Procedura : 2017/0809(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0287/2017

Teksty złożone :

A8-0287/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 04/10/2017 - 9.5

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0372

SPRAWOZDANIE     *
PDF 565kWORD 52k
27.9.2017
PE 610.653v02-00 A8-0287/2017

w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady sprawie rozpoczęcia zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Grecji

(10476/2017 – C8‑0230/2017 – 2017/0809(CNS))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Claude Moraes

(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady sprawie rozpoczęcia zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Grecji

(10476/2017 – C8‑0230/2017 – 2017/0809(CNS))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (10476/2017),

–  uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, zmienionego traktatem z Amsterdamu, oraz art. 9 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8‑0230/2017),

–  uwzględniając decyzję Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej(1), w szczególności jej art. 33,

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0287/2017),

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 1.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Grecji

Odsyłacze

10476/2017 – C8-0230/2017 – 2017/0809(CNS)

Data konsultacji z PE

12.7.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Claude Moraes

25.9.2017

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

7.9.2017

Rozpatrzenie w komisji

25.9.2017

 

 

 

Data przyjęcia

25.9.2017

 

 

 

Data złożenia

27.9.2017

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności