Procedura : 2017/0807(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0289/2017

Teksty złożone :

A8-0289/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 04/10/2017 - 9.4

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0371

SPRAWOZDANIE     *
PDF 566kWORD 54k
27.9.2017
PE 610.713v02-00 A8-0289/2017

w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Portugalii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych

(09898/2017 – C8-0213/2017 – 2017/0807(CNS))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Jaromír Štětina

(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Portugalii zautomatyzowanej wymiany danych

w odniesieniu do danych daktyloskopijnych

(09898/2017 – C8-0213/2017 – 2017/0807(CNS))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (09898/2017),

–  uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, zmienionego traktatem z Amsterdamu, oraz art. 9 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0213/2017),

–  uwzględniając decyzję Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej(1), w szczególności jej art. 33,

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0289/2017),

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1)

  Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 1.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Portugalii

Odsyłacze

09898/2017 – C8-0213/2017 – 2017/0807(CNS)

Data konsultacji z PE

27.6.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

6.7.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Jaromír Štětina

25.9.2017

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

11.7.2017

Rozpatrzenie w komisji

25.9.2017

 

 

 

Data przyjęcia

25.9.2017

 

 

 

Data złożenia

27.9.2017

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności