SPRÁVA o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení N-(1-fenyletyl-4-piperidinyl)-N-fenylakrylamidu (akrylfentanyl) kontrolným opatreniam

6.9.2017 - (08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE)) - *

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Brice Hortefeux

Postup : 2017/0073(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0284/2017
Predkladané texty :
A8-0284/2017
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení N-(1-fenyletyl-4-piperidinyl)-N-fenylakrylamidu (akrylfentanyl) kontrolným opatreniam

(08858/2017 – C8‑0179/2017 – 2017/0073(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (08858/2017),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8‑0179/2017),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2005/387/SVV z 10. mája 2005 o výmene informácií, hodnotení rizika a kontrole nových psychoaktívnych látok[1], a najmä na jeho článok 8 ods. 3,

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0248/2017),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

  • [1]  Ú. v. EÚ L 127, 20.5.2005, s. 32.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

V rámci konzultačného postupu sa Parlament vyzýva, aby sa v lehote troch mesiacov vyjadril k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady o podrobení N-(1-fenyletyl-4-piperidinyl)-N-fenylakrylamidu (akrylfentanyl) kontrolným opatreniam.

Správa o hodnotení rizika vypracovaná v spolupráci s Európskym monitorovacím centrom pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) a Europolom bola uverejnená 17. novembra 2016, pričom dospela k záveru, že uvedená psychoaktívna látka je syntetický opiát, ktorý je štruktúrou podobný fentanylu – kontrolovanej látke bežne používanej v lekárstve ako doplnok celkovej anestézie počas operácie a na zmierňovanie bolestí. Vyrába sa hlavne v Číne.

V správe sa uvádza, že akrylfentanyl je dostupný v Únii od apríla 2016 a bol zistený v šiestich členských štátoch. Tri členské štáty nahlásili 47 prípadov úmrtia spojených s touto látkou a 20 prípadov akútnej intoxikácie, ktoré boli spôsobené pravdepodobne akrylfentanylom.

Aj vzhľadom na toxický a nebezpečný charakter tejto látky, ktorá predstavuje zdravotné a spoločenské riziko, a v súlade so závermi EMCDDA a Europolu spravodajca odporúča toto vykonávacie rozhodnutie Rady schváliť.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení N-(1-fenyletyl-4-piperidinyl)-N-fenylakrylamidu (akrylfentanyl) kontrolným opatreniam

Referenčné čísla

08858/2017 – C8-0179/2017 – COM(2017)01612017/0073(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

2.6.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

15.6.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

15.6.2017

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       Dátum rozhodnutia

ENVI

31.8.2017

 

 

 

Spravodajca

       Dátum vymenovania

Brice Hortefeux

29.6.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

11.7.2017

 

 

 

Dátum prijatia

4.9.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

32

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Caterina Chinnici, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Francesc Gambús, Anne Sander, Ramón Luis Valcárcel Siso

Dátum predloženia

7.9.2017

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

32

+

ALDE

Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Francesc Gambús, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Nadine Morano, Anne Sander, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss

S&D

Caterina Chinnici, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Bodil Valero

0

-

 

 

1

0

ENF

Auke Zijlstra

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania