fentanilu, kontroliranoj tvari koja se obično koristi u medicini kao dopuna općoj anesteziji tijekom operacije i za smanjenje bolova. Ona se uglavnom proizvodi u Kini.

U izvješću se navodi da je akriloilfentanil dostupan u Uniji od travnja 2016. i da je otkriven u šest država članica. Tri države članice prijavile su 47 smrtnih slučajeva povezanih s tom tvari i 20 slučajeva akutnog trovanja povezanog s akriloilfentanilom.

Stoga, s obzirom na toksičnu i opasnu prirodu te tvari, koja predstavlja zdravstveni i socijalni rizik, te u skladu sa zaključcima EMCDDA-a i Europola izvjestitelj preporučuje odobriti provedbenu odluku Vijeća.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Nacrt provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju tvari N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamida (akriloilfentanila) kontrolnim mjerama

Referentni dokumenti

08858/2017 – C8-0179/2017 – COM(2017)01612017/0073(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

2.6.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

15.6.2017

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

15.6.2017

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ENVI

31.8.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Brice Hortefeux

29.6.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

11.7.2017

 

 

 

Datum usvajanja

4.9.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

32

0

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Caterina Chinnici, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Francesc Gambús, Anne Sander, Ramón Luis Valcárcel Siso

Datum podnošenja

7.9.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

32

+

ALDE

Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Francesc Gambús, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Nadine Morano, Anne Sander, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss

S&D

Caterina Chinnici, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Bodil Valero

0

-

 

 

1

0

ENF

Auke Zijlstra

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti