Izvješće - A8-0285/2017Izvješće
A8-0285/2017

IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1380/2013 o zajedničkoj ribarstvenoj politici

14.9.2017 - (COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD)) - ***I

Odbor za ribarstvo
Izvjestitelj: Alain Cadec
(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 1. Poslovnika)


Postupak : 2017/0190(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0285/2017
Podneseni tekstovi :
A8-0285/2017
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1380/2013 o zajedničkoj ribarstvenoj politici

(COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0424),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0239/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  nakon savjetovanja s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo (A8-0285/2017),

1.  usvaja stajalište u prvom čitanju preuzimajući Prijedlog Komisije;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

OBRAZLOŽENJE

Uredbom (EU) br. 1380/2013[1] uvedena je obveza iskrcavanja svih ulova za stokove na koje se primjenjuju ograničenja ulova ili minimalna referentna veličina potrebna za očuvanje. Pojedinosti provedbe obveze iskrcavanja moraju se utvrditi u regionalnim višegodišnjim planovima upravljanja, koji se donose suodlučivanjem. Budući da se očekivalo da će za donošenje višegodišnjih planova biti potrebno određeno vrijeme, u Uredbi (EU) br. 1380/2013 predviđa se da kao privremeno rješenje Komisija donosi delegirane akte kojima se na temelju zajedničke preporuke predmetnih država članica utvrđuje plan za odbačeni ulov za razdoblje od najviše tri godine. Planovi za odbačeni ulov mogu sadržavati odredbe o ribolovu ili vrstama na koje se već odnosi obveza iskrcavanja i kojima se posebno predviđaju izuzeća de minimis na temelju visoke stope preživljavanja te odredbe o dokumentaciji o ulovu i, po potrebi, odredbe o utvrđivanju minimalnih referentnih veličina potrebnih za očuvanje.

Prve delegirane uredbe Komisije o utvrđivanju planova za odbačeni ulov stupile su na snagu 1. siječnja 2015. i istječu krajem 2017. Višegodišnji planovi trebali bi poslužiti za ostvarivanje cilja održivog iskorištavanja morskih bioloških resursa uzimajući pritom u obzir specifičnosti različitih vrsta ribolova te sadržavati ovlasti potrebne za donošenje delegiranih akata, koji bi obuhvaćali ostale mjere fleksibilnosti potrebne za nesmetanu provedbu obveze iskrcavanja. Zato bi nakon isteka prvotnog razdoblja od tri godine Komisija bila ovlaštena samo za donošenje delegiranih akata koji sadrže isključivo izuzeća de minimis.

Do danas je donesen samo višegodišnji plan za Baltičko more[2], a suzakonodavci su u postupku pregovaranja o dva prijedloga Komisije koji se odnose na višegodišnji plan za pridnene (demerzalne) vrste u Sjevernome moru i za male pelagijske vrste u Jadranskome moru[3].

Sadržaj Prijedloga

Predloženo je da se Komisiji dodijele ovlasti za donošenje planova za odbačeni ulov za dodatno razdoblje od ukupno najviše tri godine kako bi se olakšala provedba obveze iskrcavanja.

Stajalište izvjestitelja

Izvjestitelj pozdravlja Prijedlog Komisije jer bi se njime do donošenja regionalnih višegodišnjih planova upravljanja olakšala provedba obveze iskrcavanja.

Izvjestitelj predlaže da se Prijedlog Komisije usvoji po pojednostavljenom postupku u skladu s člankom 50. Poslovnika Europskog parlamenta.

  • [1]   Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).
  • [2]   Uredba (EU) 2016/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stokove bakalara, haringe i papaline u Baltičkom moru i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2187/2005 i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1098/2007 (SL L 191, 15.7.2016., str. 1.).
  • [3]   COM(2016)0493 final – 2016/0238(COD) i COM(2017)097 final – 2017/043(COD).

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Izmjena Uredbe (EU) br. 1380/2013 o zajedničkoj ribarstvenoj politici

Referentni dokumenti

COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD)

Datum podnošenja EP-u

11.8.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

PECH

11.9.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Alain Cadec

12.7.2017

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

12.7.2017

Razmatranje u odboru

30.8.2017

 

 

 

Datum usvajanja

30.8.2017

 

 

 

Datum podnošenja

14.9.2017