Menettely : 2016/2153(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0291/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0291/2017

Keskustelut :

PV 24/10/2017 - 15
CRE 24/10/2017 - 15

Äänestykset :

PV 25/10/2017 - 7.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0409

TOINEN MIETINTÖ     
PDF 351kWORD 56k
5.10.2017
PE 608.034v03-00 A8-0291/2017

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

(2016/2153(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Bart Staes

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

(2016/2153(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2015(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015 (COM(2016)0475 – C8‑0271/2016)(2),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 sekä toimielinten vastaukset(3),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(4) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon 27. huhtikuuta 2017 tekemänsä päätöksen(5), jolla lykättiin päätöstä varainhoitovuotta 2015 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä, sekä sen liitteenä olevan päätöslauselman,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(6) ja erityisesti sen 55, 99, 164, 165 ja 166 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön (A8-0291/2017),

1.  epää neuvoston pääsihteeriltä vastuuvapauden Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä Euroopan oikeusasiamiehelle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

(2016/2153(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön (A8-0291/2017),

A.  katsoo, että kaikkien unionin toimielimien olisi oltava avoimia ja täysin vastuussa unionin kansalaisille niille unionin toimieliminä uskotuista varoista;

B.  katsoo, että unionin hallinnon avoimuus ja tarve suojata unionin taloudellisia etuja edellyttävät yhdessä avointa vastuuvapauden myöntämismenettelyä, jossa unionin jokainen toimielin kantaa vastuun toteuttamastaan talousarviosta;

C.  katsoo, että Eurooppa-neuvoston ja neuvoston olisi unionin toimieliminä oltava demokraattisessa vastuussa unionin kansalaisille Euroopan unionin yleisestä talousarviosta saamiensa varojen käytöstä;

1.  palauttaa mieliin Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (SEUT) ja asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 (varainhoitoasetus) määritellyn parlamentin roolin vastuuvapausmenettelyssä;

2.  huomauttaa, että SEUT-sopimuksen 335 artiklan mukaan ”toimielinten toimintaan liittyvissä kysymyksissä unionia […] edustaa kukin toimielin itse hallinnollisen riippumattomuutensa puitteissa”, ja että varainhoitoasetuksen 55 artiklan säännösten mukaan toimielimet ovat itsenäisesti vastuussa talousarvioidensa toteuttamisesta;

3.  panee merkille parlamentin ja muiden toimielinten roolin vastuuvapausmenettelyssä, jota säännellään varainhoitoasetuksen ja erityisesti sen 162–166 artiklan säännöksillä;

4.  muistuttaa, että työjärjestyksen 94 artiklan mukaan ”määräyksiä menettelystä, jolla komissiolle myönnetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan mukaisesti vastuuvapaus talousarvion toteuttamisesta, sovelletaan vastaavasti myös menettelyyn, jolla [...] Euroopan unionin muiden toimielinten ja elinten, kuten neuvoston, [...] talousarvion toteuttamisesta vastaaville henkilöille myönnetään vastuuvapaus”;

5.  pitää valitettavana, ettei neuvosto edelleenkään vastaa parlamentin 27. huhtikuuta 2017 antamassaan vastuuvapauspäätöslauselmassa(7) esittämiin huomautuksiin, jotka koskevat aiempien vuosien suuntausta;

6.  panee tyytyväisenä merkille, että neuvosto on toimittanut ensimmäisen kerran parlamentille vuotuiset toimintakertomukset 2015 hallinnon pääosastolta, oikeudelliselta yksiköltä sekä viestinnän ja asiakirjahallinnon pääosastolta; toteaa, että muilla pääosastoilla ei ole valtuutettuja tulojen ja menojen hyväksyjiä, jotka toteuttaisivat unionin yleisen talousarvion pääluokkaa II (Eurooppa-neuvosto ja neuvosto);

7.  ottaa huomioon, että parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan koordinaattorit päättivät maaliskuussa 2017 perustaa parlamentin kaikkia poliittisia ryhmiä edustavan työryhmän, joka vastaa neuvoston vastuuvapausmenettelyä koskevan ehdotuksen laatimisesta; korostaa, talousarvion valvontavaliokunta on nyt hyväksynyt ehdotuksen ja lähettänyt sen puheenjohtajakokoukselle, joka on parlamentissa toimielinten välisistä suhteista vastaava elin;

Ratkaisemattomia kysymyksiä

8.  pitää valitettavana, ettei Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarvioita ole vielä eriytetty, vaikka parlamentti on suositellut sitä useissa viimeaikaisissa vastuuvapauspäätöslauselmissaan;

9.  toteaa, että kiinteistöpolitiikkaa käsittelevillä neuvoston verkkosivustolla ei anneta yksityiskohtaisia tietoja sen rakennuksiin liittyvistä kustannuksista; on perillä siitä, että parlamentin ja neuvoston kiinteistöasioista vastaavat yksiköt vaihtavat satunnaisesti tietoja keskenään; ehdottaa, että tästä tietojenvaihdosta tehdään säännöllistä ja parlamentille annetaan asiasta yksityiskohtaisia tietoja neuvoston vuositilinpäätöksessä;

10.  pyytää jälleen rakennushankkeita koskevia edistymiskertomuksia ja yksityiskohtaista erittelyä tähän mennessä aiheutuneista kustannuksista; pyytää tietoja Europa-rakennuksen loppuun saattamisen viivästymisestä aiheutuneista kustannuksista;

11.  ottaa huomioon, että neuvostoa koskevat uudet eettiset ohjeet julkaistiin vuonna 2015 ja että tämän jälkeen on tarkoitus valistaa ammattietiikasta ja rehellisyydestä; pitää valitettavana, että väärinkäytösten paljastamista koskevat neuvoston säännöt eivät ole julkisesti saatavilla;

