Postupak : 2013/0255(APP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0290/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0290/2017

Rasprave :

PV 04/10/2017 - 17
CRE 04/10/2017 - 17

Glasovanja :

PV 05/10/2017 - 4.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0384

PREPORUKA     ***
PDF 475kWORD 57k
29.10.2017
PE 609.373v02-00 A8-0290/2017

o Nacrtu uredbe Vijeća o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”)

(09941/2017) – C8-0229/2017 – 2013/0255(APP))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestiteljica: Barbara Matera

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu uredbe Vijeća o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”)

(09941/2017) – C8-0229/2017 – 2013/0255(APP))

(Posebni zakonodavni postupak – suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt uredbe Vijeća (09941/2017),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 86. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0299/2017),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0290/2017),

1.  daje suglasnost za Nacrt uredbe Vijeća;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


OBRAZLOŽENJE

Zaštita proračuna i financijskih interesa EU-a i progon kaznenih djela protiv njih trenutačno su u isključivoj nadležnosti država članica. OLAF, Eurojust i Europol nemaju ovlasti za provođenje kaznenih istraga i Ured europskog javnog tužitelja popunit će tu institucionalnu prazninu.

Osnivanje Ureda europskog javnog tužitelja dovest će do znatnih promjena u načinu na koji su financijski interesi Unije zaštićeni jer će kombinirati europske i nacionalne napore u kaznenom progonu u jedinstven, neometan i djelotvoran pristup borbi protiv prijevara na razini EU-a. Trenutačno samo nacionalna tijela mogu istraživati i kazneno progoniti slučajeve prijevare na razini EU-a, a njihove nadležnosti prestaju na državnim granicama.

Dana 17. srpnja 2013. Europska komisija podnijela je Prijedlog uredbe Vijeća o uspostavi Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u kojem se definiraju njegova nadležnost i postupci. Članak 86. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) daje pravnu osnovu i pravila za osnivanje Ureda europskog javnog tužitelja, a u skladu s tim člankom predloženu uredbu treba donijeti u okviru zakonodavnog postupka suglasnosti, u kojem Vijeće odlučuje jednoglasno uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta.

Dana 7. veljače 2017. Vijeće je zaključilo da ne postoji jednoglasna podrška Prijedlogu. U skladu s člankom 86. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, to otvara put skupini od najmanje devet država članica da tekst upute na raspravu u Europskom vijeću radi konačnog pokušaja postizanja konsenzusa. Izvjestiteljica izražava žaljenje zbog toga što do danas samo 20 država članica sudjeluje u pojačanoj suradnji i potiče preostale države članice da se toj suradnji pridruže u budućnosti.

Dana 8. lipnja države članice koje sudjeluju u pojačanoj suradnji usvojile su opći pristup u vezi s Prijedlogom.

Europski parlament usvojio je tri privremena izvješća (2014., 2015. i 2016. godine) koja se odnose na Ured europskog javnog tužitelja u kojima je istaknuo niz razloga za zabrinutost u pogledu nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja, Direktive o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (Direktiva o zaštiti financijskih interesa) i prijevara u vezi s PDV-om, strukture, istraga, postupovnih prava, sudskog preispitivanja i odnosa s drugim relevantnim agencijama EU-a.

•  Struktura Ureda europskog javnog tužitelja 

Ured europskog javnog tužitelja bit će tijelo Unije s decentraliziranom strukturom, a cilj mu je povezivanje nacionalnih tijela kaznenog progona. Europski javni tužitelj vodit će Ured europskog javnog tužitelja, a svaku članicu sudionicu predstavljat će po jedan tužitelj. U skladu s Uredbom, istrage će provoditi delegirani europski tužitelji smješteni u svakoj državi članici. Broj delegiranih europskih tužitelja za države članice odredit će se na nacionalnoj razini, ali svaka od njih mora imati najmanje jednog delegiranog europskog tužitelja. Delegirani europski tužitelji bit će sastavni dio Ureda europskog javnog tužitelja, ali će i dalje izvršavati svoje funkcije kao nacionalni tužitelji. Kad budu djelovali za potrebe Ureda europskog javnog tužitelja, bit će potpuno neovisni od nacionalnih tijela kaznenog progona.

•  Nadležnosti

Ured europskog javnog tužitelja bit će odgovoran za istragu, kazneni progon i podizanje optužnica protiv počinitelja kaznenih djela protiv financijskih interesa Unije. Funkcije tužitelja provodit će se pred nadležnim sudovima država članica za takva kaznena djela.

Nadležnosti i postupci Ureda europskog javnog tužitelja uključuju i Prijedlog direktive o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (Direktiva o zaštiti financijskih interesa). U prosincu 2016. Europski parlament i Vijeće postigli su privremeni sporazum o Prijedlogu direktive o zaštiti financijskih interesa. Sporazumjeli su se da područje primjene te direktive obuhvati i ozbiljne slučajeve prekograničnih prijevara u vezi s PDV-om utvrdivši donju graničnu vrijednost u iznosu od 10 milijuna EUR.

Izvjestiteljica pozdravlja činjenicu da je kriterij „štete” uvelike ublažen uvedenim iznimkama i više se ne primjenjuje na članak 3. točke (a), (b) i (d) Direktive o zaštiti financijskih interesa (rashodi koji nisu povezani s javnom nabavom, rashodi u vezi s javnom nabavom i prihod koji proizlazi iz vlastitih sredstava na temelju PDV-a). Uvedena je mogućnost prijenosa predmeta s nacionalnih tijela na Ured europskog javnog tužitelja za koje inače Ured europskog javnog tužitelja ne bi mogao biti nadležan.

Uredbom o Uredu europskog javnog tužitelja proširuje se opseg obveza izvješćivanja od strane nacionalnih vlasti, a Uredu europskog javnog tužitelja pruža se više mogućnosti da zatraži dodatne informacije. Prekogranična dimenzija teških kaznenih djela koja su u nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja mogla bi se u budućnosti proširiti.

•  Sudsko preispitivanje

Uredbom o Uredu europskog javnog tužitelja zajamčen je sveobuhvatan sustav sudskog preispitivanja koje provode nacionalni sudovi, a postoje i mogućnosti izravnog preispitivanja pred Sudom Europske unije (za odluke Ureda europskog javnog tužitelja o odbacivanju predmeta koje se osporavaju na temelju prava EU-a te u sporovima koji se odnose na naknadu štete koju je je prouzročio Ured europskog javnog tužitelja, u sporovima koji se odnose na arbitražne klauzule, u pitanjima povezanima s osobljem i za odluke koje utječu na prava osoba čiji se podaci obrađuju, kao što je pravo na javni pristup dokumentima).

•  Istražne mjere

Ured europskog javnog tužitelja imat će na raspolaganju dovoljno istražnih mjera za provođenje istraga. Člankom 25. Uredbe predviđen je popis mjera ako je kazneno djelo koje je predmet istrage kažnjivo najviše kaznom od najmanje četiri godine zatvora. U tom su se pogledu suzakonodavci dogovorili oko kriterija za države članice u vezi s podnošenjem zahtjeva za istražne mjere na temelju načela uzajamnog priznavanja utvrđenog u Direktivi 2014/41/EU o Europskom istražnom nalogu u kaznenim stvarima.

•  Postupovni zaštitni mehanizmi  

Zaštita postupovnih prava osumnjičenikâ i optuženikâ jamči se uz potpuno poštovanje prava osumnjičenikâ i optuženikâ iz Povelje o temeljnim pravima. Uredbom se jamče prava obrane osumnjičenika u kaznenom postupku koji vodi Ured europskog javnog tužitelja, prije svega pravo na pravnu pomoć, pravo na tumačenje i prijevod, pravo na informiranje i pristup spisima predmeta, pravo predlaganja dokaza i pravo na to da se od Ureda europskog javnog tužitelja zatraži da prikupi dokaze u ime osumnjičenika.

•  Eurojust, OLAF i Europol

Kao sredstvo neophodno za izvršavanje svojih zadaća, Ured europskog javnog tužitelja može uspostaviti i održavati odnose suradnje s postojećim agencijama Unije, uredima ili tijelima kao što su Eurojust, OLAF-a i Europol.

Posebno je važna jasna definicija nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja i Eurojusta kako bi se zajamčila pravna sigurnost. S ciljem izbjegavanja štetnih ponavljanja i preklapanja nadležnosti među njima, nadležnosti se moraju jasno razgraničiti i definirati. Za svaki pojedini predmet, a na temelju preciznih kriterija, Ured europskog javnog tužitelja i Eurojust mogu blisko surađivati razmjenom informacija o svojim istragama.

Ured europskog javnog tužitelja u svojim odnosima s OLAF-om uspostavlja usku suradnju, osobito u području razmjene informacija. Odredbama Uredbe predviđeno je izbjegavanje usporednih istraga o istim činjenicama. Ured europskog javnog tužitelja od OLAF-a može zatražiti pružanje informacija, olakšavanje koordinacije i provođenje administrativnih istraga.

Odnos između Ureda europskog javnog tužitelja i Europola temeljit će se na bliskoj suradnji i Ured europskog javnog tužitelja, ako je to potrebno u svrhu istraga koje provodi, mora moći dobiti sve relevantne informacije koje posjeduje Europol.

•  Države koje ne sudjeluju u pojačanoj suradnji

Izvjestiteljica pozdravlja odluku Vijeća da u odredbe članka 59.a, u kojima je riječ o odnosima između Ureda europskog javnog tužitelja i država članica koje ne sudjeluju u pojačanoj suradnji, uvrsti zahtjev da te države članice obavješćuju Ured europskog javnog tužitelja kao nadležno tijelo za potrebe poštovanja pravosudne suradnje u kaznenim stvarima.

•  Zaključci

Iako bi izvjestiteljica pozdravila ambiciozniju uredbu, smatra da su bojazni Europskog parlamenta u velikoj mjeri riješene u tekstu u njegovu sadašnjem obliku.

Izvjestiteljica izražava žaljenje zbog toga što sve države članice EU-a ne sudjeluju u osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja, ali pozdravlja činjenicu da je njih 20 postiglo dogovor o općem pristupu koji, konkretno, uključuje kaznena djela iz Direktive o zaštiti financijskih interesa, a posebno ozbiljne prijevare u vezi s PDV-om. Izvjestiteljica potiče države članice koje ne sudjeluju u pojačanoj suradnji da joj se pridruže u budućnosti.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Ured europskog javnog tužitelja

Referentni dokumenti

09941/2017 – C8-0229/2017 – COM(2013)05342013/0255(APP)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

17.7.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

11.9.2017

CONT

11.9.2017

JURI

11.9.2017

PETI

11.9.2017

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

27.9.2017

CONT

27.9.2017

JURI

27.9.2017

PETI

27.9.2017

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Barbara Matera

10.11.2015

 

 

 

Prethodni izvjestitelji

Monica Macovei

 

 

 

Razmatranje u odboru

29.11.2016

25.9.2017

28.9.2017

 

Datum usvajanja

28.9.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

40

5

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marina Albiol Guzmán, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Angelika Mlinar, Emil Radev, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Maurice Ponga, Cristian Dan Preda

Datum podnošenja

29.9.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

40

+

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Emil Radev, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

ECR

Monica Macovei

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Judith Sargentini

EFDD

Laura Ferrara

5

-

ENF

Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Cornelia Ernst

2

0

ECR

Helga Stevens

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti