Процедура : 2013/0255(APP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0290/2017

Внесени текстове :

A8-0290/2017

Разисквания :

PV 04/10/2017 - 17
CRE 04/10/2017 - 17

Гласувания :

PV 05/10/2017 - 4.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0384

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 697kWORD 58k
29.9.2017
PE 609.373v02-00 A8-0290/2017

относно проекта на регламент на Съвета за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура

(09941/2017 – C8‑0229/2017 – 2013/0255(APP))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик по становище: Барбара Матера

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на регламент на Съвета за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура

(09941/2017 – C8‑0229/2017 – 2013/0255(APP))

(Специална законодателна процедура — одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на регламент на Съвета (09941/2017),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 86 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0229/2017),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0290/2017),

1.  дава своето одобрение относно проекта на регламент на Съвета;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Защитата и наказателното преследване на престъпленията срещу бюджета на ЕС и финансовите интереси на ЕС понастоящем са от изключителната компетентност на държавите членки. OLAF, Евроюст и Европол не разполагат с мандат за провеждане на наказателно разследване и Европейската прокуратура ще запълни тази институционална празнина.

Създаването на Европейска прокуратура ще допринесе за съществена промяна в начина на защита на защита на финансовите интереси на Съюза. Тя ще обединява усилията на европейските и националните правоприлагащи органи в единен, безпроблемен и ефикасен подход за борба с измамите срещу ЕС. Понастоящем само националните органи могат да разследват и да преследват наказателно измамите срещу ЕС, а техните правомощия спират на националните граници.

На 17 юли на 2013 г. Европейската комисия представи предложение за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура, което определи нейните правомощия и процедури. Член 86 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) предоставя правното основание и правилата за създаването на Европейската прокуратура. Съгласно член 86 предложението за регламент трябва да бъде прието в съответствие със законодателната процедура на одобрение: Съветът трябва да вземе решение с единодушие, след като получи одобрението на Европейския парламент.

На 7 февруари 2017 г. Съветът отбеляза липсата на единодушие в подкрепа на предложението. Съгласно член 86 от Договора за функционирането на Европейския съюз това дава възможност на група от най-малко девет държави членки да отнесат текста за обсъждане в Европейския съвет като последен опит за постигане на консенсус. Докладчикът изразява съжаление относно факта, че само 20 държави членки участват понастоящем в засиленото сътрудничество и насърчава неучастващите държави членки също да се включат в бъдеще.

На 8 юни държавите членки, участващи в засиленото сътрудничество, приеха общ подход относно предложението.

ЕП прие 3 междинни доклади (2014, 2015 и 2016 г.), свързани с Европейската прокуратура, в които изрази редица опасения относно компетентността на Европейската прокуратура, Директивата за защита на финансовите интереси и измамите с ДДС, структурата, разследвания, процесуалните права, съдебния контрол и отношенията с други компетентни агенции на ЕС.

•  Структура на Европейската прокуратура 

Европейската прокуратура ще бъде орган на ЕС с децентрализирана структура и с цел интегриране на националните правоприлагащи органи. Европейският прокурор ще оглавява Европейската прокуратура и всяка участваща държава ще бъде представена от един прокурор. Съгласно Регламента разследванията ще се извършват от европейските делегирани прокурори във всяка държава членка. Броят на европейските делегирани прокурори за държавите членки ще бъде определен на национално равнище, но всяка държава членка следва да има поне един. Делегираните прокурори ще бъдат неразделна част от Европейската прокуратура, но ще продължават да изпълняват функциите си и на национални прокурори. Когато изпълняват функции за Европейската прокуратура, те ще бъдат напълно независими от националната прокуратура.

•  Правомощия

Европейската прокуратура ще отговаря за разследването, повдигането и поддържането на обвинение и предаването на съд на извършителите на престъпления против финансовите интереси на Съюза. Функциите на прокурора ще бъдат изпълнявани в рамките на компетентните съдилища на държавите членки във връзка с тези престъпления.

Наборът от правомощия и производства на Европейската прокуратура включват предложението за директива относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (Директива за защита на финансовите интереси). През декември 2016 г. ЕП и Съветът постигнаха временно споразумение по предложението за директива за защита на финансовите интереси. Те се съгласиха да включат в обхвата на директивата тежките случаи на трансгранични измами с ДДС, като определиха праговата стойност от 10 милиона евро.

Докладчикът приветства факта, че критерият за „вреда“ беше смекчен в голяма степен от няколко въведени изключения и вече не се прилага към член 3, букви а), б) и г) от Директивата за защита на финансовите интереси (разходи, несвързани с възлагането на обществени поръчки; разходи, свързани с възлагането на обществени поръчки, и приходи, произтичащи от собствени ресурси от ДДС). Беше въведена възможността за прехвърляне на дела от националните органи към Европейската прокуратура, по отношение на които Европейската прокуратура иначе не би могла да упражнява компетентност.

Регламентът за Европейската прокуратура разширява обхвата на задълженията за докладване от страна на националните органи и дава повече възможности на Европейската прокуратура да изисква допълнителна информация. Трансграничното измерение на тежките престъпления, които са от компетентността на Европейската прокуратура, би могло да бъде разширено в бъдеще.

•  Съдебен контрол

Регламентът за Европейската прокуратура гарантира цялостна система на съдебен контрол от страна на националните съдилища и дава възможност за пряк контрол от страна на Съда на ЕС (решение на Европейската прокуратура за прекратяване на дело, оспорено на основание правото на Съюза, спорове, свързани с обезщетение за вреди, причинени от Европейската прокуратура, спорове във връзка с арбитражни клаузи, свързани с персонала въпроси и решения, които засягат правата на субектите на данните, като например правото на публичен достъп до документи).

•  Мерки по разследване

Европейската прокуратура ще разполага с достатъчно мерки по разследване, за да може да провежда разследванията си. Член 30 от Регламента предвижда списък от мерки, когато деянието, предмет на разследването, е наказуемо с максимално наказание от най-малко четири години лишаване от свобода. В този контекст съзаконодателите постигнаха съгласие относно критериите за отправяне на искания за действия по разследване от страна на държавите членки въз основа на принципа за взаимно признаване, определен в Директива 2014/41/ЕС относно Европейската заповед за разследване по наказателноправни въпроси.

•  Процесуални гаранции

Защитата на процесуалните права на заподозрените и обвиняемите лица се гарантира при пълно зачитане на правата на заподозрените и на обвиняемите лица, заложени в Хартата на основните права. Регламентът предвижда права на защита на заподозрените по линия на Европейската прокуратура, по-специално правото на правна помощ, правото на устен и писмен превод, правото на информация и достъп до материалите по делото и правото да представят доказателства и да изискват от Европейската прокуратура да събира доказателства от името на заподозрения.

•  Евроюст, OLAF и Европол

Като необходим инструмент за упражняване на функциите ѝ Европейската прокуратура може да установява и да поддържа отношения на сътрудничество със съществуващите агенции, служби или органи на Съюза, като например Евроюст, Европол и OLAF.

По-специално правомощията на Европейската прокуратура и на Евроюст трябва да бъдат ясно определени, за да се гарантира правна сигурност. С цел да се избегне вредното повторение и припокриване на правомощия между двете служби правомощията трябва да бъдат ясно обособени и определени. За всеки отделен случай въз основа на точни критерии двете служби могат да работят в тясно сътрудничество, като обменят информация относно своите разследвания.

В своите отношения с OLAF Европейската прокуратура установяват тясно сътрудничество, особено по отношение на обмена на информация. Разпоредбите на Регламента предвиждат избягване на паралелни разследвания на едни и същи факти. Европейската прокуратура може да поиска от OLAF да предоставя информация, да улеснява координацията и да провежда административни разследвания.

Отношенията между Европейската прокуратура и Европол ще се основават на тясно сътрудничество и Европейската прокуратура може да получи всяка относима информация, съхранявана от Европол, когато това е необходимо за целите на разследванията ѝ.

•  Неучастващи държави

Докладчикът приветства решението на Съвета да включи в разпоредбите на член 59а относно отношенията между Европейската прокуратура и държавите членки, които не участват в засиленото сътрудничество, искането те да нотифицират Европейската прокуратура като компетентен орган за целите на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси.

•  Заключения

Въпреки че докладчикът би приветствал един по-амбициозен регламент, счита, че опасенията на ЕП бяха в голяма степен разгледани в текста в настоящия му вид.

Докладчикът изразява съжаление, че не всички държави – членки на ЕС, участват в създаването на Европейската прокуратура, но приветства факта, че 20 от тях постигнаха съгласие по общ подход, който включва по-специално престъпления срещу финансовите интереси на Съюза, и по-конкретно тежките измами с ДДС. Докладчикът насърчава неучастващите държави членки да се присъединят към засиленото сътрудничество на по-късен етап.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Европейска прокуратура

Препратки

09941/2017 – C8-0229/2017 – COM(2013)05342013/0255(APP)

Дата на консултацията / искането за одобрение

17.7.2017

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

Дата на обявяване в заседание

BUDG

11.9.2017

CONT

11.9.2017

JURI

11.9.2017

PETI

11.9.2017

Неизказани становища

Дата на решението

BUDG

27.9.2017

CONT

27.9.2017

JURI

27.9.2017

PETI

27.9.2017

Докладчици

Дата на назначаване

Barbara Matera

10.11.2015

 

 

 

Заместени докладчици

Monica Macovei

 

 

 

Разглеждане в комисия

29.11.2016

25.9.2017

28.9.2017

 

Дата на приемане

28.9.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

5

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marina Albiol Guzmán, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Angelika Mlinar, Emil Radev, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Maurice Ponga, Cristian Dan Preda

Дата на внасяне

29.9.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

40

+

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Emil Radev, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

ECR

Monica Macovei

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Judith Sargentini

EFDD

Laura Ferrara

5

-

ENF

Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Cornelia Ernst

2

0

ECR

Helga Stevens

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност