Postopek : 2017/0073(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0284/2017

Predložena besedila :

A8-0284/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/09/2017 - 9.2

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0333

POROČILO     *
PDF 579kWORD 53k
6.9.2017
PE 607.861v03-00 A8-0284/2017

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamid (akriloilfentanil)

(08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Brice Hortefeux

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamid (akriloilfentanil)

(08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka Sveta (08858/2017),

–  ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, kakor je bila spremenjena z Amsterdamsko pogodbo, in člena 9 Protokola št. 36 o prehodni ureditvi, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0179/2017),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2005/387/PNZ z dne 10. maja 2005 o izmenjavi podatkov, oceni tveganja in nadzoru nad novimi psihoaktivnimi snovmi(1) in zlasti člena 8(3) Sklepa,

–  ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0284/2017),

1.  odobri osnutek Sveta;

2.  poziva Svet, naj Parlament obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 127, 20.5.2005, str. 32.


OBRAZLOŽITEV

V postopku posvetovanja se mora Evropski parlament v roku treh mesecev izreči o izvedbenem sklepu Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov N-(1-fenetilpiperidin-4-il) -N-fenilakrilamid (akriloilfentanil).

V poročilu o oceni tveganja, ki sta ga skupaj pripravila Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami in Europol in je bilo objavljeno 17. novembra 2016, je navedena ugotovitev, da je ta psihoaktivna snov sintetični opioid, katerega struktura je podobna fentanilu, nadzorovani snovi, ki se običajno uporablja v medicini kot dodatek pri splošni anesteziji v kirurgiji in za lajšanje bolečin. Proizvedena je v glavnem na Kitajskem.

V poročilu je navedeno, da je snov v Uniji prisotna od aprila 2016 in je bila odkrita v šestih državah članicah. Tri države članice so poročale o 47 smrtnih primerih, povezanih s to snovjo, in o 20 akutnih zastrupitvah zaradi akriloilfentanila.

Zaradi toksičnosti in nevarnosti snovi, ki predstavlja tveganje za zdravje in družbo, ter v skladu z ugotovitvami Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami in Europola poročevalec priporoča odobritev izvedbenega sklepa Sveta.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamid (akriloilfentanil)

Referenčni dokumenti

08858/2017 – C8-0179/2017 – COM(2017)01612017/0073(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

2.6.2017

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

15.6.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

15.6.2017

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

ENVI

31.8.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Brice Hortefeux

29.6.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

11.7.2017

 

 

 

Datum sprejetja

4.9.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

32

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Caterina Chinnici, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Francesc Gambús, Anne Sander, Ramón Luis Valcárcel Siso

Datum predložitve

7.9.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

32

+

ALDE

Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Francesc Gambús, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Nadine Morano, Anne Sander, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss

S&D

Caterina Chinnici, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Bodil Valero

0

-

 

 

1

0

ENF

Auke Zijlstra

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov