Förfarande : 2017/0807(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0289/2017

Ingivna texter :

A8-0289/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/10/2017 - 9.4

Antagna texter :

P8_TA(2017)0371

BETÄNKANDE     *
PDF 343kWORD 54k
27.9.2017
PE 610.713v02-00 A8-0289/2017

om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Portugal

(09898/2017 – C8‑0213/2017 – 2017/0807(CNS))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Jaromír Štětina

(Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte

av fingeravtrycksuppgifter med Portugal

(09898/2017 – C8‑0213/2017 – 2017/0807(CNS))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (09898/2017),

–  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C8‑0213/2017),

–  med beaktande av rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet(1), särskilt artikel 33,

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0289/2017),

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 210, 6.8.2008, s. 1.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Portugal

Referensnummer

09898/2017 – C8-0213/2017 – 2017/0807(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

27.6.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

6.7.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Jaromír Štětina

25.9.2017

 

 

 

Förenklat förfarande – beslut

11.7.2017

Behandling i utskott

25.9.2017

 

 

 

Antagande

25.9.2017

 

 

 

Ingivande

27.9.2017

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy