Eljárás : 2017/0073(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0284/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0284/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 13/09/2017 - 9.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0333

JELENTÉS     *
PDF 438kWORD 54k
6.9.2017
PE 607.861v03-00 A8-0284/2017

az N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamid (akriloil-fentanil) ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről

(08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Brice Hortefeux

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamid (akriloil-fentanil) ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről

(08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács tervezetére ((08858/2017),

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 39. cikke (1) bekezdésének az Amszterdami Szerződés által módosított formájára, valamint az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 9. cikkére, amelyek értelmében a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0179/2017),

–  tekintettel az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről szóló, 2005. május 10-i 2005/387/IB tanácsi határozatra(1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0284/2017),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 127., 2005.5.20., 32. o.


INDOKOLÁS

A konzultációs eljárás keretében az Európai Parlamentnek három hónapon belül állást kell foglalnia az N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamid (akriloil-fentanil) új pszichoaktív anyagot ellenőrző intézkedéseknek alávető tanácsi végrehajtási határozatról.

Az Európai Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) és az Europol által közösen készített, 2016. november 17-én közzétett kockázatértékelési jelentés arra a következtetésre jut, hogy ez a pszichoaktív anyag szintetikus opioid, amely szerkezetileg hasonló a fentanilhoz, egy, a gyógyászatban kiegészítő műtéti érzéstelenítőként és fájdalomcsillapítóként általánosan használt, ellenőrzött anyaghoz. Ezt az anyagot túlnyomórészt Kínában állítják elő.

A jelentés megállapítja, hogy az anyag 2016 áprilisa óta jelen van az Unióban, és immár 6 tagállamban észlelték megjelenését. Három tagállam 47 halálesetet és 20 heveny akriloil-fentanil mérgezést jelentett be az anyaggal összefüggésben.

Ezért az anyag mérgező és veszélyes tulajdonságainak betudható egészségügyi és társadalmi kockázatok miatt, valamint összhangban az EMCDDA és az Europol vizsgálatainak eredményeivel, az előadó javasolja a tanácsi végrehajtási határozat jóváhagyását.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Tanács végrehajtási határozatára vonatkozó tervezet az N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamid (akriloil-fentanil) ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről

Hivatkozások

08858/2017 – C8-0179/2017 – COM(2017)01612017/0073(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

2.6.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

15.6.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

15.6.2017

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ENVI

31.8.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Brice Hortefeux

29.6.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

11.7.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

4.9.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

32

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Caterina Chinnici, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Francesc Gambús, Anne Sander, Ramón Luis Valcárcel Siso

Benyújtás dátuma

7.9.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

32

+

ALDE

Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Francesc Gambús, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Nadine Morano, Anne Sander, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss

S&D

Caterina Chinnici, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Bodil Valero

0

-

 

 

1

0

ENF

Auke Zijlstra

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat