Διαδικασία : 2016/2153(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0291/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0291/2017

Συζήτηση :

PV 24/10/2017 - 15
CRE 24/10/2017 - 15

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2017 - 7.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0409

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 655kWORD 58k
5.10.2017
PE 608.034v03-00 A8-0291/2017

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

(2016/2153(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Bart Staes

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

(2016/2153(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2016)0475 – C8‑0271/2016)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 27ης Απριλίου 2017(5) με την οποία αναβάλλεται η απόφαση χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2015, και το ψήφισμα που τη συνοδεύει,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(6), και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0291/2017),

1.  δεν χορηγεί απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

(2016/2153(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0291/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης θα πρέπει να λειτουργούν με διαφάνεια και να λογοδοτούν πλήρως στους πολίτες της Ένωσης για τα κονδύλια που τους διατίθενται στο πλαίσιο του ρόλου τους·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνδυαστικό αποτέλεσμα της ανοικτής και διαφανούς διοίκησης της Ένωσης και η ανάγκη προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη μιας ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής, στο πλαίσιο της οποίας κάθε θεσμικό όργανο φέρει την ευθύνη για τον προϋπολογισμό που εκτελεί,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, ως θεσμικά όργανα της Ένωσης, θα πρέπει να λειτουργούν σε πλαίσιο δημοκρατικής λογοδοσίας έναντι των πολιτών της Ένωσης, δεδομένου ότι λαμβάνουν πόρους από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

1.  υπενθυμίζει τον ρόλο του Κοινοβουλίου που προσδιορίζεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ο δημοσιονομικός κανονισμός) σε σχέση με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού·

2.  επισημαίνει ότι δυνάμει του άρθρου 335 ΣΛΕΕ, «[…] η Ένωση αντιπροσωπεύεται από το κάθε θεσμικό όργανο, δυνάμει της διοικητικής αυτονομίας του, για τα θέματα που αφορούν την αντίστοιχη λειτουργία του», και ότι συνεπώς λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 55 του δημοσιονομικού κανονισμού, τα θεσμικά όργανα είναι ατομικώς υπεύθυνα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους·

3.  σημειώνει τον ρόλο του Κοινοβουλίου και των λοιπών θεσμικών οργάνων στη διαδικασία απαλλαγής, όπως διέπεται από τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού, και συγκεκριμένα από τα άρθρα 162 έως 166·

4.  σημειώνει ότι, δυνάμει του άρθρου 94 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, «οι διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, εφαρμόζονται επίσης στη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής: [...] στα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των προϋπολογισμών άλλων θεσμικών και άλλων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Συμβούλιο […]»·

5.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο εξακολουθεί να σιωπά όσον αφορά τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του για την απαλλαγή, της 27ης Απριλίου 2017(7), σχετικά με την τάση που παρατηρήθηκε τα προηγούμενα έτη·

6.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, για πρώτη φορά, το Συμβούλιο παρέσχε στο Κοινοβούλιο τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων, για το 2015, της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης, της Νομικής Υπηρεσίας και της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας και Διαχείρισης Εγγράφων· επισημαίνει ότι οι υπόλοιπες διευθύνσεις δεν διαθέτουν κύριους διατάκτες που εκτελούν το τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο – του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  σημειώνει ότι, τον Μάρτιο του 2017, οι συντονιστές της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου αποφάσισαν να συγκροτήσουν ομάδα εργασίας στην οποία εκπροσωπούνται όλες οι πολιτικές ομάδες, με σκοπό τη σύνταξη μιας πρότασης σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής όσον αφορά το Συμβούλιο· τονίζει ότι η εν λόγω πρόταση εγκρίθηκε τώρα από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και εστάλη στη Διάσκεψη των Προέδρων, η οποία είναι το αρμόδιο όργανο του Κοινοβουλίου για τις διοργανικές σχέσεις·

Εκκρεμή ζητήματα

8.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο προϋπολογισμός του Συμβουλίου δεν έχουν ακόμη διαχωριστεί, όπως συνέστησε το Κοινοβούλιο σε αρκετά από τα πρόσφατα ψηφίσματά του για την απαλλαγή·

9.  σημειώνει ότι οι πληροφορίες σχετικά με την κτιριακή πολιτική του Συμβουλίου που παρέχονται στον ιστότοπό του, δεν περιλαμβάνουν λεπτομέρειες όσον αφορά το κόστος που προκύπτει σε σχέση με τα κτίρια του Συμβουλίου· έχει επίγνωση του γεγονότος ότι ενίοτε ανταλλάσσονται πληροφορίες μεταξύ των οικοδομικών υπηρεσιών του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· προτείνει να αποκτήσει τακτικό χαρακτήρα αυτή η ανταλλαγή και να παρέχονται λεπτομερή στοιχεία στο Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της ετήσιας οικονομικής έκθεσης του Συμβουλίου·

10.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για εκθέσεις προόδου σχετικά με κατασκευαστικά έργα και αναλυτική παρουσίαση του κόστους που έχει προκύψει μέχρι στιγμής· ζητεί πληροφορίες για το κόστος της καθυστερημένης ολοκλήρωσης του κτιρίου Europa·

11.  σημειώνει ότι το 2015 δημοσιεύτηκαν νέες κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για το Συμβούλιο, οι οποίες θα συνοδευτούν από δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σε θέματα δεοντολογίας και ακεραιότητας· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι κανόνες του Συμβουλίου σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών εξακολουθούν να μην είναι διαθέσιμοι στο κοινό·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις βελτιώσεις στις οποίες προέβη το Συμβούλιο όσον αφορά τις εσωτερικές πολιτικές, ιδίως σε σχέση με τη διαφάνεια· εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη ενταχθεί στο μητρώο διαφάνειας της Ένωσης·

13.  ζητεί μετ’ επιτάσεως από το Συμβούλιο να εκπονήσει λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές κατά της διαφθοράς και ανεξάρτητες πολιτικές εντός των δομών του·

14.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις δυσκολίες που έχουν προκύψει επανειλημμένα μέχρι σήμερα κατά τις διαδικασίες απαλλαγής, οι οποίες οφείλονταν σε έλλειψη συνεργασίας εκ μέρους του Συμβουλίου· επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο αρνήθηκε να χορηγήσει απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου όσον αφορά τα οικονομικά έτη 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014, τούτο δε για τους λόγους που διευκρινίζονται στα ψηφίσματά του της 10ης Μαΐου 2011(8), 25ης Οκτωβρίου 2011(9), 10ης Μαΐου 2012(10), 23ης Οκτωβρίου 2012(11), 17ης Απριλίου 2013(12), 9ης Οκτωβρίου 2013(13), 3ης Απριλίου 2014(14), 23ης Οκτωβρίου 2014(15), 29ης Απριλίου 2015(16), 27ης Οκτωβρίου 2015(17), 28ης Απριλίου 2016(18) και 27ης Οκτωβρίου 2016(19), και ότι ανέβαλε την απόφασή του για χορήγηση απαλλαγής στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου όσον αφορά το οικονομικό έτος 2015 για τους λόγους που διευκρινίζονται στο ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017·

15.  σημειώνει ότι η μη χορήγηση απαλλαγής δεν είχε κανενός είδους συνέπειες· θεωρεί ότι η κατάσταση θα πρέπει, ωστόσο, να διευθετηθεί το ταχύτερο δυνατόν, κυρίως προς το συμφέρον των πολιτών της Ένωσης·

16.  επιμένει ότι η άσκηση ουσιαστικού δημοσιονομικού ελέγχου απαιτεί συνεργασία του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ορίζεται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017· επιβεβαιώνει ότι το Κοινοβούλιο δεν είναι σε θέση να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής·

17.  υπενθυμίζει στο Συμβούλιο την άποψη που εξέφρασε η Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2014, σύμφωνα με την οποία όλα τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία συνέχειας που δίδεται στις παρατηρήσεις που διατυπώνει το Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία απαλλαγής και ότι όλα τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να συνεργάζονται για να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία της διαδικασίας απαλλαγής·

18.  σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι δεν θα εποπτεύει την εκτέλεση των προϋπολογισμών των άλλων θεσμικών οργάνων και ότι, αν απαντούσε σε ερωτήσεις απευθυνόμενες σε άλλο θεσμικό όργανο, θα παραβίαζε την αυτονομία του εν λόγω οργάνου όσον αφορά την εκτέλεση του δικού του τμήματος του προϋπολογισμού·

19.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι το Συμβούλιο εξακολουθεί να μην απαντά στις ερωτήσεις του Κοινοβουλίου·

20.  επιμένει ότι οι δαπάνες του Συμβουλίου πρέπει να ελέγχονται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι δαπάνες των άλλων θεσμικών οργάνων και ότι τα βασικά στοιχεία αυτού του ελέγχου έχουν οριστεί στα ψηφίσματα για την απαλλαγή τα οποία ενέκρινε το Κοινοβούλιο τα προηγούμενα έτη·

21.  τονίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει την εξουσία να χορηγεί απαλλαγή δυνάμει των άρθρων 316, 317 και 319 ΣΛΕΕ, σύμφωνα με την τρέχουσα ερμηνεία και πρακτική, δηλαδή τη χορήγηση απαλλαγής για κάθε τομέα του προϋπολογισμού χωριστά, για να διαφυλάσσονται η διαφάνεια και η δημοκρατική λογοδοσία προς τους φορολογούμενους της Ένωσης·

22.  θεωρεί ότι η έλλειψη συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου με την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή αποτελεί αρνητικό μήνυμα προς τους πολίτες της Ένωσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

25.9.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Monica Macovei, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerben-Jan Gerbrandy, Barbara Kappel, Julia Pitera

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παράγραφος 2 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jane Collins

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

15

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

ECR

PPE

S&D

Verts/ALE

Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Jane Collins

Dennis de Jong, Luke Ming Flanagan

Monica Macovei

Ingeborg Gräßle, Joachim Zeller, ,Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

Arndt Kohn, Derek Vaughan, Inés Ayala Sender

Bart Staes

1

-

ENF

Barbara Kappel

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ L 69 της 13.3.2015.

(2)

ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 1.

(3)

ΕΕ C 375 της 13.10.2016, σ. 1.

(4)

ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 147.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0147.

(6)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0147.

(8)

ΕΕ L 250 της 27.9.2011, σ. 25.

(9)

ΕΕ L 313 της 26.11.2011, σ. 13.

(10)

ΕΕ L 286 της 17.10.2012, σ. 23.

(11)

ΕΕ L 350 της 20.12.2012, σ. 71.

(12)

ΕΕ L 308 της 16.11.2013, σ. 22.

(13)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 97.

(14)

ΕΕ L 266 της 5.9.2014, σ. 26.

(15)

ΕΕ L 334 της 21.11.2014, σ. 95.

(16)

ΕΕ L 255 της 30.9.2015, σ. 22.

(17)

ΕΕ L 314 της 1.12.2015, σ. 49.

(18)

ΕΕ L 246 της 14.9.2016, σ. 21.

(19)

ΕΕ L 333 της 8.12.2016, σ. 51.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου