Postup : 2013/0255(APP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0290/2017

Predkladané texty :

A8-0290/2017

Rozpravy :

PV 04/10/2017 - 17
CRE 04/10/2017 - 17

Hlasovanie :

PV 05/10/2017 - 4.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0384

ODPORÚČANIE     ***
PDF 544kWORD 57k
29.9.2017
PE 609.373v02-00 A8-0290/2017

k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry

(09941/2017 – C8‑0229/2017 – 2013/0255(APP))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Barbara Matera

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry

(09941/2017 – C8‑0229/2017 – 2013/0255(APP))

(Mimoriadny legislatívny postup – súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Rady (09941/2017),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 86 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8‑0229/2017),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0290/2017),

1.  udeľuje súhlas s návrhom nariadenia Rady;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Ochrana a stíhanie trestných činov poškodzujúcich rozpočet EÚ a finančné záujmy EÚ je v súčasnosti vo výlučnej právomoci členských štátov. OLAF, Eurojust a Europol nemajú mandát viesť vyšetrovanie trestných činov a Európska prokuratúra vyplní túto inštitucionálnu medzeru.

Zriadenie Európskej prokuratúry bude znamenať podstatnú zmenu spôsobu ochrany finančných záujmov Únie. Spojí úsilie európskych a vnútroštátnych orgánov o presadzovanie práva do zjednoteného, plynulého a efektívneho prístupu k boju proti podvodom proti EÚ. V súčasnosti len vnútroštátne orgány môžu vyšetrovať a stíhať trestné činy podvodu proti EÚ a ich právomoci sa končia na vnútroštátnych hraniciach.

Európska komisia predložila 17. júla 2013 návrh nariadenia Rady na zriadenie Európskej prokuratúry a vymedzila jej právomoci a postupy. Právny základ a pravidlá zriadenia Európskej prokuratúry poskytuje článok 86 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). V zmysle článku 86 sa má navrhované nariadenie prijať v súlade s legislatívnym postupom súhlasu: Rada sa uznáša jednomyseľne po udelení súhlasu Európskym parlamentom.

Rada 7. februára 2017 zaregistrovala chýbajúcu jednomyseľnosť pri podpore tohto návrhu. Podľa článku 86 Zmluvy o fungovaní EÚ to umožňuje skupine pozostávajúcej aspoň z deviatich členských štátov požiadať, aby sa návrh nariadenia predložil Európskej rade na posledný pokus dosiahnuť konsenzus. Spravodajkyňa vyjadruje poľutovanie nad tým, že len 20 členských štátov sa doteraz zúčastnilo na posilnenej spolupráci, a nezúčastnené členské štáty nabáda, aby sa v budúcnosti takisto pripojili.

Členské štáty zúčastňujúce sa na posilnenej spolupráci prijali 8. júna všeobecné smerovanie týkajúce sa návrhu.

EP prijal tri priebežné správy (2014, 2015 a 2016) týkajúce sa Európskej prokuratúry, v ktorých vyjadril početné obavy, pokiaľ ide o právomoci Európskej prokuratúry, smernicu o ochrane finančných záujmov a podvody v oblasti DPH, štruktúru, vyšetrovanie, procesné práva, súdne preskúmanie a vzťahy s inými relevantnými agentúrami EÚ.

•  Štruktúra Európskej prokuratúry 

Európska prokuratúra bude orgánom Únie s decentralizovanou štruktúrou, ktorej cieľom bude prepojiť vnútroštátne orgány presadzovania práva. Na čele prokuratúry bude európsky prokurátor a každého zúčastneného člena bude zastupovať jeden prokurátor. Podľa nariadenia by vyšetrovania viedli delegovaní európski prokurátori so sídlom v každom členskom štáte. O počte delegovaných európskych prokurátorov pre členské štáty sa bude rozhodovať na vnútroštátnej úrovni, ale každý členský štát by mal mať aspoň jedného. Delegovaní prokurátori budú neoddeliteľnou súčasťou Európskej prokuratúry, ale aj naďalej budú vykonávať svoju funkciu vnútroštátnych prokurátorov. Keď budú konať pre Európsku prokuratúru, budú úplne nezávislí od vnútroštátnych orgánov trestného stíhania.

•  Právomoci

Úlohou Európskej prokuratúry bude vyšetrovať, stíhať a stavať pred súd páchateľov trestných činov, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie. Úlohy prokurátora sa budú vykonávať v rámci príslušných súdov členských štátov vo vzťahu k takýmto trestným činom.

Súbor právomocí a konanie Európskej prokuratúry zahŕňa návrh smernice o boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva (smernica o ochrane finančných záujmov). V decembri 2016 Európsky parlament a Rada dosiahli predbežnú dohodu o návrhu smernice o ochrane finančných záujmov EÚ. Dohodli sa na zahrnutí závažných prípadov cezhraničných podvodov v oblasti DPH do rozsahu pôsobnosti smernice, pričom prahovú hodnotu stanovili na 10 miliónov EUR.

Spravodajkyňa víta skutočnosť, že kritérium škody bolo výrazne zmiernené zavedením výnimiek, a už nie je uplatniteľné na článok 3 písm. a), b) a d) smernice o ochrane finančných záujmov (výdavky nesúvisiace s verejným obstarávaním, výdavky súvisiace s verejným obstarávaním a príjmy z vlastných zdrojov DPH). Zaviedla sa možnosť preniesť z vnútroštátnych orgánov na Európsku prokuratúru prípady, v rámci ktorých by Európska prokuratúra inak nemohla uplatniť svoju právomoc.

Nariadenie o Európskej prokuratúre rozširuje rozsah povinností nahlasovania vnútroštátnymi orgánmi a poskytuje Európskej prokuratúre viac možností vyžiadať si dodatočné informácie. Cezhraničný rozmer závažných trestných činov, ktoré patria do právomoci Európskej prokuratúry, možno v budúcnosti rozšíriť.

•  Súdne preskúmanie

Nariadenie o Európskej prokuratúre zabezpečuje komplexný systém súdneho preskúmania vnútroštátnymi súdmi a umožňuje priame preskúmanie Súdnym dvorom (rozhodnutie Európskej prokuratúry zamietnuť prípad, napadnuté na základe práva Únie, spory týkajúce sa náhrady škody spôsobenej Európskou prokuratúrou, spory týkajúce sa rozhodcovských doložiek, personálne záležitosti a rozhodnutia, ktoré majú vplyv na práva dotknutých osôb, ako je právo na prístup verejnosti k dokumentom).

•  Vyšetrovacie opatrenia

Európska prokuratúra bude mať k dispozícii dostatočné vyšetrovacie opatrenia, aby mohla viesť vyšetrovania. V článku 30 nariadenia sa uvádza zoznam opatrení, keď možno trestný čin, ktorý je predmetom vyšetrovania, potrestať trestom s hornou hranicou sadzby najmenej štyri roky odňatia slobody. V tejto súvislosti sa spoluzákonodarcovia dohodli na kritériách, podľa ktorých môžu členské štáty na základe zásady vzájomného uznávania požiadať o vyšetrovacie opatrenia stanovené v smernici 2014/41/EÚ o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach.

•  Procesné záruky  

Ochrana procesných práv podozrivých a obvinených osôb je zaručená v plnom súlade s právom podozrivých a obvinených osôb zakotvenom v Charte základných práv Európskej únie. Nariadenie ustanovuje práva na obhajobu osôb, ktoré Európska prokuratúra podozrieva, najmä právo na právnu pomoc, právo na tlmočenie a preklad, právo na informácie a prístup k podkladom týkajúcim sa prípadu, ako aj právo predložiť dôkazy a požiadať Európsku prokuratúru o zhromažďovanie dôkazov v mene podozrivého.

•  Eurojust, OLAF a Europol

Ako nevyhnutný nástroj na vykonávanie svojich úloh môže Európska prokuratúra nadviazať a udržiavať vzťahy v oblasti spolupráce s existujúcimi agentúrami Únie, úradmi alebo orgánmi, ako sú Eurojust, OLAF a Europol.

Najmä Európska prokuratúra a Eurojust potrebujú, aby sa v záujme zabezpečenia právnej istoty jasne vymedzili ich právomoci. Právomoci musia byť jasne vymedzené a definované, aby sa dalo vyhnúť škodlivému opakovaniu a prekrývaniu právomocí medzi dvomi úradmi. Na základe individuálneho prístupu založeného na presných kritériách môžu tieto dva úrady úzko spolupracovať a vymieňať si informácie o vyšetrovaní.

Čo sa týka vzťahov s úradom OLAF, Európska prokuratúra s ním nadviaže úzku spoluprácu, najmä pokiaľ ide o výmenu informácií. Ustanovenia v tomto nariadení zamedzujú súbežnému vyšetrovaniu tých istých skutočností. Európska prokuratúra môže požiadať OLAF, aby poskytol informácie, uľahčoval koordináciu a viedol administratívne vyšetrovania.

Vzťah medzi Európskou prokuratúrou a Europolom bude založený na úzkej spolupráci a Európska prokuratúra, ak to je potrebné na účely vyšetrovania, musí byť schopná získať všetky relevantné informácie, ktoré má Europol.

•  Nezúčastnené krajiny

Spravodajca víta rozhodnutie Rady zahrnúť do ustanovení článku 59a, ktorý sa týka vzťahov medzi Európskou prokuratúrou a členskými štátmi, ktoré sa nezúčastňujú na posilnenej spolupráci, požiadavku, aby informovali Európsku prokuratúru ako príslušný orgán na účely dodržiavania justičnej spolupráce v trestných veciach.

•  Závery

Hoci by spravodajkyňa uvítala ambicióznejšie nariadenie, domnieva sa, že obavy EP boli v súčasnom znení do veľkej miery vyriešené.

Spravodajkyňa vyjadruje poľutovanie nad tým, že nie všetky členské štáty EÚ sa zúčastňujú na zriadení Európskej prokuratúry, ale víta skutočnosť, že 20 z nich súhlasí so všeobecným smerovaním, ktoré zahŕňa predovšetkým trestné činy v oblasti ochrany finančných záujmov, a najmä závažných podvodov v oblasti DPH. Spravodajkyňa nabáda nezúčastnené členské štáty, aby sa v budúcnosti pripojili k posilnenej spolupráci.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Európska prokuratúra

Referenčné čísla

09941/2017 – C8-0229/2017 – COM(2013)05342013/0255(APP)

Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

17.7.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

11.9.2017

CONT

11.9.2017

JURI

11.9.2017

PETI

11.9.2017

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

BUDG

27.9.2017

CONT

27.9.2017

JURI

27.9.2017

PETI

27.9.2017

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Barbara Matera

10.11.2015

 

 

 

Predchádzajúca spravodajkyňa

Monica Macovei

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

29.11.2016

25.9.2017

28.9.2017

 

Dátum prijatia

28.9.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

40

5

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marina Albiol Guzmán, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Angelika Mlinar, Emil Radev, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Maurice Ponga, Cristian Dan Preda

Dátum predloženia

29.9.2017


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

40

+

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Emil Radev, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

ECR

Monica Macovei

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Judith Sargentini

EFDD

Laura Ferrara

5

-

ENF

Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Cornelia Ernst

2

0

ECR

Helga Stevens

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia