Procedūra : 2016/2153(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0291/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0291/2017

Debates :

PV 24/10/2017 - 15
CRE 24/10/2017 - 15

Balsojumi :

PV 25/10/2017 - 7.3

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0409

OTRAIS ZIŅOJUMS     
PDF 649kWORD 56k
5.10.2017
PE 608.034v03-00 A8-0291/2017

par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome

(2016/2153(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Bart Staes

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome

(2016/2153(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējo budžetu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2015. finanšu gadu (COM(2016)0475 – C8-0271/2016)(2),

–  ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par budžeta izpildi 2015. finanšu gadā un iestāžu atbildes(3),

–  ņemot vērā deklarāciju(4) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā 2017. gada 27. aprīļa lēmumu(5) atlikt lēmuma pieņemšanu par 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, kā arī tam pievienoto rezolūciju,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 10. punktu, kā arī 317., 318. un 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(6) un jo īpaši tās 55., 99., 164., 165. un 166. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0291/2017),

1.  nesniedz Padomes ģenerālsekretāram apstiprinājumu par Eiropadomes un Padomes 2015. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropadomei, Padomei, Komisijai, Revīzijas palātai, Eiropas Ombudam, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un Eiropas Ārējās darbības dienestam un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome

(2016/2153(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0291/2017),

A.  tā kā visām Savienības iestādēm vajadzētu būt pārredzamām un pilnībā jāatbild Savienības iedzīvotājiem par tām kā Savienības iestādēm uzticētajiem līdzekļiem;

B.  tā kā gan atvērtas un pārredzamas Savienības pārvaldes, gan vienlaicīgi nepieciešamības aizsargāt Savienības finansiālās intereses nolūkā ir jāīsteno atvērta un pārskatāma budžeta izpildes apstiprinājuma procedūra, kurā katra Savienības iestāde ir atbildīga par savu īstenoto budžetu;

C.  tā kā Eiropadomei un Padomei kā Savienības iestādēm vajadzētu būt demokrātiski pārskatatbildīgām Savienības pilsoņu priekšā, jo tās saņem Eiropas Savienības vispārējā budžeta līdzekļus,

1.  atgādina par Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD) un Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (Finanšu regulā) noteikto Parlamenta lomu attiecībā uz budžeta izpildes apstiprināšanu;

2.  norāda, ka saskaņā ar LESD 335. pantu „jautājumos, kas saistīti ar konkrētu iestāžu darbību, to [Savienību] pārstāv attiecīgās iestādes, ņemot vērā to administratīvo autonomiju” un ka attiecīgi, ņemot vērā Finanšu regulas 55. pantu, iestādes pašas ir atbildīgas par savu budžetu izpildi;

3.  norāda uz Parlamenta un citu iestāžu lomu budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā, ko reglamentē Finanšu regulas noteikumi, jo īpaši tās 162.–166. pants;

4.  norāda, ka saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 94. pantu „noteikumi par procedūru, ko piemēro, lai Komisijai sniegtu apstiprinājumu par budžeta izpildi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu, attiecas arī uz procedūru, ar kuru: (..) apstiprinājumu par budžeta izpildi sniedz personām, kas ir atbildīgas par citu Eiropas Savienības iestāžu un struktūru, tādu kā Padome, (..) attiecīgo budžetu izpildi (..)”;

5.  pauž nožēlu par to, ka Padome joprojām nav atbildējusi uz Parlamenta 2017. gada 27. aprīļa rezolūcijā par budžeta izpildes apstiprināšanu(7) iekļautajām piezīmēm par iepriekšējos gados vērojamo tendenci;

6.  ar gandarījumu atzīmē, ka pirmo reizi Padome iesniedza Parlamentam Administrācijas ģenerāldirektorāta, Juridiskā dienesta un Saziņas un dokumentu pārvaldības ģenerāldirektorāta 2015. gada darbības pārskatus; norāda, ka pārējos direktorātos nav deleģēto kredītrīkotāju, kas īsteno Eiropas Savienības vispārējā budžeta II iedaļu — Eiropadome un Padome;

7.  norāda, ka Parlamenta Budžeta kontroles komitejas koordinatori 2017. gada martā nolēma izveidot darba grupu, kurā pārstāvētas visas Parlamenta politiskās grupas, lai izstrādātu priekšlikumu Padomes budžeta izpildes apstiprinājuma procedūrai; uzsver, ka Budžeta kontroles komiteja tagad ir apstiprinājusi minēto priekšlikumu un nosūtījusi to Priekšsēdētāju konferencei, kas ir struktūra, kura atbild par Parlamenta attiecībām ar iestādēm;

Neatrisinātie jautājumi

8.  pauž nožēlu par to, ka Eiropadomes budžets un Padomes budžets joprojām netiek nodalīts, kā to vairākās nesenajās rezolūcijās par budžeta izpildes apstiprināšanu ieteica Parlaments;

9.  norāda, ka par Padomes ēku politiku sniegtā informācija tās tīmekļa vietnē neietver sīku informāciju par izmaksām, kas radušās saistībā ar Padomes ēkām; apzinās, ka atsevišķos gadījumos notiek informācijas apmaiņa starp Parlamenta un Padomes ēku departamentiem; ierosina nodrošināt to, lai šī apmaiņa tiktu īstenota regulāri un lai Parlamentam šī informācija tiktu sniegta Padomes gada finanšu pārskatā;

10.  atgādina par Parlamenta prasību iesniegt progresa ziņojumus par ēku projektiem un detalizētu līdz šim radušos izmaksu sadalījumu; prasa sniegt informāciju par izmaksām saistībā ar novēloto Europa ēkas pabeigšanu;

11.  norāda, ka Padomes jaunās ētikas pamatnostādnes tika publicētas 2015. gadā un ka saistībā ar tām turpmāk ir jāīsteno izpratnes veicināšanas darbības ētikas un integritātes jomā; pauž nožēlu par to, ka Padomes trauksmes celšanas noteikumi joprojām nav publiski pieejami;

12.  atzinīgi vērtē Padomes veiktos uzlabojumus attiecībā uz iestādes politiku, jo īpaši pārredzamību; tomēr pauž nožēlu par to, ka Padome joprojām nav pievienojusies Savienības Pārredzamības reģistram;

13.  mudina Padomi savās struktūrvienībās izstrādāt sīkas nostādnes korupcijas apkarošanai un neatkarīgu politiku;

14.  pauž nožēlu par grūtībām, kas atkārtoti radušās līdzšinējās budžeta izpildes apstiprinājuma procedūrās un ko izraisīja Padomes nesadarbošanās; norāda, ka Parlaments nesniedza Padomes ģenerālsekretāram apstiprinājumu par 2009., 2010., 2011., 2012., 2013. un 2014. finanšu gadu to iemeslu dēļ, kuri minēti 2011. gada 10. maija(8), 2011. gada 25. oktobra(9), 2012. gada 10. maija(10), 2012. gada 23. oktobra(11), 2013. gada 17. aprīļa(12), 2013. gada 9. oktobra(13), 2014. gada 3. aprīļa(14), 2014. gada 23. oktobra(15), 2015. gada 29. aprīļa(16), 2015. gada 27. oktobra(17), 2016. gada 28. aprīļa(18) un 2016. gada 27. oktobra(19) rezolūcijā, un atlika lēmuma pieņemšanu par apstiprinājuma sniegšanu Padomes ģenerālsekretāram par 2015. finanšu gada budžeta izpildi to iemeslu dēļ, kuri minēti 2017. gada 27. aprīļa rezolūcijā;

15.  norāda, ka budžeta izpildes neapstiprināšana nav radījusi nekādas sekas; tomēr uzskata, ka šī situācija būtu pēc iespējas ātrāk jāatrisina galvenokārt Savienības pilsoņu interesēs;

16.  uzstāj, ka efektīvas budžeta kontroles veikšanai ir nepieciešama Parlamenta un Padomes sadarbība, kā tas izklāstīts 2017. gada 27. aprīļa rezolūcijā; apliecina, ka Parlaments nevar pieņemt informētu lēmumu par budžeta izpildes apstiprināšanu;

17.  atgādina Padomei par Komisijas 2014. gada janvāra vēstulē pausto viedokli, ka visām iestādēm būtu pilnībā jāpiedalās pēcpārbaudes procesā saistībā ar Parlamenta konstatējumiem budžeta izpildes apstiprināšanā un ka visām iestādēm būtu jāsadarbojas, lai nodrošinātu budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras raitu norisi;

18.  norāda, ka Komisija ir paziņojusi, ka tā nepārraudzīs citu iestāžu budžeta izpildi un ka, atbildot uz citai iestādei uzdotiem jautājumiem, tiktu pārkāpta attiecīgās iestādes autonomija pašai veikt savas budžeta iedaļas izpildi;

19.  pauž nožēlu, ka Padome joprojām neatbild uz Parlamenta jautājumiem;

20.  uzstāj, ka Padomes izdevumi ir jāpārbauda tādā pašā veidā, kā tiek pārbaudīti citu iestāžu izdevumi, un ka šādas pārbaudes pamatelementi ir norādīti Parlamenta iepriekšējo gadu rezolūcijās par budžeta izpildes apstiprināšanu;

21.  uzsver Parlamenta prerogatīvas sniegt apstiprinājumu par budžeta izpildi saskaņā ar LESD 316., 317. un 319. pantu atbilstīgi pašreizējai interpretācijai un praksei, proti, sniegt apstiprinājumu par katru budžeta pozīciju atsevišķi, lai saglabātu pārredzamību un demokrātisku atbildību attiecībā pret Savienības nodokļu maksātājiem;

22.  uzskata, ka sadarbības trūkums starp Eiropadomi un Padomi un budžeta izpildes apstiprinātājiestādi raida negatīvu signālu Savienības pilsoņiem.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

25.9.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

15

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Monica Macovei, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gerben-Jan Gerbrandy, Barbara Kappel, Julia Pitera

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jane Collins

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

15

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

ECR

PPE

S&D

Verts/ALE

Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Jane Collins

Dennis de Jong, Luke Ming Flanagan

Monica Macovei

Ingeborg Gräßle, Joachim Zeller, ,Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

Arndt Kohn, Derek Vaughan, Inés Ayala Sender

Bart Staes

1

-

ENF

Barbara Kappel

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV L 69, 13.3.2015.

(2)

OV C 380, 14.10.2016., 1. lpp.

(3)

OV C 375, 13.10.2016., 1. lpp.

(4)

OV C 380, 14.10.2016., 147. lpp.

(5)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0147.

(6)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(7)

  Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0147.

(8)

OV L 250, 27.9.2011., 25. lpp.

(9)

OV L 313, 26.11.2011., 13. lpp.

(10)

OV L 286, 17.10.2012., 23. lpp.

(11)

OV L 350, 20.12.2012., 71. lpp.

(12)

OV L 308, 16.11.2013., 22. lpp.

(13)

OV L 328, 7.12.2013., 97. lpp.

(14)

OV L 266, 5.9.2014., 26. lpp.

(15)

OV L 334, 21.11.2014., 95. lpp.

(16)

OV L 255, 30.9.2015., 22. lpp.

(17)

OV L 314, 1.12.2015., 49. lpp.

(18)

OV L 246, 14.9.2016., 21. lpp.

(19)

OV L 333, 8.12.2016., 51. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika