Menetlus : 2017/0809(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0287/2017

Esitatud tekstid :

A8-0287/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 04/10/2017 - 9.5

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0372

RAPORT     *
PDF 333kWORD 50k
27.9.2017
PE 610.653v02-00 A8-0287/2017

mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Kreekas

(10476/2017 – C8-0230/2017 – 2017/0809(CNS))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Claude Moraes

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Kreekas

(10476/2017 – C8-0230/2017 – 2017/0809(CNS))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu eelnõu (10476/2017),

–  võttes arvesse Amsterdami lepinguga muudetud Euroopa Liidu lepingu artikli 39 lõiget 1 ja protokolli nr 36 (üleminekusätete kohta) artiklit 9, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0230/2017),

–  võttes arvesse nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega(1), eriti selle artiklit 33,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8-0287/2017);

1.  kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT L 210, 6.8.2008, lk 1.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Kreekas

Viited

10476/2017 – C8-0230/2017 – 2017/0809(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

12.7.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Claude Moraes

25.9.2017

 

 

 

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev

7.9.2017

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

25.9.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

25.9.2017

 

 

 

Esitamise kuupäev

27.9.2017

Õigusteave - Privaatsuspoliitika