Menetlus : 2017/0190(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0285/2017

Esitatud tekstid :

A8-0285/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/10/2017 - 5.9

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0394

RAPORT     ***I
PDF 343kWORD 53k
14.9.2017
PE 609.500v03-00 A8-0285/2017

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta

(COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD))

Kalanduskomisjon

Raportöör: Alain Cadec

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

PARANDUSED/ ADDENDA
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta

(COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0424),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0239/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  pärast konsulteerimist Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A8-0285/2017),

1.  võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


SELETUSKIRI

Määrusega (EL) nr 1380/2013(1) kehtestati kogu saagi lossimiskohustus liikide puhul, mille suhtes kohaldatakse püügi piirnorme või kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõtu. Lossimiskohustuse kohaldamise üksikasjad määratakse kindlaks piirkondlikes mitmeaastastes majandamiskavades, mis võetakse vastu kaasotsustamismenetlusega. Kuna eeldati aga, et mitmeaastaste kavade vastuvõtmine võtab aega, siis nähti määruses (EL) nr 1380/2013 ajutise lahendusena ette komisjoni delegeeritud õigusaktide vastuvõtmine, millega kehtestatakse asjaomaste liikmesriikide ühise soovituse alusel koostatud ja maksimaalselt kolm aastat kehtivad tagasiheitekavad. Tagasiheitekavad võivad sisaldada sätteid kalapüügi või liikide kohta, mille suhtes kohaldatakse juba lossimiskohustust, ja mis võivad sisaldada eelkõige sätteid, millega nähakse ette vähese tähtsusega ja kõrgel ellujäämise määral põhinevad erandid, sätteid püügidokumentide kohta ning vajaduse korral sätteid kalavarude kaitseks kehtestatavate alammõõtude määramise kohta.

Esimesed komisjoni delegeeritud määrused tagasiheitekavade kehtestamise kohta jõustusid 1. jaanuaril 2015 ja need aeguvad 2017. aasta lõpus. Mitmeaastasi kavasid tuleks kasutada mere bioloogiliste ressursside säästva kasutamise eesmärgi saavutamiseks vastavalt kalanduse eripäradele ning nendega tuleks ametiasutustele anda õigus võtta vastu delegeeritud akte, mis hõlmavad muid paindlikkust võimaldavaid meetmeid, mida on vaja lossimiskohustuse sujuvaks rakendamiseks. Selle tulemusel oleks komisjonil pärast esialgse kolmeaastase perioodi lõppu üksnes volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte, milles sätestatakse ainult vähese tähtsusega erandid.

Seni on vastu võetud üksnes Läänemere mitmeaastane kava(2), samas kui komisjoni kahe Põhjamere põhjalähedaste liikide ja Aadria mere väikeste pelaagiliste liikide mitmeaastast kava käsitleva ettepaneku üle käivad praegu läbirääkimised kaasseadusandjate vahel(3).

Ettepaneku sisu

Tehakse ettepanek anda komisjonile volitus võtta vastu tagasiheitekavad uueks maksimaalselt kolmeaastaseks perioodiks, et lihtsustada lossimiskohustuse rakendamist.

Raportööri seisukoht

Raportöör pooldab komisjoni ettepanekut, mil hõlbustatakse lossimiskohustuse rakendamist kuni piirkondlike mitmeaastaste majandamiskavade vastuvõtmiseni.

Raportöör teeb ettepaneku võtta komisjoni ettepanek vastu Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 50 kohase lihtsustatud menetluse alusel.

(1)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 22).

(2)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2016. aasta määrus (EL) 2016/1139, millega kehtestatakse Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastane kava, muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2187/2005 ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1098/2007 (ELT L 191, 15.7.2016, lk 1).

(3)

  COM(2016)0493 final – 2016/0238 (COD) ja COM(2017) 097 final – 2017/043 (COD).


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Määruse (EL) nr 1380/2013 (ühise kalanduspoliitika kohta) muutmine

Viited

COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD)

EP-le esitamise kuupäev

11.8.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

PECH

11.9.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Alain Cadec

12.7.2017

 

 

 

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev

12.7.2017

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

30.8.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

30.8.2017

 

 

 

Esitamise kuupäev

14.9.2017

Õigusteave - Privaatsuspoliitika