Procedūra : 2013/0255(APP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0290/2017

Pateikti tekstai :

A8-0290/2017

Debatai :

PV 04/10/2017 - 17
CRE 04/10/2017 - 17

Balsavimas :

PV 05/10/2017 - 4.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0384

REKOMENDACIJA     ***
PDF 602kWORD 51k
29.9.2017
PE 609.373v02-00 A8-0290/2017

dėl Tarybos reglamento, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje, projekto

(09941/2017 – C8-0229/2017 – 2013/0255(APP))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Barbara Matera

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos reglamento, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje, projekto

(09941/2017 – C8-0229/2017 – 2013/0255(APP))

(Speciali teisėkūros procedūra: pritarimas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos reglamento projektą (09941/2017),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 86 straipsnį (C8-0229/2017),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją (A8-0290/2017),

1.  pritaria Tarybos reglamento projektui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


AIŠKINAMOJI DALIS

Šiuo metu ES biudžeto ir ES finansinių interesų apsauga bei baudžiamasis persekiojimas su jais susijusių nusikaltimų atvejais priklauso išimtinei valstybių narių kompetencijai. OLAF, Eurojustas ir Europolas neturi įgaliojimų atlikti nusikalstamų veikų tyrimų, tad Europos prokuratūra užpildys šią institucinę spragą.

Įsteigus Europos prokuratūrą, iš esmės pasikeis Sąjungos finansinių interesų apsaugos būdas. Europos ir nacionalinių teisėsaugos institucijų pastangos bus apjungtos bendros nedalomos veiksmingos kovos su sukčiavimu ES strategijos pagrindu. Tirti sukčiavimo ES atvejus ir už juos persekioti baudžiamąja tvarka šiuo metu gali tik nacionalinės institucijos, kurių kompetenciją riboja atitinkamų valstybių sienos.

2013 m. liepos 17 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl Tarybos reglamento dėl Europos prokuratūros įsteigimo, kuriame buvo apibrėžtos jos kompetencijos ir veiklos procedūros. Europos prokuratūros įsteigimo teisinis pagrindas ir taisyklės pateikti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 86 straipsnyje. Vadovaujantis šiuo straipsniu, siūlomas reglamentas turi būti priimtas pagal pritarimu grindžiamą teisėkūros procedūrą: gavusi Europos Parlamento pritarimą, Taryba sprendžia vieningai.

2017 m. vasario 7 d. Taryboje pasiūlymui nebuvo pritarta vieningai. Remiantis SESV 86 straipsniu, tai atveria kelią ne mažiau kaip devynių valstybių narių grupei prašyti, kad dokumento tekstas būtų perduotas aptarti Europos Vadovų Tarybai – tai būtų galutinis mėginimas pasiekti bendrą sutarimą. Pranešėja apgailestauja, kad iki šiol tvirtesnį bendradarbiavimą yra pasirinkusios tik 20 valstybių narių, bei ragina ateityje prisijungti ir nedalyvaujančias valstybes nares.

Birželio 8 d. tvirtesnį bendradarbiavimą pasirinkusios valstybės narės priėmė bendrą požiūrį dėl pasiūlymo.

Parlamentas yra priėmęs 3 preliminarius pranešimus (2014 m., 2015 m. ir 2016 m.), susijusius su Europos prokuratūra, kuriuose kėlė įvairius susirūpinimą dėl Europos prokuratūros kompetencijų, FIA direktyvos, sukčiavimo PVM, struktūros, tyrimų, procesinių teisių, teisminės peržiūros ir ryšių su kitomis susijusiomis ES agentūromis keliančius klausimus.

•  Europos prokuratūros struktūra

Europos prokuratūra bus Sąjungos įstaiga. Ji bus decentralizuotos struktūros ir sieks integruoti nacionalines teisėsaugos institucijas. Europos prokuratūrai vadovaus Europos prokuroras, o kiekvienai dalyvaujančiai valstybei narei atstovaus po vieną prokurorą. Remiantis reglamentu, tyrimus atliks kiekvienoje valstybėje narėje dirbsiantys Europos deleguotieji prokurorai. Dėl valstybių narių Europos deleguotųjų prokurorų skaičiaus bus sprendžiama nacionaliniu lygmeniu, tačiau kiekviena valstybė jų turėtų turėti bent po vieną. Deleguotieji prokurorai bus sudėtinė Europos prokuratūros struktūros dalis, tačiau ir toliau dirbs savo šalies prokurorais. Veiklą Europos prokuratūros vardu jie vykdys visiškai nepriklausomai nuo nacionalinių prokuratūrų.

•  Kompetencija

Europos prokuratūra bus atsakinga už Sąjungos finansiniams interesams kenkiančių nusikaltimų tyrimą, jų vykdytojų baudžiamąjį persekiojimą ir traukimą baudžiamojon atsakomybėn. Tokių nusikaltimų atvejais prokuroro funkcijos bus atliekamos kompetentinguose valstybių narių teismuose.

Europos prokuratūros kompetencijos ir procedūros apima siūlomą Direktyvą dėl baudžiamosios teisės priemonių kovai su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu (FIA direktyvą). 2016 m. gruodžio mėn. Parlamentas ir Taryba pasiekė preliminarų susitarimą dėl pasiūlymo dėl FIA direktyvos. Abi institucijos susitarė į direktyvos taikymo sritį įtraukti sunkius tarpvalstybinio sukčiavimo PVM atvejus ir nustatė 10 mln. EUR slenkstinę vertę.

Pranešėja teigiamai vertina tai, kad vadinamasis žalos kriterijus didžiąja dalimi sušvelnintas nustatytomis išimtimis ir nebėra taikomas FIA direktyvos 3 straipsnio a, b ir d punktams (su viešaisiais pirkimais nesusijusioms išlaidoms, su viešaisiais pirkimais susijusioms išlaidoms ir pajamoms, kurios gaunamos iš PVM pagrįstų nuosavų išteklių). Numatyta galimybė Europos prokuratūrai perduoti bylas iš nacionalinių institucijų, kurioms tirti Europos prokuratūra šiaip jau nebūtų galėjusi pasinaudoti savo kompetencija.

Europos prokuratūros reglamentu išplečiama nacionalinių institucijų atskaitomybės prievolių taikymo sritis ir Europos prokuratūrai suteikiama daugiau galimybių prašyti papildomos informacijos. Ateityje galėtų būti išplėstas tarpvalstybinis sunkių nusikaltimų, patenkančių į Europos prokuratūros kompetenciją, aspektas.

•  Teisminė peržiūra

Europos prokuratūros reglamentu užtikrinama visapusiška nacionalinių teismų vykdomos teisminės peržiūros sistema ir sudaroma tiesioginės Europos Sąjungos Teisingumo Teismo peržiūros galimybė (kai Europos prokuratūros sprendimas nutraukti bylą užginčijamas ES teisės pagrindu, nagrinėjami ginčai dėl Europos prokuratūros padarytos žalos atlyginimo, ginčai dėl arbitražinės išlygos, su darbuotojais susiję klausimai ir sprendimai, dėl kurių nukenčia duomenų subjektų teisės, pvz., teisė visuomenei susipažinti su informacija).

•  Tiriamosios priemonės

Europos prokuratūra naudosis pakankamomis tiriamosiomis priemonėmis savo tyrimams atlikti. Reglamento 30 straipsnyje pateiktas priemonių sąrašas atvejams, kai už tiriamą nusikaltimą numatyta maksimali bent ketverių metų laisvės atėmimo bausmė. Šiuo požiūriu teisėkūros institucijos susitarė dėl kriterijų, pagal kuriuos valstybės narės teiks prašymus dėl tiriamųjų priemonių vadovaudamosi tarpusavio pripažinimo principu, nustatytu Direktyvoje 2014/41/ES dėl Europos tyrimo orderio baudžiamosiose bylose.

•  Procesinės garantijos

Įtariamų ir kaltinamų asmenų procesinių teisių apsauga užtikrinama visapusiškai laikantis įtariamų ir kaltinamų asmenų teisių, įtvirtintų Pagrindinių teisių chartijoje. Reglamente numatytos Europos prokuratūros įtariamų asmenų teisės į gynybą, visų pirma teisė į teisinę pagalbą, teisė naudotis vertimo žodžiui ir raštu paslaugomis, teisė į informaciją ir teisė susipažinti su bylos medžiaga, taip pat teisė pateikti įrodymus ir prašyti Europos prokuratūros surinkti įrodymus įtariamojo vardu.

•  Eurojustas, OLAF ir Europolas

Kad Europos prokuratūra galėtų atlikti savo pareigas, jai gali kilti būtinybė užmegzti bendradarbiavimo santykius su veikiančiomis Sąjungos agentūromis, biurais ar tarnybomis, pvz., su Eurojustu, OLAF ir Europolu.

Ypač svarbu, kad, siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, būtų aiškiai apibrėžtos Europos prokuratūros ir Eurojusto kompetencijos. Kad būtų išvengta nepageidaujamo šių dviejų tarnybų kompetencijų kartojimosi ir dubliavimosi, jos turi būti aiškiai atskirtos ir apibrėžtos. Konkrečiais atvejais, kurie turi būti pagrįsti aiškiai kriterijais, abi tarnybos gali artimai dirbti dalydamosi informacija apie savo atliekamus tyrimus.

Palaikydama ryšius su OLAF, Europos prokuratūra turi glaudžiai bendradarbiauti su šia tarnyba, ypač informacijos mainų srityje. Reglamento nuostatomis numatyta vengti paralelinio tų pačių faktų tyrimo. Europos prokuratūra gali kreiptis į OLAF su prašymu pateikti informaciją, padėti koordinuoti veiksmus ir atlikti administracinius tyrimus.

Europos prokuratūros ir Europolo santykiai bus grindžiami konkrečiu bendradarbiavimu, o Europos prokuratūrai turės būti suteikiama galimybė gauti bet kokios svarbios Europolo turimos informacijos, jeigu ji būtina jos tyrimui.

•  Nedalyvaujančios valstybės

Pranešėja teigiamai vertina Tarybos sprendimą į 59a straipsnio nuostatas, susijusias su Europos prokuratūros ir valstybių narių, kurios nedalyvauja tvirčiau bendradarbiaujant, ryšiais, įtraukti prašymą joms informuoti Europos prokuratūrą, kaip kompetentingą instituciją, siekiant vykdyti teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose.

•  Išvados

Nors pranešėja džiaugtųsi platesnio užmojo reglamentu, jos nuomone, dabartiniame tekste daugeliu atžvilgiu atsižvelgta į susirūpinimą Parlamentui kėlusius klausimus.

Pranešėja apgailestauja, kad ne visos ES valstybės narės dalyvauja kuriant Europos prokuratūrą, tačiau teigiamai vertina tai, kad 20 iš jų susitarė dėl bendro požiūrio, visų pirma apimančio finansiniams interesams kenkiančius nusikaltimus ir sunkius sukčiavimo PVM atvejus. Pranešėja ragina nedalyvaujančias valstybes nares ateityje prisijungti prie tvirtesnio bendradarbiavimo proceso.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos prokuratūra

Nuorodos

09941/2017 – C8-0229/2017 – COM(2013)05342013/0255(APP)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

17.7.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

11.9.2017

CONT

11.9.2017

JURI

11.9.2017

PETI

11.9.2017

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

27.9.2017

CONT

27.9.2017

JURI

27.9.2017

PETI

27.9.2017

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Barbara Matera

10.11.2015

 

 

 

Pakeisti pranešėjai

Monica Macovei

 

 

 

Svarstymas komitete

29.11.2016

25.9.2017

28.9.2017

 

Priėmimo data

28.9.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

40

5

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marina Albiol Guzmán, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Angelika Mlinar, Emil Radev, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Maurice Ponga, Cristian Dan Preda

Pateikimo data

29.9.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

40

+

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Emil Radev, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

ECR

Monica Macovei

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Judith Sargentini

EFDD

Laura Ferrara

5

-

ENF

Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Cornelia Ernst

2

0

ECR

Helga Stevens

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinis pranešimas - Privatumo politika