RAPORT referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aplicarea unor măsuri de control în cazul N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacrilamidei (acriloilfentanil)

6.9.2017 - (08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE)) - *

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportor: Brice Hortefeux

Procedură : 2017/0073(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0284/2017
Texte depuse :
A8-0284/2017
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aplicarea unor măsuri de control în cazul N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacrilamidei (acriloilfentanil)

(08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (08858/2017),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0179/2017),

–  având în vedere Decizia 2005/387/JAI a Consiliului din 10 mai 2005 privind schimbul de informații, evaluarea riscurilor și controlul noilor substanțe psihoactive[1], în special articolul 8 alineatul (3),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0284/2017),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

  • [1]  JO L 127, 20.5.2005, p. 32.

EXPUNERE DE MOTIVE

În cadrul procedurii de consultare, se solicită Parlamentului European să se pronunțe în termen de trei luni cu privire la decizia de punere în aplicare a Consiliului privind aplicarea unor măsuri de control în cazul N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacrilamidei (acriloilfentanil).

Raportul de evaluare a riscurilor elaborat în comun de către Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) și de Europol, publicat la 17 noiembrie 2016, a concluzionat că această substanță psihoactivă constituie un opioid sintetic, a cărei structură este similară fentanilului, o substanță controlată, utilizată pe scară largă în medicină ca adjuvant în anestezia generală în timpul intervențiilor chirurgicale și pentru calmarea durerii. Aceasta este fabricată în special în China.

În raport se constată că acriloilfentanilul este disponibil în Uniune cel puțin din aprilie 2016 și a fost detectat în șase state membre. Trei state membre au raportat 47 de decese asociate acestei substanțe și 20 de cazuri de intoxicații acute cauzate de acriloilfentanil.

De asemenea, având în vedere caracterul toxic și periculos al acestei substanțe, care prezintă un risc sanitar și social, și potrivit constatărilor OEDT și Europol, raportorul recomandă aprobarea deciziei de punere în aplicare a Consiliului.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Proiect decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aplicarea unor măsuri de control în cazul N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacrilamidei (acriloilfentanil)

Referințe

08858/2017 – C8-0179/2017 – COM(2017)01612017/0073(NLE)

Data sesizării

2.6.2017

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

LIBE

15.6.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

ENVI

15.6.2017

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ENVI

31.8.2017

 

 

 

Raportori

Data numirii

Brice Hortefeux

29.6.2017

 

 

 

Examinare în comisie

11.7.2017

 

 

 

Data adoptării

4.9.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Caterina Chinnici, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Axel Voss

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Francesc Gambús, Anne Sander, Ramón Luis Valcárcel Siso

Data depunerii

7.9.2017

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

32

+

ALDE

Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Francesc Gambús, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Nadine Morano, Anne Sander, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss

S&D

Caterina Chinnici, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Bodil Valero

0

-

 

 

1

0

ENF

Auke Zijlstra

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri