VERSLAG over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van N-(1-fenethylpiperidine-4-yl)-N-fenylacrylamide (acryloylfentanyl) aan controlemaatregelen

6.9.2017 - (08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE)) - *

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteur: Brice Hortefeux

Procedure : 2017/0073(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0284/2017
Ingediende teksten :
A8-0284/2017
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van N-(1-fenethylpiperidine-4-yl)-N-fenylacrylamide (acryloylfentanyl) aan controlemaatregelen

(08858/2017 – C8‑0179/2017 – 2017/0073(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van de Raad (08858/2017),

–  gezien artikel 39, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, zoals gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam, en artikel 9 van Protocol (Nr. 36) betreffende de overgangsbepalingen, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8‑0179/2017),

–  gezien Besluit 2005/387/JBZ van de Raad van 10 mei 2005 inzake de uitwisseling van informatie, de risicobeoordeling en de controle ten aanzien van nieuwe psychoactieve stoffen[1], en met name artikel 8, lid 3,

–  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0284/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

  • [1]  OJ L 127 van 20.5.2005, blz. 32.

TOELICHTING

In het kader van de raadplegingsprocedure wordt het Europees Parlement verzocht zich binnen een termijn van drie maanden uit te spreken over het uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stof N-(1-fenethylpiperidine-4-yl)-N-fenylacrylamide (acryloylfentanyl) aan controlemaatregelen.

Uit het risicobeoordelingsverslag dat gezamenlijk is opgesteld door het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) en Europol, en dat op 17 november 2016 is gepubliceerd, blijkt dat deze psychoactieve stof een synthetisch opioïde is, dat qua structuur vergelijkbaar is met fentanyl, een aan controle onderworpen stof die in de geneeskunde op ruime schaal wordt gebruikt als bestanddeel in algehele anesthesie bij operaties en voor pijnbeheersing. De stof wordt voornamelijk in China geproduceerd.

Volgens het verslag wordt de stof, die sinds april 2016 in de Europese Unie verkrijgbaar is, in zes lidstaten aangetroffen. Drie lidstaten hebben in totaal 47 sterfgevallen gemeld die in verband worden gebracht met de stof. Voorts is melding gemaakt van meer dan 20 gevallen van acute vergiftiging die vermoedelijk terug te voeren zijn op acryloylfentanyl.

Gezien de giftige en gevaarlijke aard van deze stof, die een sociaal en gezondheidsrisico vormt, en overeenkomstig de conclusies van het EWDD en Europol beveelt uw rapporteur bijgevolg aan het uitvoeringsbesluit van de Raad goed te keuren.

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van N-(1-fenethylpiperidine-4-yl)-N-fenylacrylamide (acryloylfentanyl) aan controlemaatregelen

Document- en procedurenummers

08858/2017 – C8-0179/2017 – COM(2017)01612017/0073(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

2.6.2017

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

LIBE

15.6.2017

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

ENVI

15.6.2017

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

ENVI

31.8.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Brice Hortefeux

29.6.2017

 

 

 

Behandeling in de commissie

11.7.2017

 

 

 

Datum goedkeuring

4.9.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

32

0

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Caterina Chinnici, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Axel Voss

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Francesc Gambús, Anne Sander, Ramón Luis Valcárcel Siso

Datum indiening

7.9.2017

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

32

+

ALDE

Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Francesc Gambús, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Nadine Morano, Anne Sander, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss

S&D

Caterina Chinnici, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Bodil Valero

0

-

 

 

1

0

ENF

Auke Zijlstra

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding