Procedura : 2017/0190(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0285/2017

Teksty złożone :

A8-0285/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 24/10/2017 - 5.9

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0394

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 574kWORD 54k
14.9.2017
PE 609.500v04-00 A8-0285/2017

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa

(COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD))

Komisja Rybołówstwa

Sprawozdawca: Alain Cadec

(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)

ERRATY/ADDENDA
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa

(COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0424),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0239/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  po konsultacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A8-0285/2017),

1.  zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


UZASADNIENIE

W rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013(1) wprowadzono obowiązek wyładowania wszystkich połowów w odniesieniu do stad objętych limitami połowowymi lub poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony. Szczegółowe informacje dotyczące wdrożenia obowiązku wyładunku należy określić w regionalnych wieloletnich planach zarządzania przyjmowanych w drodze procedury współdecyzji. Ponieważ spodziewano się, że plany wieloletnie zostaną przyjęte dopiero za pewien czas, w rozporządzeniu nr 1380/2013 przewidziano rozwiązanie tymczasowe w postaci przyjęcia przez Komisję aktów delegowanych ustanawiających plany w zakresie odrzutów, bazujące na wspólnym zaleceniu zainteresowanych państw członkowskich, na okres nie dłuższy niż trzy lata. Plany w zakresie odrzutów mogą zawierać przepisy dotyczące połowów lub gatunków podlegających już obowiązkowi wyładunku, przewidujące między innymi wyłączenia de minimis i wyłączenia z uwagi na wysoką przeżywalność, przepisy dotyczące dokumentacji połowowej oraz, w stosownych przypadkach, przepisy dotyczące określania minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony.

Pierwsze rozporządzenia delegowane Komisji ustanawiające plany odrzutów weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i wygasną z końcem 2017 r. Plany wieloletnie powinny przyczyniać się do osiągnięcia celu, jakim jest zrównoważona eksploatacja żywych zasobów morza odzwierciedlająca specyfikę poszczególnych łowisk, i zawierać niezbędne uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, w tym inne elastyczne rozwiązania niezbędne do sprawnego wdrożenia obowiązku wyładunku. W związku z tym po upływie początkowego okresu trzech lat Komisja byłaby upoważniona tylko do przyjmowania aktów delegowanych zawierających jedynie wyłączenia de minimis.

Do tej pory obowiązuje tylko bałtycki plan wieloletni(2), podczas gdy dwa wnioski Komisji dotyczące wieloletniego planu dla gatunków dennych w Morzu Północnym i małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim są obecnie przedmiotem negocjacji między współprawodawcami(3).

Treść wniosku

Proponuje się upoważnić Komisję do przyjmowania planów w zakresie odrzutów na dalszy okres nieprzekraczający trzech lat łącznie, w celu ułatwienia realizacji obowiązku wyładunku.

Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje omawiany wniosek, który ma ułatwić wdrożenie obowiązku wyładunku do momentu przyjęcia regionalnych wieloletnich planów zarządzania.

Sprawozdawca proponuje przyjęcie wniosku Komisji w drodze procedury uproszczonej zgodnie z art. 50 Regulaminu Parlamentu Europejskiego.

(1)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).

(2)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 z dnia 6 lipca 2016 r. ustanawiające wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 (Dz.U. L 191 z 15.7.2016, s. 1).

(3)

  COM(2016) 0493 final – 2016/0238 (COD) – COM(2017) 097 final – 2017/043 (COD).


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zmiana rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa

Odsyłacze

COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD)

Data przedstawienia Parlamentowi

11.8.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

11.9.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Alain Cadec

12.7.2017

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

12.7.2017

Rozpatrzenie w komisji

30.8.2017

 

 

 

Data przyjęcia

30.8.2017

 

 

 

Data złożenia

14.9.2017

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności