Διαδικασία : 2017/0807(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0289/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0289/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/10/2017 - 9.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0371

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 564kWORD 55k
27.9.2017
PE 610.713v02-00 A8-0289/2017

σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στην Πορτογαλία

(09898/2017 – C8-0213/2017 – 2017/0807(CNS))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Jaromír Štětina

(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής

δακτυλοσκοπικών δεδομένων στην Πορτογαλία

(09898/2017 – C8-0213/2017 – 2017/0807(CNS))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (09898/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0213/2017),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος(1), και ιδίως το άρθρο 33,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0289/2017),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

  ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 1.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στην Πορτογαλία

Έγγραφα αναφοράς

09898/2017 – C8-0213/2017 – 2017/0807(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

27.6.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

6.7.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Jaromír Štětina

25.9.2017

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

11.7.2017

Εξέταση στην επιτροπή

25.9.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

25.9.2017

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

27.9.2017

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου