Postup : 2017/0190(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0285/2017

Předložené texty :

A8-0285/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/10/2017 - 5.9

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0394

ZPRÁVA     ***I
PDF 510kWORD 54k
14.9.2017
PE 609.500v03-00 A8-0285/2017

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice

(COM(2017)0424 – C8‑0239/2017 – 2017/0190(COD))

Výbor pro rybolov

Zpravodaj: Alain Cadec

(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu)

ERRATA/ADDENDA
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice

(COM(2017)0424 – C8‑0239/2017 – 2017/0190(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0424),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0239/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A8-0285/2017),

1.  přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu, Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Nařízení (EU) č. 1380/2013(1) zavedlo povinnost vykládat všechny úlovky populací, na které se vztahují omezení odlovu nebo které nedosahují minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů. Podrobnosti týkající se plnění povinnosti vykládky mají být v zásadě stanoveny v regionálních víceletých plánech řízení přijatých postupem spolurozhodování. Jelikož se však očekávalo, že přijetí víceletých plánů si vyžádá určitý čas, bylo v nařízení (EU) č. 1380/2013 jako dočasné řešení stanoveno, že Komise přijme akty v přenesené pravomoci, jimiž na dobu nejvýše tří let určí plány výmětů zohledňující společné doporučení dotčených členských států. Plány výmětů mohou obsahovat ustanovení ohledně způsobů a oblastí rybolovu nebo druhů, na které se již povinnost vykládky vztahuje, a ustanovení, která stanoví výjimky de minimis a výjimky odůvodněné vysokou mírou přežití, dokumentaci úlovků a v příslušných případech minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů.

První nařízení Komise v přenesené pravomoci stanovující plány výmětů vstoupila v platnost 1. ledna 2015 a jejich platnost vyprší koncem roku 2017. K dosahování cíle udržitelného využívání mořských biologických zdrojů, jež bude reflektovat zvláštnosti různých druhů rybolovu, by v zásadě měly sloužit víceleté plány, které by měly také obsahovat nezbytné svěření pravomoci k přijímání aktů v přenesené pravomoci, mimo jiné v souvislosti s dalšími možnostmi flexibility, jež budou potřebné pro hladké plnění povinnosti vykládky. Po uplynutí počátečního období tří let bude Komise oprávněna přijímat jedině akty v přenesené pravomoci, jež budou obsahovat výhradně výjimky de minimis.

K dnešnímu dni je zaveden pouze víceletý plán pro oblast Baltského moře(2)a spolunormotvůrci v současné době projednávají dva návrhy Komise vytyčující víceletý plán pro druhy žijící při dně v Severním moři a pro malé pelagické druhy v Jaderském moři(3).

Obsah návrhu

V této souvislosti se navrhuje svěřit Komisi pravomoc k přijetí plánů výmětů na další celkové období nejvýše tří let, aby se usnadnilo plnění povinnosti vykládky.

Stanovisko zpravodaje

Zpravodaj vítá tento návrh, který má usnadnit plnění povinnosti vykládky do doby, než budou přijaty regionální víceleté plány řízení.

Zpravodaj navrhuje přijetí návrhu Komise zjednodušeným postupem v souladu s článkem 50 jednacího řádu Evropského parlamentu.

(1)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(2)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1139 ze dne 6. července 2016, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a pro rybolov využívající tyto populace a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 (Úř. věst. L 191, 15.7.2016, s. 1).

(3)

  COM(2016)0493 final - 2016/0238 (COD) a COM(2017)097 final - 2017/043(COD).


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Změna nařízení (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice

Referenční údaje

COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD)

Datum předložení EP

11.8.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

PECH

11.9.2017

 

 

 

Zpravodajové

Datum jmenování

Alain Cadec

12.7.2017

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

12.7.2017

Projednání ve výboru

30.8.2017

 

 

 

Datum přijetí

30.8.2017

 

 

 

Datum předložení

14.9.2017

Právní upozornění - Ochrana soukromí