JELENTÉS a schengeni vívmányok Vízuminformációs Rendszerre vonatkozó egyes rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában való hatálybaléptetéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

27.9.2017 - (10161/2017 – C8-0224/2017 – 2017/0808(CNS)) - *

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Eljárás : 2017/0808(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0286/2017
Előterjesztett szövegek :
A8-0286/2017
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a schengeni vívmányok Vízuminformációs Rendszerre vonatkozó egyes rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában való hatálybaléptetéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(10161/2017 – C8-0224/2017 – 2017/0808(CNS))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

––  tekintettel a Tanács tervezetére (10161/2017),

–  tekintettel a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozási okmánya 4. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0224/2017),

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0286/2017),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

INDOKOLÁS

A javasolt tanácsi határozat célja, hogy Bulgária és Románia számára passzív hozzáférést biztosítson a Vízuminformációs Rendszerhez (VIS), ami a határregisztrációs rendszer (EES) ezen tagállamok általi alkalmazásának előfeltételét képezi, ahogyan arról a társjogalkotók az EES létrehozásáról szóló rendelettervezettel kapcsolatosan megállapodtak. Az előadó ezért javasolja, hogy a Parlament módosítások nélkül fogadja el a Tanács szövegét, így ösztönözve a tagállamokat a határozat gyors elfogadására.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Tanács határozata a schengeni vívmányok Vízuminformációs Rendszerre vonatkozó egyes rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában való hatályba léptetéséről

Hivatkozások

10161/2017 – C8-0224/2017 – 2017/0808(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

30.6.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

6.7.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

31.8.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

7.9.2017

25.9.2017

 

 

Az elfogadás dátuma

25.9.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

36

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Nicolas Bay, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Daniel Buda, André Elissen, Eugen Freund, Gabriel Mato, Martina Werner, Carlos Zorrinho

Benyújtás dátuma

27.9.2017

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

36

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Daniel Buda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Gabriel Mato, Nuno Melo, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Eugen Freund, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Martina Werner, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Bodil Valero

3

-

ENF

Nicolas Bay, André Elissen, Auke Zijlstra

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik