Förfarande : 2017/0190(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0285/2017

Ingivna texter :

A8-0285/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/10/2017 - 5.9

Antagna texter :

P8_TA(2017)0394

BETÄNKANDE     ***I
PDF 348kWORD 53k
14.9.2017
PE 609.500v04-00 A8-0285/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1380/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken

(COM(2017)0424 – C8‑0239/2017 – 2017/0190(COD))

Fiskeriutskottet

Föredragande: Alain Cadec

(Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen)

ERRATA/ADDENDA
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1380/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken

(COM(2017)0424 – C8‑0239/2017 – 2017/0190(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0424),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0239/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A8-0285/2017).

1.  Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


MOTIVERING

Genom förordning (EU) nr 1380/2013(1) infördes skyldigheten att landa alla fångster av de arter som omfattas av fångstbegränsningar och fångster av bestånd för vilka en minsta referensstorlek för bevarande har fastställts. Detaljbestämmelser för genomförandet av landningsskyldigheten ska fastställas i regionala fleråriga förvaltningsplaner som antas genom ett medbeslutandeförfarande. Då det ansågs troligt att antagandet av fleråriga planer skulle komma att ta tid föreskrevs i förordning 1380/2013 en tillfällig lösning, nämligen att kommissionen, under en period på högst tre år, skulle anta delegerade akter om utkastplaner på grundval av gemensamma rekommendationer från de berörda medlemsstaterna. Utkastplanerna kan innehålla bestämmelser om fisken eller arter som redan omfattas av landningsskyldigheten och föreskrifter om undantag för fångster av mindre betydelse (”undantag av mindre betydelse”) och hög överlevnadsgrad, bestämmelser om fångstdokumentation och, om tillämpligt, om fastställande av minsta referensstorlek för bevarande.

Kommissionens första delegerade förordningar om fastställande av utkastplaner trädde i kraft den 1 januari 2015 och kommer att upphöra att gälla i slutet av 2017. Målet att sörja för hållbart utnyttjande av fiskeresurserna bör nås genom de fleråriga planerna, vilka bör ta hänsyn till de särskilda förutsättningarna för de olika fiskena och vilka bör ge de befogenheter som krävs för antagandet av delegerade akter, samt bestämmelser om de övriga flexibilitetsarrangemang som krävs för ett smidigt genomförande av landningsskyldigheten. Efter utgången av den ursprungliga perioden på tre år skulle kommissionen följaktligen ensam ha befogenhet att anta delegerade akter som innehåller undantag av mindre betydelse.

För närvarande är det endast den fleråriga planen för Östersjön som är i kraft(2), och förhandlingar pågår mellan medlagstiftarna om två förslag från kommissionen, ett om en flerårig plan för demersala arter i Nordsjön och ett om en flerårig plan för pelagiska arter i Adriatiska havet(3).

Förslagets innehåll

Det föreslås en förlängning av kommissionens befogenhet att anta utkastplaner med sammanlagt upp till tre år för att underlätta genomförandet av landningsskyldigheten.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar detta förslag som bör underlätta genomförandet av landningsskyldigheten fram tills de regionala fleråriga förvaltningsplanerna antas.

Föredraganden föreslår att kommissionens förslag antas genom ett förenklat förfarande i enlighet med artikel 50 i parlamentets arbetsordning.

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

(2)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 av den 6 juli 2016 om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 (EUT L 191, 15.7.2016, s. 1).

(3)

COM(2016)0493 - 2016/0238(COD) och COM(2017)0097 - 2017/0043(COD).


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ändring av förordning (EU) nr 1380/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken

Referensnummer

COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD)

Framläggande för parlamentet

11.8.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

11.9.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Alain Cadec

12.7.2017

 

 

 

Förenklat förfarande – beslut

12.7.2017

Behandling i utskott

30.8.2017

 

 

 

Antagande

30.8.2017

 

 

 

Ingivande

14.9.2017

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy