SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1380/2013 o spoločnej rybárskej politike

  14.9.2017 - (COM(2017)0424 – C8‑0239/2017 – 2017/0190(COD)) - ***I

  Výbor pre rybárstvo
  Spravodajca: Alain Cadec
  (Zjednodušený postup – článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku)


  Postup : 2017/0190(COD)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0285/2017
  Predkladané texty :
  A8-0285/2017
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1380/2013 o spoločnej rybárskej politike

  (COM(2017)0424 – C8‑0239/2017 – 2017/0190(COD))

  (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0424),

  –  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0239/2017),

  –  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  –  po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

  –  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

  –  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A8-0285/2017),

  1.  prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

  2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

  3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Nariadením (EÚ) č. 1380/2013[1] sa zaviedla povinnosť vylodiť všetky úlovky z populácií, v prípade ktorých platia obmedzenia výlovu alebo minimálne ochranné referenčné veľkosti. Pravidlá vykonávania povinnosti vylodiť úlovky sa musia vymedziť v regionálnych viacročných plánoch hospodárenia, ktoré sa prijímajú spolurozhodovaním. Keďže sa však očakávalo, že prijímanie viacročných plánov si vyžiada istý čas, nariadenie (EÚ) č. 1380/2013 umožnilo Komisii, a to ako dočasné riešenie, prijímať delegované akty stanovujúce plány odhadzovania úlovkov, ktoré vychádzajú zo spoločného odporúčania dotknutých členských štátov a platia maximálne tri roky. Plány na odhadzovanie úlovkov môžu obsahovať ustanovenia o druhoch rybolovu alebo druhoch rýb, na ktoré sa už vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky, a stanovujú sa v nich najmä výnimky de minimis založené na vysokej miere prežitia, ustanovenia o dokumentácii úlovkov a v relevantných prípadoch ustanovenia o minimálnych ochranných referenčných veľkostiach.

  Prvé delegované nariadenia Komisie, ktorými sa stanovili plány pre odhadzovanie úlovkov, nadobudli účinnosť 1. januára 2015 a ich platnosť uplynie na konci roka 2017. Viacročné plány by mali slúžiť na dosiahnutie cieľa udržateľného využívania morských biologických zdrojov s prihliadnutím na špecifiká jednotlivých druhov rybolovu a mali by obsahovať potrebné splnomocnenia pre orgány na prijímanie delegovaných aktov vrátane iných typov flexibility, ktoré sú potrebné na bezproblémové zavádzanie povinnosti vylodiť úlovky. Po uplynutí úvodného trojročného obdobia bude preto Komisia jediná splnomocnená prijímať delegované akty, ktoré obsahujú výlučne výnimky de minimis.

  Doposiaľ nadobudol účinnosť len viacročný plán pre Baltské more[2], zatiaľ čo o dvoch návrhoch Komisie na viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri dne v Severnom mori a pre populácie malých pelagických druhov v Jadranskom mori spoluzákonodarcovia zatiaľ vedú rokovania[3].

  Obsah návrhu

  Návrh splnomocniť Komisiu prijímať plány na odhadzovanie úlovkov sa predkladá s cieľom uľahčiť zavádzanie povinnosti vylodiť úlovky na ďalšie celkové obdobie troch rokov.

  Pozícia spravodajcu

  Spravodajca víta tento návrh, ktorý by mal uľahčiť vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky až do prijatia regionálnych viacročných plánov riadenia.

  Spravodajca navrhuje prijať návrh Komisie v zjednodušenom postupe v súlade s článkom 50 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.

  • [1]   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).
  • [2]   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1139 zo 6. júla 2016, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 (Ú. v. EÚ L 191, 15.7.2016, s. 1).
  • [3]   COM(2016)0493 final – 2016/0238(COD)COM(2017)0097 final – 2017/043(COD).

  POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

  Názov

  Zmena nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 o spoločnej rybárskej politike

  Referenčné čísla

  COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD)

  Dátum predloženia v EP

  11.8.2017

   

   

   

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  PECH

  11.9.2017

   

   

   

  Spravodajcovia

         dátum vymenovania

  Alain Cadec

  12.7.2017

   

   

   

  Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

  12.7.2017

  Prerokovanie vo výbore

  30.8.2017

   

   

   

  Dátum prijatia

  30.8.2017

   

   

   

  Dátum predloženia

  14.9.2017