Procedūra : 2017/0073(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0284/2017

Pateikti tekstai :

A8-0284/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/09/2017 - 9.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0333

PRANEŠIMAS     *
PDF 586kWORD 54k
6.9.2017
PE 607.861v03-00 A8-0284/2017

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamidui (akriloilfentaniliui) projekto

(08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Brice Hortefeux

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamidui (akriloilfentaniliui) projekto

(08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos projektą (08858/2017),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties, iš dalies pakeistos Amsterdamo sutartimi, 39 straipsnio 1 dalį ir į Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 9 straipsnį, pagal kuriuos Taryba konsultavosi su Parlamentu (C8-0179/2017),

–  atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės 10 d. Tarybos sprendimą 2005/387/TVR dėl keitimosi informacija apie naujas psichoaktyvias medžiagas, jų rizikos įvertinimo ir kontrolės(1), ypač į jo 8 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0284/2017),

1.  pritaria Tarybos projektui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 127, 2005 5 20, p. 32.


AIŠKINAMOJI DALIS

Vykdant konsultavimosi procedūrą Europos Parlamentas per tris mėnesius turėtų pareikšti nuomonę dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo naujai psichoaktyviajai medžiagai N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamidui (akriloilfentaniliui).

2016 m. lapkričio 17 d. paskelbtoje rizikos vertinimo ataskaitoje, kurią kartu parengė Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC) ir Europolas, daroma išvada, kad ši psichoaktyvioji medžiaga yra sintetinis opioidas, struktūriškai panašus į fentanilį – kontroliuojamą medžiagą, plačiai naudojamą medicinoje kaip bendros anestezijos priedas operacijų metu ir skausmo kontrolei. Ši medžiaga daugiausia gaminama Kinijoje.

Ataskaitoje pažymima, kad Sąjungoje akriloilfentanilis pasirodė 2016 m. balandžio mėn. ir kad jo buvo aptikta šešiose valstybėse narėse. Trys valstybės narės nurodė, kad su šia medžiaga susijusi 47 asmenų mirtis ir kad nustatyta 20 ūmaus apsinuodijimo dėl akriloilfentanilio atvejų.

Taigi atsižvelgdamas į šios medžiagos, keliančios pavojų sveikatai ir socialinę riziką, toksiškumą ir pavojingumą, taip pat į ENNSC ir Europolo išvadas, pranešėjas rekomenduoja pritarti Tarybos įgyvendinimo sprendimui.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamidui (akriloilfentaniliui) projektas

Nuorodos

08858/2017 – C8-0179/2017 – COM(2017)01612017/0073(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

2.6.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

15.6.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

15.6.2017

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ENVI

31.8.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Brice Hortefeux

29.6.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

11.7.2017

 

 

 

Priėmimo data

4.9.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

32

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Caterina Chinnici, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Francesc Gambús, Anne Sander, Ramón Luis Valcárcel Siso

Pateikimo data

7.9.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

32

+

ALDE

Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Francesc Gambús, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Nadine Morano, Anne Sander, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss

S&D

Caterina Chinnici, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Bodil Valero

0

-

 

 

1

0

ENF

Auke Zijlstra

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika