Procedūra : 2017/0073(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0284/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0284/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 13/09/2017 - 9.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0333

ZIŅOJUMS     *
PDF 581kWORD 53k
6.9.2017
PE 607.861v03-00 A8-0284/2017

par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanu N-(1-fenetilpiperidīn-4-il)-N-fenilakrilamīdam (akriloilfentanilam)

(08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Brice Hortefeux

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMA RAKSTS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanu N-(1-fenetilpiperidīn-4-il)-N-fenilakrilamīdam (akriloilfentanilam)

(08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes projektu (08858/2017),

–  ņemot vērā ar Amsterdamas līgumu grozītā Līguma par Eiropas Savienību 39. panta 1. punktu un 36. protokola par pārejas noteikumiem 9. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8-0179/2017),

–  ņemot vērā Padomes 2005. gada 10. maija Lēmumu 2005/387/TI par informācijas apmaiņu, riska novērtējumu un kontroli attiecībā uz jaunām psihoaktīvām vielām(1) un jo īpaši tā 8. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0284/2017),

1.  apstiprina Padomes projektu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 127, 20.5.2005., 32. lpp.


PASKAIDROJUMA RAKSTS

Konsultāciju procedūras kontekstā Eiropas Parlaments tiek aicināts trīs mēnešu laikā paust viedokli par Padomes īstenošanas lēmumu par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajai psihoaktīvajai vielai N-(1-fenetilpiperidīn-4-il)-N-fenilakrilamīdam (akriloilfentanilam).

Riska novērtējuma ziņojumā, ko kopīgi sagatavojuši Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) un Eiropols un kas publicēts 2016. gada 17. novembrī, secināts, ka šī psihoaktīvā viela ir sintētisks opioīds, kura struktūra ir līdzīga fentanilam — kontrolējamai vielai, ko parasti izmanto medicīnā kā vispārējās anestēzijas piedevu ķirurģijā un atsāpināšanas līdzekli. Pārsvarā to ražo Ķīnā.

Ziņojumā konstatēts, ka akriloilfentanils Eiropas Savienībā ir pieejams kopš 2016. gada aprīļa un ir konstatēts 6 dalībvalstīs. Trīs dalībvalstis ziņojušas par kopā 47 ar šo vielu saistītas nāves gadījumiem un 20 akūtas intoksikācijas gadījumiem akriloilfentanila izmantošanas dēļ.

Tāpēc, ņemot vērā šīs vielas toksisko un bīstamo raksturu, kas rada veselības un sociālo apdraudējumu un saskaņā ar EMCDDA un Eiropola secinājumiem, referents iesaka apstiprināt Padomes īstenošanas lēmumu.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Projekts Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanu N-(1-fenetilpiperidīn-4-il)-N-fenilakrilamīdam (akriloilfentanilam)

Atsauces

08858/2017 – C8-0179/2017 – COM(2017)01612017/0073(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

2.6.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

15.6.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

15.6.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ENVI

31.8.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Brice Hortefeux

29.6.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

11.7.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

4.9.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

32

0

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Caterina Chinnici, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Francesc Gambús, Anne Sander, Ramón Luis Valcárcel Siso

Iesniegšanas datums

7.9.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

32

+

ALDE

Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Francesc Gambús, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Nadine Morano, Anne Sander, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss

S&D

Caterina Chinnici, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Bodil Valero

0

-

 

 

1

0

ENF

Auke Zijlstra

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika