Menettely : 2017/0190(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0285/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0285/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/10/2017 - 5.9

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0394

MIETINTÖ     ***I
PDF 340kWORD 53k
14.9.2017
PE 609.500v04-00 A8-0285/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen (EU) N:o 1380/2013 muuttamisesta

(COM(2017)0424 – C8‑0239/2017 – 2017/0190(COD))

Kalatalousvaliokunta

Esittelijä: Alain Cadec

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)

OIKAISUT/LISÄYKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen (EU) N:o 1380/2013 muuttamisesta

(COM(2017)0424 – C8‑0239/2017 – 2017/0190(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0424),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0239/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  on kuullut Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A8-0285/2017),

1.  vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


PERUSTELUT

Asetuksessa (EU) N:o 1380/2013(1) otetaan käyttöön velvollisuus purkaa aluksesta sellaisten kalakantojen saaliit, joihin sovelletaan saalisrajoituksia tai säilyttämisen vähimmäisviitekokoa. Purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon yksityiskohdat määritellään alueellisissa monivuotisissa hoitosuunnitelmissa, jotka hyväksytään yhteispäätösmenettelyllä. Koska oli kuitenkin odotettavissa, että monivuotisten suunnitelmien hyväksyminen vaatii jonkin verran aikaa, asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 säädetään väliaikaisratkaisuna, että komissio antaa delegoituja säädöksiä poisheittämissuunnitelmista, jotka laaditaan asianomaisten jäsenvaltioiden yhteisen suosituksen pohjalta enintään kolmen vuoden ajaksi. Poisheittämissuunnitelmiin voi sisältyä säännöksiä kalastuksista tai lajeista, joihin sovelletaan jo purkamisvelvoitetta. Niissä voidaan myös määritellä poikkeuksia, kuten de minimis -säännös ja korkea eloonjäämisaste, tai niihin voi sisältyä säännöksiä saaliiden kirjausmenettelystä ja tarvittaessa niissä voidaan vahvistaa säilyttämisen vähimmäisviitekoko.

Ensimmäiset komission delegoidut asetuksen poisheittämissuunnitelmista tulivat voimaan 1. tammikuuta 2015, ja niiden voimassaolo päättyy vuoden 2017 lopussa. Monivuotisia suunnitelmia olisi käytettävä meren biologisten luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä koskevan tavoitteen saavuttamiseen siten, että otetaan huomioon eri kalastusten erityispiirteet, ja niihin olisi sisällyttävä tarvittavat valtuutukset sellaisten delegoitujen säädösten antamiseen, joihin sisältyvät purkamisvelvoitteen kitkattoman täytäntöönpanon vaatimat muut joustot. Näin ollen komissio valtuutetaan antamaan alkuperäisen kolmen vuoden ajanjakson jälkeen delegoituja säädöksiä, joihin sisältyy vain de minimis -poikkeuksia.

Tähän mennessä on hyväksytty vasta Itämeren monivuotinen suunnitelma(2), ja lainsäädäntövallan käyttäjät neuvottelevat parhaillaan kahdesta komission ehdotuksesta, jotka koskevat Pohjanmeren pohjakalojen ja Adrianmeren pienten pelagisten lajien monivuotisia suunnitelmia(3).

Ehdotuksen sisältö

Ehdotuksessa komissio valtuutetaan hyväksymään poisheittämissuunnitelmia vielä enintään kolmeksi vuodeksi, jotta voidaan helpottaa purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa.

Esittelijän kanta

Esittelijä suhtautuu myönteisesti ehdotukseen, jolla helpotetaan purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa alueellisten monivuotisten hoitosuunnitelmien hyväksymiseen asti.

Esittelijä ehdottaa komission ehdotuksen hyväksymistä työjärjestyksen 50 artiklan mukaista yksinkertaistettua menettelyä noudattaen.

(1)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11. joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).

(2)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1139, annettu 6. heinäkuuta 2016, Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 kumoamisesta (EUVL L 191, 15.7.2016, s. 1).

(3)

  COM(2016)0493 – 2016/0238 (COD) – COM(2017)0097 – 2017/043 (COD).


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen (EU) N:o 1380/2013 muuttaminen

Viiteasiakirjat

COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

11.8.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

11.9.2017

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Alain Cadec

12.7.2017

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

12.7.2017

Valiokuntakäsittely

30.8.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

30.8.2017

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

14.9.2017

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö