Procedură : 2017/0807(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0289/2017

Texte depuse :

A8-0289/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/10/2017 - 9.4

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0371

RAPORT     *
PDF 489kWORD 55k
27.9.2017
PE 610.713v01-00 A8-0289/2017

referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Portugalia

(09898/2017 – C8-0213/2017 – 2017/0807(CNS))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor: Jaromír Štětina

[Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Portugalia

(09898/2017 – C8-0213/2017 – 2017/0807(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (09898/2017),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0213/2017),

–  având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere(1), în special articolul 33,

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0289/2017)

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

(1)

  JO L 210, 6.8.2008, p. 1.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Portugalia

Referințe

09898/2017 – C8-0213/2017 – 2017/0807(CNS)

Data consultării PE

27.6.2017

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

LIBE

6.7.2017

 

 

 

Raportor

Data numirii

Jaromír Štětina

25.9.2017

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

11.7.2017

Examinare în comisie

25.9.2017

 

 

 

Data adoptării

25.9.2017

 

 

 

Data depunerii

27.9.2017

Aviz juridic - Politica de confidențialitate