Procedure : 2013/0255(APP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0290/2017

Indgivne tekster :

A8-0290/2017

Forhandlinger :

PV 04/10/2017 - 17
CRE 04/10/2017 - 17

Afstemninger :

PV 05/10/2017 - 4.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0384

HENSTILLING     ***
PDF 391kWORD 56k
29.9.2017
PE 609.373v02-00 A8-0290/2017

om udkast til Rådets forordning om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den europæiske Anklagemyndighed ("EPPO")

(09941/2017 – C8-0229/2017 – 2013/0255(APP))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Barbara Matera

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets forordning om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den europæiske Anklagemyndighed ("EPPO")

(09941/2017 – C8-0229/2017 – 2013/0255(APP))

(Særlig lovgivningsprocedure – godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets forordning (09941/2017),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 86 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0229/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0290/2017),

1.  godkender udkastet til Rådets forordning;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


BEGRUNDELSE

Beskyttelse af og retsforfølgning af lovovertrædelser rettet mod EU's budget og EU's finansielle interesser henhører i øjeblikket under medlemsstaternes enekompetence. OLAF, Eurojust og Europol har ikke beføjelse til at foretage strafferetlig efterforskning, og EPPO vil udfylde dette institutionelle tomrum.

Oprettelsen af EPPO vil medføre væsentlige ændringer i den måde, hvorpå EU's finansielle interesser beskyttes. EPPO vil kombinere europæiske og nationale bestræbelser på retshåndhævelsesområdet i en samlet, problemfri og effektiv tilgang til bekæmpelse af svig med EU-midler. På nuværende tidspunkt er det kun de nationale myndigheder, der kan efterforske og retsforfølge svig med EU-midler, og deres kompetencer standser ved de nationale grænser.

Den 17. juli 2013 forelagde Kommissionen et forslag til Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO), hvori EPPO's kompetencer og procedurer fastlægges. Artikel 86 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) indeholder retsgrundlaget og reglerne for oprettelsen af EPPO. I henhold til artikel 86 skal den foreslåede forordning vedtages i overensstemmelse med den særlige lovgivningsprocedure med godkendelse af Parlamentet: Rådet træffer afgørelse med enstemmighed efter Europa-Parlamentets godkendelse.

Den 7. februar 2017 registrerede Rådet, at der ikke var enstemmighed til støtte for forslaget. I henhold til artikel 86 traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde åbner dette mulighed for, at en gruppe på mindst ni medlemsstater kan anmode om, at teksten henvises til drøftelse i Det Europæiske Råd som et sidste forsøg på at opnå konsensus. Ordføreren beklager, at der til dato kun er 20 medlemsstater, der deltager i det forstærkede samarbejde, og tilskynder de ikkedeltagende medlemsstater til også at deltage i fremtiden.

Den 8. juni vedtog de medlemsstater, der deltager i et forstærket samarbejde, en generel tilgang til forslaget.

Europa-Parlamentet har vedtaget 3 foreløbige rapporter (2014, 2015 og 2016) vedrørende EPPO, hvori det har givet udtryk for en række betænkeligheder med hensyn til EPPO's kompetencer, BFI-direktivet, momssvig, struktur, efterforskninger, proceduremæssige rettigheder, domstolskontrol og forbindelser med andre relevante EU-agenturer.

•  EPPO's struktur 

EPPO vil være et EU-organ med en decentral struktur med det formål at integrere de nationale retshåndhævende myndigheder. En europæisk offentlig anklager vil lede EPPO, og alle deltagende medlemmer vil være repræsenteret med én anklager. Ifølge forordningen udføres efterforskninger af de europæiske delegerede anklagere i medlemsstaterne. Antallet af europæiske delegerede anklagere i medlemsstaterne besluttes på nationalt plan, men hver medlemsstat skal have mindst én. De europæiske delegerede anklagere bliver en integreret del af EPPO, men de skal også fortsætte med at udøve deres funktioner i den nationale anklagemyndighed. Når de handler på EPPO's vegne skal de være fuldstændig uafhængige af de nationale retshåndhævende organer.

•  Kompetencer

Den Europæiske Anklagemyndighed skal være ansvarlig for efterforskning, retsforfølgning af gerningsmænd til strafbare handlinger, der skader EU's finansielle interesser, og for, at de stilles for en domstol. Funktionen som anklager gennemføres inden for medlemsstaternes kompetente domstole i forbindelse med sådanne strafbare handlinger.

EPPO's kompetencer og procedurer omfatter det foreslåede direktiv om strafferetlig bekæmpelse af svig, der skader Unionens finansielle interesser (BFI-direktivet). I december 2016 nåede Europa-Parlamentet og Rådet til foreløbig enighed om BFI-forslaget. De blev enige om at medtage alvorlige tilfælde af grænseoverskridende momssvig i direktivets anvendelsesområde og fastsatte tærskelværdien til 10 mio. EUR.

Ordføreren bifalder, at "skade"-kriteriet i vid udstrækning er blevet begrænset af undtagelser og ikke længere finder anvendelse på artikel 3, litra a), b) og d), i BFI-direktivet (udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb, udgifter vedrørende offentlige indkøb samt indtægter fra egne indtægter hidrørende fra moms). Der er blevet indført mulighed for at overføre sager fra de nationale myndigheder til EPPO, hvor EPPO ellers ikke ville være i stand til at udøve en kompetence.

EPPO-forordningen udvider rækkevidden af de nationale myndigheders rapporteringsforpligtelser og giver EPPO mulighed for at anmode om yderligere oplysninger. Den grænseoverskridende dimension af alvorlige forbrydelser, der henhører under EPPO's kompetenceområde, vil kunne udvides i fremtiden.

•  Domstolskontrol

EPPO-forordningen sikrer et omfattende system med domstolskontrol ved de nationale domstole og muligheden for direkte prøvelse ved Domstolen (EPPO-afgørelse om at henlægge en sag, hvis den anfægtes på grundlag af EU-retten, tvister vedrørende erstatning for skader forårsaget af EPPO, tvister vedrørende voldgiftsbestemmelser, personalespørgsmål og afgørelser vedrørende de registreredes rettigheder, f.eks. retten til aktindsigt).

•  Efterforskningsforanstaltninger

EPPO vil have tilstrækkelige efterforskningsforanstaltninger til rådighed til at kunne gennemføre sine undersøgelser. Forordningens artikel 30 indeholder en liste over foranstaltninger, hvor den strafbare handling, der er genstand for efterforskning, kan straffes med en maksimumsstraf på mindst fire års fængsel. I den forbindelse har de to lovgivere aftalt kriterier for, at medlemsstaterne kan fremsætte anmodninger angående efterforskningsforanstaltninger på grundlag af princippet om gensidig anerkendelse i direktiv 2014/41/EU vedrørende den europæiske efterforskningskendelse i straffesager.

•  Processuelle garantier  

Beskyttelsen af proceduremæssige rettigheder for mistænkte og tiltalte er garanteret i fuld overensstemmelse med mistænktes og tiltaltes rettigheder som fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Forordningen giver forsvarsrettigheder til mistænkte ved EPPO, navnlig ret til advokatbistand, ret til oversættelse og tolkning, ret til oplysninger og adgang til sagsmateriale samt ret til at fremlægge beviser og til at anmode EPPO om at indhente beviser på vegne af den mistænkte.

•  Eurojust, OLAF og Europol

Som et nødvendigt redskab til udøvelsen af sine opgaver skal EPPO muligvis etablere og opretholde samarbejdsforhold med eksisterende EU-agenturer, kontorer eller organer såsom Eurojust, OLAF og Europol.

For at garantere retssikkerheden, er der navnlig et behov for, at EPPO og Eurojust definerer deres kompetencer klart. Med henblik på at undgå skadelige gentagelser og overlapning af beføjelser mellem de to kontorer skal kompetenceområderne være klart afgrænsede og definerede. De to kontorer kan fra sag til sag arbejde tæt sammen for at udveksle oplysninger om deres efterforskning.

EPPO skal i sine forbindelser med OLAF etablere et nært samarbejde om især informationsudveksling. Bestemmelser i forordningen giver mulighed for at undgå parallelle efterforskninger af de samme faktiske omstændigheder. EPPO kan anmode OLAF om at tilvejebringe oplysninger, lette koordineringen og udføre administrative undersøgelser.

Forholdet mellem EPPO og Europol vil være baseret på nært samarbejde, og EPPO skal, når det er nødvendigt af hensyn til efterforskningen, kunne indhente enhver relevant oplysning, som Europol er i besiddelse af.

•  Ikkedeltagende medlemsstat

Ordføreren glæder sig over Rådets beslutning om i bestemmelserne i artikel 59a, for så vidt angår forbindelserne mellem EPPO og de medlemsstater, der ikke deltager i det forstærkede samarbejde, at medtage anmodningen om, at disse underretter EPPO som en kompetent myndighed med henblik på retligt samarbejde i kriminalsager.

•  Konklusioner

Selv om ordføreren ville hilse en mere ambitiøs forordning velkommen, finder hun, at Parlamentets betænkeligheder i vidt omfang er blevet behandlet i teksten i sin nuværende form.

Ordføreren beklager, at ikke alle EU-medlemsstater deltager i oprettelsen af EPPO, men glæder sig over, at 20 af dem nåede frem til en generel indstilling, som navnlig omfatter BFI-forbrydelser og særligt alvorlige former for momssvig. Ordføreren tilskynder ikkedeltagende medlemsstater til at deltage i det forstærkede samarbejde i fremtiden.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Den europæiske anklagemyndighed

Referencer

09941/2017 – C8-0229/2017 – COM(2013)05342013/0255(APP)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

17.7.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

11.9.2017

CONT

11.9.2017

JURI

11.9.2017

PETI

11.9.2017

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

27.9.2017

CONT

27.9.2017

JURI

27.9.2017

PETI

27.9.2017

Ordførere

       Dato for valg

Barbara Matera

10.11.2015

 

 

 

Oprindelige ordførere

Monica Macovei

 

 

 

Behandling i udvalg

29.11.2016

25.9.2017

28.9.2017

 

Dato for vedtagelse

28.9.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

40

5

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marina Albiol Guzmán, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Angelika Mlinar, Emil Radev, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Maurice Ponga, Cristian Dan Preda

Dato for indgivelse

29.9.2017

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB

I KORRESPONDERENDE UDVALG

40

+

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Emil Radev, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

ECR

Monica Macovei

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Judith Sargentini

EFDD

Laura Ferrara

5

-

ENF

Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Cornelia Ernst

2

0

ECR

Helga Stevens

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik