Процедура : 2017/0807(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0289/2017

Внесени текстове :

A8-0289/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/10/2017 - 9.4

Приети текстове :

P8_TA(2017)0371

ДОКЛАД     *
PDF 641kWORD 55k
27.9.2017
PE 610.713v02-00 A8-0289/2017

относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Португалия

(09898/2017 – C8‑0213/2017 – 2017/0807(CNS))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Яромир Щетина

(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни

по отношение на дактилоскопични данни в Португалия

(09898/2017 – C8‑0213/2017 – 2017/0807(CNS))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на Съвета (09898/2017),

–  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8‑0213/2017),

–  като взе предвид Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност(1), и по-специално член 33 от него,

–  като взе предвид член 78в от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0289/2017),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

(1)

  ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Португалия

Позовавания

09898/2017 – C8-0213/2017 – 2017/0807(CNS)

Дата на консултация с ЕП

27.6.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

6.7.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Jaromír Štětina

25.9.2017

 

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

11.7.2017

Разглеждане в комисия

25.9.2017

 

 

 

Дата на приемане

25.9.2017

 

 

 

Дата на внасяне

27.9.2017

Правна информация - Политика за поверителност