Процедура : 2017/0190(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0285/2017

Внесени текстове :

A8-0285/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/10/2017 - 5.9

Приети текстове :

P8_TA(2017)0394

ДОКЛАД     ***I
PDF 648kWORD 54k
14.9.2017
PE 609.500v04-00 A8-0285/2017

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1380/2013 относно общата политика в областта на рибарството

(COM(2017)0424 – C8‑0239/2017 – 2017/0190(COD))

Комисия по рибно стопанство

Докладчик: Ален Кадек

(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА – ВОДЕЩА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1380/2013 относно общата политика в областта на рибарството

(COM(2017)0424 – C8‑0239/2017 – 2017/0190(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0424),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0239/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  след като се консултира с Европейския икономически и социален комитет,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A8-0285/2017),

1.  приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В Регламент (ЕС) № 1380/2013(1) е предвидено задължение за разтоварване на целия улов за видовете, за които се прилагат ограничения на улова или минимален референтен размер за опазване („задължение за разтоварване“). Подробностите, свързани с изпълнението на това задължение, се определят в регионални многогодишни планове за управление, приети чрез процедура за съвместно вземане на решение. Тъй като се очакваше приемането на многогодишните планове да отнеме известно време, като временно решение Регламент (ЕС) № 1380/2013 даде възможност за приемането от Комисията на делегирани актове за създаване на планове за премахване на изхвърлянето на улов, валидни за срок не по-дълъг от три години и изготвени въз основа на съвместна препоръка от страна на съответните държави членки. Плановете за премахване на изхвърлянето на улов могат да съдържат разпоредби относно риболовните дейности или видовете, за които вече се прилага задължение за разтоварване, и могат да предвиждат по-специално минимални изключения въз основа на висока способност за оцеляване, разпоредби относно документирането на улова и, когато е целесъобразно, определяне на минимални референтни размери за опазване.

Първите делегирани регламенти на Комисията за установяване на планове за премахване на изхвърлянето на улов влязоха в сила на 1 януари 2015 г. и действието им изтича в края на 2017 г. Многогодишните планове следва да служат за постигане на целта за устойчиво използване на морските биологични ресурси в съответствие със спецификата на различните риболовни дейности и да съдържат необходимите правомощия за приемане на делегирани актове, включващи други мерки за облекчаване, необходими за ефективното прилагане на задължението за разтоварване на сушата. Ето защо след изтичането на първоначалния период от три години Комисията ще разполага с правомощие само за приемане на делегирани актове единствено за определяне на минимални изключения.

До момента е въведен само многогодишният план за Балтийско море(2), като понастоящем съзаконодателите обсъждат две предложения на Комисията за многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за дребните пелагични видове в Адриатическо море(3).

Съдържание на предложението

Предлага се Комисията да бъде оправомощена да приема планове за премахване на изхвърлянето на улов за още един период от общо не повече от три години, за да се улесни изпълнението на задължението за разтоварване.

Позиция на докладчика

Докладчикът приветства настоящето предложение, което ще улесни изпълнението на задължението за разтоварване на сушата, докато бъдат приети регионалните многогодишни планове за управление.

Докладчикът предлага предложението на Комисията да бъде прието по опростена процедура в съответствие с член 50 от Правилника за дейността на Европейския парламент.

(1)

  Регламент № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

(2)

  Регламент (ЕС) 2016/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за създаване на многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета (ОВ L 191, 15.7.2016 г., стр. 1).

(3)

  COM(2016)0493 final – 2016/0238 (COD) и COM(2017)0097 final – 2017/043 (COD).


ПРОЦЕДУРА – ВОДЕЩА КОМИСИЯ

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕС) № 1380/2013 относно общата политика в областта на рибарството

Позовавания

COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD)

Дата на представяне на ЕП

11.8.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

PECH

11.9.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Alain Cadec

12.7.2017

 

 

 

Опростена процедура – дата на решението

12.7.2017

Разглеждане в комисия

30.8.2017

 

 

 

Дата на приемане

30.8.2017

 

 

 

Дата на внасяне

14.9.2017

Правна информация - Политика за поверителност