RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1380/2013 privind politica comună în domeniul pescuitului

  14.9.2017 - (COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD)) - ***I

  Comisia pentru pescuit
  Raportor: Alain Cadec
  (Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)


  Procedură : 2017/0190(COD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A8-0285/2017
  Texte depuse :
  A8-0285/2017
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1380/2013 privind politica comună în domeniul pescuitului

  (COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD))

  (Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

  Parlamentul European,

  –  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0424),

  –  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0239/2017),

  –  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –  după consultarea Comitetului Economic și Social European,

  –  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

  –  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A8-0285/2017),

  1.  adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

  2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

  3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

  EXPUNERE DE MOTIVE

  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013[1] a introdus obligația de a debarca toate capturile din stocurile care fac obiectul unor limite de captură sau în cazul cărora există o dimensiune minimă de referință pentru conservare. Detaliile privind punerea în aplicare a obligației de debarcare trebuie să fie stabilite în planurile multianuale de gestionare la nivel regional adoptate prin codecizie. Întrucât era de așteptat ca adoptarea planurilor multianuale să dureze mult timp, s-a recurs la o soluție temporară, și anume Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 prevede adoptarea de acte delegate ale Comisiei de stabilire a unor planuri privind aruncarea capturilor înapoi în mare, valabile pe o perioadă de cel mult trei ani, întocmite pe baza unei recomandări comune emise de statele membre vizate. Planurile privind aruncarea capturilor înapoi în mare pot conține dispoziții privind activitățile de pescuit sau speciile care fac deja obiectul obligației de debarcare sau pot cuprinde, în special, excepții de minimis bazate pe ratele ridicate de supraviețuire și dispoziții privind documentarea capturilor și, după caz, stabilirea dimensiunilor minime de referință pentru conservare.

  Primele regulamente delegate ale Comisiei de stabilire a planurilor privind aruncarea capturilor înapoi în mare au intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2015 și expiră la sfârșitul anului 2017. Planurile multianuale ar trebui să fie utilizate pentru a atinge obiectivul exploatării durabile a resurselor biologice marine ținând seama de caracteristicile specifice ale diferitelor activități de pescuit și ar trebui să conțină împuternicirile necesare pentru adoptarea actelor delegate, printre care celelalte măsuri de flexibilitate necesare pentru punerea în aplicare fără probleme a obligației de debarcare. În consecință, după expirarea perioadei inițiale de trei ani, Comisia va avea doar competența de a adopta acte delegate care conțin exclusiv excepțiile de minimis.

  Până în prezent, este în vigoare doar planul multianual pentru Marea Baltică[2], în timp ce două propuneri ale Comisiei privind un plan multianual pentru peștii demersali din Marea Nordului și pentru stocurile de pești pelagici mici din Marea Adriatică sunt în prezent în curs de negociere de către colegiuitori[3].

  Conținutul propunerii

  Pentru a facilita punerea în aplicare a obligației de debarcare, se propune să se confere Comisiei competența de a adopta planuri privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru o nouă perioadă totală de cel mult trei ani.

  Poziția raportorului

  Raportorul salută propunerea, menită să înlesnească punerea în aplicare a obligației de debarcare până la adoptarea unor planuri de gestionare multianuale regionale.

  Propunerea Comisiei ar trebui adoptată prin procedura simplificată, în conformitate cu articolul 50 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European.

  • [1]   Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).
  • [2]   Regulamentul (UE) 2016/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului (JO L 191, 15.7.2016, p. 1).
  • [3]   COM(2016) 0493 – 2016/0238 (COD) – COM(2017) 0097 – 2017/043(COD).

  PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

  Titlu

  Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1380/2013 privind politica comună în domeniul pescuitului

  Referințe

  COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD)

  Data prezentării la PE

  11.8.2017

   

   

   

  Comisie competentă

  Data anunțului în plen

  PECH

  11.9.2017

   

   

   

  Raportori

  Data numirii

  Alain Cadec

  12.7.2017

   

   

   

  Procedură simplificată - data deciziei

  12.7.2017

  Examinare în comisie

  30.8.2017

   

   

   

  Data adoptării

  30.8.2017

   

   

   

  Data depunerii

  14.9.2017