RAPORT referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aplicarea unor măsuri de control în cazul N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacrilamidei (acriloilfentanil)

  6.9.2017 - (08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE)) - *

  Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
  Raportor: Brice Hortefeux

  Procedură : 2017/0073(NLE)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A8-0284/2017
  Texte depuse :
  A8-0284/2017
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aplicarea unor măsuri de control în cazul N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacrilamidei (acriloilfentanil)

  (08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE))

  (Procedura de consultare)

  Parlamentul European,

  –  având în vedere proiectul Consiliului (08858/2017),

  –  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0179/2017),

  –  având în vedere Decizia 2005/387/JAI a Consiliului din 10 mai 2005 privind schimbul de informații, evaluarea riscurilor și controlul noilor substanțe psihoactive[1], în special articolul 8 alineatul (3),

  –  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

  –  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0284/2017),

  1.  aprobă proiectul Consiliului;

  2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

  3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

  4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

  • [1]  JO L 127, 20.5.2005, p. 32.

  EXPUNERE DE MOTIVE

  În cadrul procedurii de consultare, se solicită Parlamentului European să se pronunțe în termen de trei luni cu privire la decizia de punere în aplicare a Consiliului privind aplicarea unor măsuri de control în cazul N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacrilamidei (acriloilfentanil).

  Raportul de evaluare a riscurilor elaborat în comun de către Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) și de Europol, publicat la 17 noiembrie 2016, a concluzionat că această substanță psihoactivă constituie un opioid sintetic, a cărei structură este similară fentanilului, o substanță controlată, utilizată pe scară largă în medicină ca adjuvant în anestezia generală în timpul intervențiilor chirurgicale și pentru calmarea durerii. Aceasta este fabricată în special în China.

  În raport se constată că acriloilfentanilul este disponibil în Uniune cel puțin din aprilie 2016 și a fost detectat în șase state membre. Trei state membre au raportat 47 de decese asociate acestei substanțe și 20 de cazuri de intoxicații acute cauzate de acriloilfentanil.

  De asemenea, având în vedere caracterul toxic și periculos al acestei substanțe, care prezintă un risc sanitar și social, și potrivit constatărilor OEDT și Europol, raportorul recomandă aprobarea deciziei de punere în aplicare a Consiliului.

  PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

  Titlu

  Proiect decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aplicarea unor măsuri de control în cazul N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacrilamidei (acriloilfentanil)

  Referințe

  08858/2017 – C8-0179/2017 – COM(2017)01612017/0073(NLE)

  Data sesizării

  2.6.2017

   

   

   

  Comisie competentă

  Data anunțului în plen

  LIBE

  15.6.2017

   

   

   

  Comisii sesizate pentru aviz

  Data anunțului în plen

  ENVI

  15.6.2017

   

   

   

  Avize care nu au fost emise

  Data deciziei

  ENVI

  31.8.2017

   

   

   

  Raportori

  Data numirii

  Brice Hortefeux

  29.6.2017

   

   

   

  Examinare în comisie

  11.7.2017

   

   

   

  Data adoptării

  4.9.2017

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  32

  0

  1

  Membri titulari prezenți la votul final

  Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Caterina Chinnici, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Andrea Bocskor, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Axel Voss

  Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Francesc Gambús, Anne Sander, Ramón Luis Valcárcel Siso

  Data depunerii

  7.9.2017

  VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

  32

  +

  ALDE

  Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

  EFDD

  Kristina Winberg

  GUE/NGL

  Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat

  NI

  Udo Voigt

  PPE

  Andrea Bocskor, Pál Csáky, Francesc Gambús, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Nadine Morano, Anne Sander, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss

  S&D

  Caterina Chinnici, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

  Verts/ALE

  Jan Philipp Albrecht, Bodil Valero

  0

  -

   

   

  1

  0

  ENF

  Auke Zijlstra

  Legenda simbolurilor utilizate:

  +  :  pentru

  -  :  împotrivă

  0  :  abțineri