POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1380/2013 o skupni ribiški politiki

14.9.2017 - (COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD)) - ***I

Odbor za ribištvo
Poročevalec: Alain Cadec
(Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)


Postopek : 2017/0190(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0285/2017
Predložena besedila :
A8-0285/2017
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1380/2013 o skupni ribiški politiki

(COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0424),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0239/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A8-0285/2017),

1.  sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

OBRAZLOŽITEV

Z Uredbo (EU) št. 1380/2013[1] je bila uvedena obveznost iztovarjanja celotnega ulova za staleže, za katere vejajo omejitve ulova ali najmanjša referenčna velikost ohranjanja. Podrobnosti izvajanja obveznosti iztovarjanja je treba opredeliti v regionalnih večletnih načrtih upravljanja, sprejetih s soodločanjem. Ker pa je bilo pričakovati, da bo sprejetje večletnih načrtov zahtevalo nekaj časa, Uredba (EU) št. 1380/2013 kot začasna rešitev določa sprejetje delegiranih aktov Komisije o uvedbi načrtov o zavržkih, ki se oblikujejo na podlagi skupnega priporočila zadevnih držav članic za obdobje največ treh let. Načrti o zavržkih lahko vključujejo določbe o vrstah ribolova ali vrstah, za katere že velja obveznost iztovarjanja, in lahko določajo izjeme de minimis na podlagi visoke stopnje preživetja, ter določbe o dokumentiranju ulova in po potrebi najmanjše referenčne velikosti ohranjanja.

Prve delegirane uredbe Komisije o uvedbi načrtov o zavržkih so začele veljati 1. januarja 2015 in prenehajo veljati konec leta 2017. Večletne načrte bi bilo treba uporabiti za dosego cilja trajnostnega izkoriščanja morskih bioloških virov, odražati pa bi morali posebnosti različnih vrst ribolova in vsebovati potrebna pooblastila za sprejetje delegiranih aktov, vključno z drugimi prilagodljivostmi, potrebnimi za nemoteno izvajanje obveznosti iztovarjanja. Zato bi bila Komisija po izteku začetnega triletnega obdobja zgolj pooblaščena, da sprejme delegirane akte, ki vsebujejo izključno izjeme de minimis.

Do danes je vzpostavljen samo večletni načrt za Baltsko morje[2], predloga Komisije za večletni načrt za pridnene vrste v Severnem morju in male pelagične vrste v Jadranskem morju pa sta trenutno v postopku pogajanj med sozakonodajalcema[3].

Vsebina predloga

Predlagano je, da bi Komisijo pooblastili za sprejetje načrtov o zavržkih za nadaljnje skupno obdobje največ treh let, s čimer bi olajšali izvajanje obveznosti iztovarjanja.

Stališče poročevalca

Poročevalec pozdravlja predlog Komisije, ki bo olajšal izvajanje obveznosti iztovarjanja, dokler ne bodo sprejeti regionalni večletni načrti upravljanja.

Predlaga, da se predlog Komisije sprejme po poenostavljenem postopku v skladu s členom 50 Poslovnika Evropskega parlamenta.

  • [1]   Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).
  • [2]   Uredba (EU) 2016/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter za ribištvo, ki izkorišča te staleže, o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2187/2005 in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1098/2007 (UL L 191, 15.7.2016, str. 1).
  • [3]   COM(2016)0493 – 2016/0238 (COD) in COM(2017)0097 – 2017/043 (COD).

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sprememba Uredbe (EU) št. 1380/2013 o skupni ribiški politiki

Referenčni dokumenti

COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD)

Datum predložitve EP

11.8.2017

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

PECH

11.9.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Alain Cadec

12.7.2017

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

12.7.2017

Obravnava v odboru

30.8.2017

 

 

 

Datum sprejetja

30.8.2017

 

 

 

Datum predložitve

14.9.2017