Eljárás : 2017/0190(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0285/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0285/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 24/10/2017 - 5.9

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0394

JELENTÉS     ***I
PDF 423kWORD 46k
14.9.2017
PE 609.500v03-00 A8-0285/2017

a közös halászati politikáról szóló 1380/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD))

Halászati Bizottság

Előadó: Alain Cadec

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése)

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közös halászati politikáról szóló 1380/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és a tanács rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0424),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0239/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A8-0285/2017),

1.  elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


INDOKOLÁS

Az 1380/2013/EU rendelet(1) bevezetette a kirakodási kötelezettséget, amelynek értelmében a fogási korlátok vagy minimális állományvédelmi referenciaméret hatálya alá tartozó fajokból származó összes fogást ki kell rakodni. A kirakodási kötelezettség végrehajtásának általános részleteit az együttdöntési eljárás keretében elfogadott többéves regionális irányítási tervekben kell meghatározni. Mivel várható volt, hogy a többéves tervek elfogadásához bizonyos időre van szükség, ideiglenes megoldásként az 1380/2013/EU rendelet rendelkezett olyan felhatalmazáson alapuló jogi aktusok Bizottság által történő elfogadásáról, amelyek az érdekelt tagállamok közös ajánlása alapján kidolgozott visszadobási terveket vezetnek be legfeljebb hároméves időtartamra. A visszadobási tervek tartalmazhatnak rendelkezéseket a már kirakodási kötelezettség alá tartozó halászati tevékenységek vagy fajok vonatkozásában, és rendelkezhetnek de minimis és a magas túlélési arányhoz kapcsolódó kivételekről és a fogások dokumentálására vonatkozó rendelkezésekről, valamint adott esetben meghatározva a minimális állományvédelmi referenciaméreteket.

Az első felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletek, amelyek visszadobási terveket vezettek be, 2015. január 1-jén léptek hatályba és 2017 végéig hatályosak. A különböző halászati tevékenységek egyedi jellemzőit szem előtt tartó többéves terveket a tengerek biológiai erőforrásainak fenntartható kiaknázására irányuló célkitűzés megvalósításához kell használni, valamint e terveknek tartalmazniuk kell a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásához szükséges felhatalmazásokat, beleértve a kirakodási kötelezettség zökkenőmentes végrehajtásához szükséges egyéb rugalmassági intézkedéseket is. Ezért az első hároméves időszak lejártát követően a rendelet felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy kizárólag de minimis kivételeket tartalmazó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

A mai napig csupán a balti-tengeri többéves terv(2) van érvényben, míg a tengerfenéken élő északi-tengeri fajokra és az adriai-tengeri kis méretű nyílt vízi fajokra vonatkozó bizottsági javaslatokról jelenleg is tárgyalnak a társjogalkotók(3).

A javaslat tartalma

Javasolt a Bizottságot felhatalmazni arra, hogy a következő, legfeljebb hároméves időszakra visszadobási terveket fogadjon el, hogy ezáltal megkönnyítse a kirakodási kötelezettség végrehajtását.

Az előadó álláspontja

Az előadó kedvezően fogadja a javaslatot, amely a többéves regionális irányítási tervek elfogadásáig megkönnyítené a kirakodási kötelezettség végrehajtását.

Az előadó javasolja a Bizottság javaslatának az Európai Parlament eljárási szabályzata 50. cikkében foglaltaknak megfelelően, egyszerűsített eljárással történő elfogadását.

(1)

  Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

(2)

  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1139 rendelete (2016. július 6.) a közönséges tőkehal, a hering és a spratt balti-tengeri állományaira és a halászatukra vonatkozó többéves terv létrehozásáról, a 2187/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról és az 1098/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 191., 2016.7.15., 1. o.).

(3)

  COM(2016) 0493 – 2016/0238 (COD) és COM(2017) 097 – 2017/043 (COD).


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A közös halászati politikáról szóló 1380/2013/EU rendelet módosítása

Hivatkozások

COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

11.8.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

11.9.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Alain Cadec

12.7.2017

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

12.7.2017

Vizsgálat a bizottságban

30.8.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

30.8.2017

 

 

 

Benyújtás dátuma

14.9.2017

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat