Procedure : 2017/0807(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0289/2017

Indgivne tekster :

A8-0289/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/10/2017 - 9.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0371

BETÆNKNING     *
PDF 345kWORD 54k
27.9.2017
PE 610.713v02-00 A8-0289/2017

om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Portugal af fingeraftryksdata

(09898/2017 – C8‑0213/2017 – 2017/0807(CNS))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Jaromír Štětina

(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 50, stk. 1)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling

med Portugal af fingeraftryksdata

(09898/2017 – C8‑0213/2017 – 2017/0807(CNS))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (09898/2017),

–  der henviser til artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union, som ændret ved Amsterdamtraktaten, og artikel 9 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8‑0213/2017),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet(1), særlig artikel 33,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0289/2017),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1)

  EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Elektronisk udveksling med Portugal af fingeraftryksdata

Referencer

09898/2017 – C8-0213/2017 – 2017/0807(CNS)

Dato for høring af EP

27.6.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

6.7.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Jaromír Štětina

25.9.2017

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

11.7.2017

Behandling i udvalg

25.9.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

25.9.2017

 

 

 

Dato for indgivelse

27.9.2017

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik