JELENTÉS a közös halászati politikáról szóló 1380/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  14.9.2017 - (COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD)) - ***I

  Halászati Bizottság
  Előadó: Alain Cadec
  (Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése)


  Eljárás : 2017/0190(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0285/2017
  Előterjesztett szövegek :
  A8-0285/2017
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a közös halászati politikáról szóló 1380/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és a tanács rendeletre irányuló javaslatról

  (COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD))

  (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0424),

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0239/2017),

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

  –  az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

  –  tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A8-0285/2017),

  1.  elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával;

  2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

  3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  INDOKOLÁS

  Az 1380/2013/EU rendelet[1] bevezetette a kirakodási kötelezettséget, amelynek értelmében a fogási korlátok vagy minimális állományvédelmi referenciaméret hatálya alá tartozó fajokból származó összes fogást ki kell rakodni. A kirakodási kötelezettség végrehajtásának általános részleteit az együttdöntési eljárás keretében elfogadott többéves regionális irányítási tervekben kell meghatározni. Mivel várható volt, hogy a többéves tervek elfogadásához bizonyos időre van szükség, ideiglenes megoldásként az 1380/2013/EU rendelet rendelkezett olyan felhatalmazáson alapuló jogi aktusok Bizottság által történő elfogadásáról, amelyek az érdekelt tagállamok közös ajánlása alapján kidolgozott visszadobási terveket vezetnek be legfeljebb hároméves időtartamra. A visszadobási tervek tartalmazhatnak rendelkezéseket a már kirakodási kötelezettség alá tartozó halászati tevékenységek vagy fajok vonatkozásában, és rendelkezhetnek de minimis és a magas túlélési arányhoz kapcsolódó kivételekről és a fogások dokumentálására vonatkozó rendelkezésekről, valamint adott esetben meghatározva a minimális állományvédelmi referenciaméreteket.

  Az első felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletek, amelyek visszadobási terveket vezettek be, 2015. január 1-jén léptek hatályba és 2017 végéig hatályosak. A különböző halászati tevékenységek egyedi jellemzőit szem előtt tartó többéves terveket a tengerek biológiai erőforrásainak fenntartható kiaknázására irányuló célkitűzés megvalósításához kell használni, valamint e terveknek tartalmazniuk kell a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásához szükséges felhatalmazásokat, beleértve a kirakodási kötelezettség zökkenőmentes végrehajtásához szükséges egyéb rugalmassági intézkedéseket is. Ezért az első hároméves időszak lejártát követően a rendelet felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy kizárólag de minimis kivételeket tartalmazó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

  A mai napig csupán a balti-tengeri többéves terv[2] van érvényben, míg a tengerfenéken élő északi-tengeri fajokra és az adriai-tengeri kis méretű nyílt vízi fajokra vonatkozó bizottsági javaslatokról jelenleg is tárgyalnak a társjogalkotók[3].

  A javaslat tartalma

  Javasolt a Bizottságot felhatalmazni arra, hogy a következő, legfeljebb hároméves időszakra visszadobási terveket fogadjon el, hogy ezáltal megkönnyítse a kirakodási kötelezettség végrehajtását.

  Az előadó álláspontja

  Az előadó kedvezően fogadja a javaslatot, amely a többéves regionális irányítási tervek elfogadásáig megkönnyítené a kirakodási kötelezettség végrehajtását.

  Az előadó javasolja a Bizottság javaslatának az Európai Parlament eljárási szabályzata 50. cikkében foglaltaknak megfelelően, egyszerűsített eljárással történő elfogadását.

  • [1]   Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).
  • [2]   Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1139 rendelete (2016. július 6.) a közönséges tőkehal, a hering és a spratt balti-tengeri állományaira és a halászatukra vonatkozó többéves terv létrehozásáról, a 2187/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról és az 1098/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 191., 2016.7.15., 1. o.).
  • [3]   COM(2016) 0493 – 2016/0238 (COD) és COM(2017) 097 – 2017/043 (COD).

  ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  A közös halászati politikáról szóló 1380/2013/EU rendelet módosítása

  Hivatkozások

  COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD)

  Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

  11.8.2017

   

   

   

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  PECH

  11.9.2017

   

   

   

  Előadók

         A kijelölés dátuma

  Alain Cadec

  12.7.2017

   

   

   

  Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

  12.7.2017

  Vizsgálat a bizottságban

  30.8.2017

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  30.8.2017

   

   

   

  Benyújtás dátuma

  14.9.2017