12.  pitää myönteisenä, että neuvosto on kohentanut toimintapolitiikkaansa, etenkin avoimuuden saralla; pitää kuitenkin valitettavana, että neuvosto ei ole toistaiseksi liittynyt unionin avoimuusrekisteriin;

13.  vaatii neuvostoa laatimaan omat yksityiskohtaiset korruption vastaiset suuntaviivansa ja riippumattomat menettelynsä;

14.  pahoittelee vastuuvapausmenettelyissä tähän asti toistuvasti kohdattuja vaikeuksia, jotka ovat aiheutuneet neuvoston yhteistyöhaluttomuudesta; toteaa, että parlamentti ei myöntänyt vastuuvapautta neuvoston pääsihteerille talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuosina 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ja 2014 syistä, jotka se mainitsee 10. toukokuuta 2011(8), 25. lokakuuta 2011(9), 10. toukokuuta 2012(10), 23. lokakuuta 2012(11), 17. huhtikuuta 2013(12), 9. lokakuuta 2013(13), 3. huhtikuuta 2014(14), 23. lokakuuta 2014(15), 29. huhtikuuta 2015(16), 27. lokakuuta 2015(17), 28. huhtikuuta 2016(18) ja 27. lokakuuta 2016(19) antamissaan päätöslauselmissa, ja lykkäsi päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä neuvoston pääsihteerille talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 syistä, jotka se mainitsee 27. huhtikuuta 2017 antamassaan päätöslauselmassa;

15.  toteaa, että vastuuvapauden epääminen ei ole johtanut minkäänlaisiin seurauksiin; katsoo, että tilanne olisi kuitenkin ratkaistava mahdollisimman nopeasti ennen kaikkea unionin kansalaisten edun nimissä;

16.  tähdentää, että talousarviota voidaan valvoa tehokkaasti vain, jos parlamentti ja neuvosto tekevät yhteistyötä, kuten parlamentti totesi 27. huhtikuuta 2017 antamassaan päätöslauselmassa; vahvistaa, että parlamentti ei pysty tekemään tietoon perustuvaa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä;

17.  muistuttaa neuvostoa komission tammikuussa 2014 esittämästä näkemyksestä, että kaikkien toimielinten olisi kaikilta osin kuuluttava parlamentin vastuuvapausmenettelyssä esittämien huomautusten seurantaprosessin piiriin ja että kaikkien toimielinten olisi tehtävä yhteistyötä vastuuvapausmenettelyn toimivuuden varmistamiseksi;

18.  panee merkille komission toteamuksen, että se ei aio valvoa muiden toimielinten talousarvioiden toteutusta ja että vastauksen antaminen jollekin toiselle toimielimelle osoitettuihin kysymyksiin loukkaisi kyseisen toimielimen oikeutta toteuttaa itsenäisesti sitä koskevaa talousarvion pääluokkaa;

19.  pitää valitettavana, että neuvosto kieltäytyy yhä vastaamasta parlamentin kysymyksiin;

20.  vaatii, että neuvoston menoja on valvottava samalla tavalla kuin muiden toimielinten menoja, ja toteaa, että tämän valvonnan lähtökohdat on lueteltu parlamentin aikaisempina vuosina antamissa vastuuvapauspäätöslauselmissa;

21.  korostaa, että parlamentilla on oikeus myöntää vastuuvapaus SEUT-sopimuksen 316, 317 ja 319 artiklan mukaisesti noudattaen nykyistä tulkintaa ja käytäntöä eli myöntää vastuuvapaus kullekin talousarvion pääluokalle erikseen, jotta voidaan säilyttää avoimuus ja demokraattinen vastuuvelvollisuus unionin veronmaksajia kohtaan;

22.  katsoo, että Eurooppa-neuvoston ja neuvoston haluttomuus tehdä yhteistyötä vastuuvapauden myöntävän viranomaisen kanssa on negatiivinen signaali unionin kansalaisille.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

25.9.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

15

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Monica Macovei, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Gerben-Jan Gerbrandy, Barbara Kappel, Julia Pitera

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jane Collins

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

15

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

ECR

PPE

S&D

Verts/ALE

Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Jane Collins

Dennis de Jong, Luke Ming Flanagan

Monica Macovei

Ingeborg Gräßle, Joachim Zeller, ,Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

Arndt Kohn, Derek Vaughan, Inés Ayala Sender

Bart Staes

1

-

ENF

Barbara Kappel

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL L 69, 13.3.2015.

(2)

EUVL C 380, 14.10.2016, s. 1.

(3)

EUVL C 375, 13.10.2016, s. 1.

(4)

EUVL C 380, 14.10.2016, s. 147.

(5)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0147.

(6)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(7)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0147.

(8)

EUVL L 250, 27.9.2011, s. 25.

(9)

EUVL L 313, 26.11.2011, s. 13.

(10)

EUVL L 286, 17.10.2012, s. 23.

(11)

EUVL L 350, 20.12.2012, s. 71.

(12)

EUVL L 308, 16.11.2013, s. 22.

(13)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 97.

(14)

EUVL L 266, 5.9.2014, s. 26.

(15)

EUVL L 334, 21.11.2014, s. 95.

(16)

EUVL L 255, 30.9.2015, s. 22.

(17)

EUVL L 314, 1.12.2015, s. 49.

(18)

EUVL L 246, 14.9.2016, s. 21.

(19)

EUVL L 333, 8.12.2016, s. 51.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö