Menettely : 2017/0806(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0288/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0288/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/10/2017 - 9.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0370

MIETINTÖ     *
PDF 338kWORD 52k
27.9.2017
PE 610.711v02-00 A8-0288/2017

esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Tšekin tasavallan kanssa

(09893/2017 – C8-0197/2017 – 2017/0806(CNS))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Maria Grapini

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Tšekin tasavallan kanssa

(09893/2017 – C8-0197/2017 – 2017/0806(CNS))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston esityksen (09893/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä tehdyssä pöytäkirjassa N:o 36 olevan 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0197/2017),

–  ottaa huomioon rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi 23. kesäkuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS(1) ja erityisesti sen 33 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0288/2017),

1.  hyväksyy neuvoston esityksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1)

  EUVL L 210, 6.8.2008, s. 1.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Tšekin tasavallan kanssa

Viiteasiakirjat

09893/2017 – C8-0197/2017 – 2017/0806(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

23.6.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

3.7.2017

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Maria Grapini

25.9.2017

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

11.7.2017

Valiokuntakäsittely

25.9.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

25.9.2017

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

27.9.2017

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö