Процедура : 2016/2153(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0291/2017

Внесени текстове :

A8-0291/2017

Разисквания :

PV 24/10/2017 - 15
CRE 24/10/2017 - 15

Гласувания :

PV 25/10/2017 - 7.3

Приети текстове :

P8_TA(2017)0409

ВТОРИ ДОКЛАД     
PDF 668kWORD 58k
5.10.2017
PE 608.034v03-00 A8-0291/2017

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет

(2016/2153(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Барт Стас

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет

(2016/2153(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година(1),

–  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2015 година (COM(2016)0475 – C8‑0271/2016)(2),

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година, придружен от отговорите на институциите(3),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид своето решение от 27 април 2017 г.(5) за отлагане на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2015 година, както и резолюцията, придружаваща това решение,

–  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(6), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A8-0291/2017),

1.  не освобождава от отговорност генералния секретар на Съвета във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския съвет и Съвета за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския съвет, Съвета, Комисията и Сметната палата, на Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет

(2016/2153(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A8-0291/2017),

A.  като има предвид, че всички институции на Съюза трябва бъдат прозрачни и да се отчитат напълно пред гражданите на Съюза за средствата, които са им предоставени в качеството на институции на Съюза;

Б.  като има предвид, че комбинираният ефект на една открита и прозрачна администрация на Съюза и необходимостта да се защитават финансовите интереси на Съюза изисква провеждането на открита и прозрачна процедура по освобождаване от отговорност, при която всяка институция отговаря за бюджета, който изпълнява,

В.  като има предвид, че Европейският съвет и Съветът, в качеството си на институции на Съюза, следва да подлежат на демократична отчетност пред гражданите на Съюза, тъй като получават средства от общия бюджет на Европейския съюз;

1.  припомня ролята, която Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 („Финансовият регламент“) отреждат на Парламента по отношение на процедурата по освобождаване от отговорност;

2.  посочва, че съгласно член 335 от ДФЕС „[…] Съюзът се представлява от всяка от институциите по силата на административната им автономност, по отношение на въпросите, свързани с тяхното функциониране“, и че в съответствие с това и като се има предвид член 55 от Финансовия регламент, всяка от институциите отговаря за изпълнението на своя бюджет;

3.  отбелязва ролята на Парламента и на други институции в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност съгласно разпоредбите на Финансовия регламент, и по-специално членове 162 – 166 от него;

4.  отбелязва, че съгласно член 94 от Правилника за дейността на Парламента „Разпоредбите относно процедурата за освобождаване от отговорност на Комисията, в съответствие с член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз, във връзка с изпълнението на бюджета се прилагат и по отношение на процедурата за освобождаване от отговорност на: [...] лицата, отговарящи за изпълнението на бюджетите на други институции и органи на Европейския съюз като Съвета [...]“;

5.  изразява съжаление, че Съветът продължава да запазва мълчание по отношение на забележките на Парламента в неговата резолюция относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета от 27 април 2017 г.(7) относно тенденцията от предходни години;

6.  отбелязва със задоволство, че за първи път Съветът предостави на Парламента годишните отчети за дейността на генерална дирекция „Администрация“, на Правната служба и на генерална дирекция „Комуникация и управление на документи“; отбелязва, че останалите дирекции нямат оправомощени разпоредители с бюджетни кредити, които изпълняват раздел II – Европейски съвет и Съвет – на бюджета на Европейския съюз;

7.  отбелязва, че през март 2017 г. координаторите на комисията по бюджетен контрол на Парламента взеха решение за сформиране на работна група, в която да бъдат представени всички политически групи, за изготвяне на предложение относно процедурата по освобождаване от отговорност на Съвета във връзка с изпълнението на бюджета; подчертава, че това предложение вече е одобрено от комисията по бюджетен контрол и изпратено на Председателския съвет, който е органът, отговарящ за междуинституционалните отношения на Парламента;

Нерешени въпроси

8.  изразява съжаление за това, че бюджетът на Европейския съвет и Съвета все още не е разделен, както Парламентът препоръчва в няколко от последните си резолюции относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

9.  отбелязва, че информацията относно политиката на Съвета по отношение на сградния фонд, предоставена на неговия уебсайт, не съдържа подробности относно разходите, свързани със сградния фонд на Съвета; е запознат с това, че понякога отговарящите за сградния фонд отдели на Парламента и Съвета си обменят информация; предлага този обмен да става редовно и да се предоставя подробна информация на Парламента в годишния финансов отчет на Съвета;

10.  отново отправя призива си за изготвяне на отчети за напредъка по строителните проекти и за подробна разбивка на направените до момента разходи; призовава за информация относно разходите, свързани със забавянето на завършването на сграда „Европа“;

11.  отбелязва, че през 2015 г. бяха публикувани нови насоки за етично поведение за Съвета, които ще бъдат последвани от дейности за повишаване на осведомеността по въпросите на етиката и почтеността; изразява съжаление, че правилата на Съвета по отношение на подаването на сигнали за нередности продължават да не са публично достъпни;

12.  приветства подобренията, направени от Съвета, по отношение на корпоративните политики, особено във връзка с прозрачността; изразява съжаление при все това, че Съветът все още не се е присъединил към регистъра за прозрачност на Съюза;

13.  настоятелно призовава Съвета да разработи подробни насоки за борба с корупцията и независими политики в рамките на своите структури;

14.  изразява съжаление за многократно срещаните досега трудности при процедурите по освобождаване от отговорност, които се дължаха на липса на сътрудничество от страна на Съвета; посочва, че Парламентът отказа да освободи от отговорност генералния секретар на Съвета за финансовите 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 години на основания, посочени в резолюциите на Парламента от 10 май 2011 г.(8), 25 октомври 2011 г.(9), 10 май 2012 г.(10), 23 октомври 2012 г.(11), 17 април 2013 г.(12), 9 октомври 2013 г.(13), 3 април 2014 г.(14), 23 октомври 2014 г.(15), 29 април 2015 г.(16), 27 октомври 2015 г.(17), 28 април 2016 г.(18) и 27 октомври 2016 г.(19), и отложи своето решение за освобождаване от отговорност на генералния секретар на Съвета за финансовата 2015 година на основанията, посочени в неговата резолюция от 27 април 2017 г.;

15.  отбелязва, че отказът на освобождаване от отговорност не е имал никакви последици; счита, че въпреки това проблемът трябва да бъде решен в най-кратки срокове, на първо място в интерес на гражданите на Съюза;

16.  настоява, че за упражняването на ефективен бюджетен контрол е необходимо сътрудничество между Парламента и Съвета, както се посочва в резолюцията на Парламента от 27 април 2017 г.; потвърждава, че Парламентът не е в състояние да вземе информирано решение относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

17.  припомня на Съвета становището на Комисията, изразено през януари 2014 г., че всички институции следва да участват пълноценно в процеса на предприемане на последващи действия, произтичащи от забележките на Парламента в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, и че всички институции следва да сътрудничат за гладкото протичане на процедурата по освобождаване от отговорност;

18.  отбелязва, че Комисията е заявила, че няма да наблюдава изпълнението на бюджета на другите институции и че даването на отговор на въпроси, отправени към друга институция, би нарушило автономността на тази институция по отношение на изпълнението на собствената ѝ част от бюджета;

19.  изразява съжаление, че Съветът продължава да не дава отговор на въпросите на Парламента;

20.  настоява, че разходите на Съвета трябва да бъдат проверявани по същия начин като разходите на другите институции и че основните елементи на подобна проверка са залегнали в резолюциите на Парламента за освобождаване от отговорност от предходните години;

21.  подчертава правомощието на Парламента за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета съгласно членове 316, 317 и 319 от ДФЕС в съответствие с настоящото тълкуване и практика, а именно за освобождаване от отговорност за всеки бюджетен ред поотделно, с цел запазване на прозрачността и демократичната отчетност пред данъкоплатците в Съюза;

22.  разглежда липсата на сътрудничество от страна на Европейския Съвет и Съвета с органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета като отрицателно послание към гражданите на Съюза.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

25.9.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Monica Macovei, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Gerben-Jan Gerbrandy, Barbara Kappel, Julia Pitera

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jane Collins

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

15

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

ECR

PPE

S&D

Verts/ALE

Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Jane Collins

Dennis de Jong, Luke Ming Flanagan

Monica Macovei

Ingeborg Gräßle, Joachim Zeller, ,Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

Arndt Kohn, Derek Vaughan, Inés Ayala Sender

Bart Staes

1

-

ENF

Barbara Kappel

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ L 69, 13.3.2015 г.

(2)

OВ C 380, 14.10.2016 г., стр. 1.

(3)

OВ C 375, 13.10.2016 г., стр. 1.

(4)

ОВ C 380, 14.10.2016 г., стр. 147.

(5)

Приети текстове от тази дата, P8_TA(2017)0147.

(6)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(7)

Приети текстове от тази дата, P8_TA(2017)0147.

(8)

ОВ L 250, 27.9.2011 г., стр. 25.

(9)

ОВ L 313, 26.11.2011 г., стр. 13.

(10)

ОВ L 286, 17.10.2012 г., стр. 23.

(11)

ОВ L 350, 20.12.2012 г., стр. 71.

(12)

ОВ L 308, 16.11.2013 г., стр. 22.

(13)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 97.

(14)

ОВ L 266, 5.9.2014 г., стр. 26.

(15)

ОВ L 334, 21.11.2014 г., стр. 95.

(16)

OВ L 255, 30.9.2015 г., стр. 22.

(17)

OВ L 314, 1.12.2015 г., стр. 49.

(18)

ОВ L 246, 14.9.2016 г., стр. 21.

(19)

ОВ L 333, 8.12.2016 г., стр. 51.

Правна информация - Политика за поверителност