Procedūra : 2017/0807(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0289/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0289/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 04/10/2017 - 9.4

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0371

ZIŅOJUMS     *
PDF 625kWORD 51k
27.9.2017
PE 610.713v02-00 A8-0289/2017

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Portugāle sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu

(09898/2017 – C8-0213/2017 – 2017/0807(CNS))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Jaromír Štětina

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 1. punkts)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Portugāle sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu

(09898/2017 – C8-0213/2017 – 2017/0807(CNS))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes projektu (09898/2017),

–  ņemot vērā ar Amsterdamas līgumu grozītā Līguma par Eiropas Savienību 39. panta 1. punktu un 36. protokola par pārejas noteikumiem 9. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8-0213/2017),

–  ņemot vērā Padomes Lēmumu 2008/615/TI (2008. gada 23. jūnijs) par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību(1), un jo īpaši tā 33. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0289/2017),

1.  apstiprina Padomes projektu;

2.  aicināja Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

  OV L 210, 6.8.2008., 1. lpp.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums par to, lai Portugāle sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu

Atsauces

09898/2017 – C8-0213/2017 – 2017/0807(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

27.6.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

6.7.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Jaromír Štětina

25.9.2017

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

11.7.2017

Izskatīšana komitejā

25.9.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

25.9.2017

 

 

 

Iesniegšanas datums

27.9.2017

Juridisks paziņojums - Privātuma politika