Postup : 2017/0809(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0287/2017

Předložené texty :

A8-0287/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/10/2017 - 9.5

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0372

ZPRÁVA     *
PDF 499kWORD 50k
27.9.2017
PE 610.653v02-00 A8-0287/2017

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Řecku

(10476/2017 – C8-0230/2017 – 2017/0809(CNS))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Claude Moraes

(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Řecku

(10476/2017 – C8-0230/2017 – 2017/0809(CNS))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (10476/2017),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a článek 9 Protokolu (č. 36) o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0230/2017),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti(1), a zejména na článek 33 tohoto rozhodnutí,

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0287/2017),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby opětovně konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 1.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Řecku

Referenční údaje

10476/2017 – C8-0230/2017 – 2017/0809(CNS)

Datum konzultace s EP

12.7.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Claude Moraes

25.9.2017

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

7.9.2017

Projednání ve výboru

25.9.2017

 

 

 

Datum přijetí

25.9.2017

 

 

 

Datum předložení

27.9.2017

Právní upozornění - Ochrana soukromí