Procedura : 2016/2153(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0291/2017

Teksty złożone :

A8-0291/2017

Debaty :

PV 24/10/2017 - 15
CRE 24/10/2017 - 15

Głosowanie :

PV 25/10/2017 - 7.3

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0409

DRUGIE SPRAWOZDANIE     
PDF 688kWORD 56k
5.10.2017
PE 608.034v03-00 A8-0291/2017

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja II – Rada Europejska i Rada

(2016/2153(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Bart Staes

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja II – Rada Europejska i Rada

(2016/2153(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015(1),

–  uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok 2015 (COM(2016)0475 – C8‑0271/2016)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(4) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

–  uwzględniając swoją decyzję z dnia 27 kwietnia 2017 r.(5) odraczającą udzielenie absolutorium za rok budżetowy 2015, jak również załączoną do niej rezolucję,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(6), w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0291/2017),

1.  odmawia udzielenia sekretarzowi generalnemu Rady absolutorium z wykonania budżetu Rady Europejskiej i Rady za rok budżetowy 2015;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, a także Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja II – Rada Europejska i Rada

(2016/2153(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja II – Rada Europejska i Rada,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0291/2017),

A.  mając na uwadze, że wszystkie instytucje Unii powinny działać w sposób przejrzysty i w pełni odpowiadać przed obywatelami Unii za fundusze powierzone im jako instytucjom Unii;

B.  mając na uwadze, że połączony efekt wynikający z otwartej i przejrzystej administracji Unii oraz potrzeby ochrony interesów finansowych Unii sprawia, iż niezbędna jest otwarta i przejrzysta procedura udzielania absolutorium, w ramach której każda instytucja Unii odpowiada za wykonywany przez siebie budżet;

C.  mając na uwadze, że Rada Europejska i Rada jako instytucje Unii powinny ponosić demokratyczną odpowiedzialność przed obywatelami Unii w takim stopniu, w jakim są one beneficjantami ogólnego budżetu Unii Europejskiej;

1.  przypomina rolę Parlamentu określoną w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 966/2012 (zwanym dalej „rozporządzeniem finansowym”) w odniesieniu do absolutorium z wykonania budżetu;

2.  wskazuje, że zgodnie z art. 335 TFUE „Unia jest [...] reprezentowana przez każdą z instytucji, z tytułu ich autonomii administracyjnej, w sprawach związanych z funkcjonowaniem każdej z nich”, co oznacza, przy uwzględnieniu art. 55 rozporządzenia finansowego, że każda z instytucji jest odpowiedzialna za wykonanie własnego budżetu;

3.  zwraca uwagę na rolę Parlamentu i innych instytucji w procedurze udzielania absolutorium, uregulowanej przepisami rozporządzenia finansowego, w szczególności jego art. 162–166;

4.  zauważa, że zgodnie z art. 94 Regulaminu Parlamentu Europejskiego postanowienia dotyczące procedury udzielenia Komisji absolutorium z wykonania budżetu, zgodnie z art. 319 TFUE, stosuje się również do procedury udzielania absolutorium osobom odpowiedzialnym za wykonanie budżetów innych instytucji i organów Unii Europejskiej, takich jak Rada;

5.  wyraża ubolewanie, że Rada wciąż milczy w sprawie uwag poczynionych przez Parlament w rezolucji z dnia 27 kwietnia 2017 r.(7) w sprawie tendencji zaobserwowanej w poprzednich latach;

6.  z satysfakcją odnotowuje, że po raz pierwszy Rada udostępniła Parlamentowi roczne sprawozdania za 2015 r. z działalności Dyrekcji Generalnej ds. Administracji, Wydziału Prawnego i Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji i Zarządzania Dokumentami; zauważa, że w pozostałych dyrekcjach nie ma delegowanych urzędników zatwierdzających, którzy wdrażaliby budżet ogólny Unii Europejskiej, sekcja II – Rada Europejska i Rada;

7.  zwraca uwagę, że w marcu 2017 r. koordynatorzy Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego postanowili powołać grupę roboczą, w skład której mają wejść przedstawiciele wszystkich grup politycznych i która ma opracować wniosek w sprawie procedury udzielenia absolutorium Radzie; podkreśla, że wniosek ten został właśnie zatwierdzony przez Komisję Kontroli Budżetowej i przesłany Konferencji Przewodniczących, która jest organem odpowiedzialnym za stosunki międzyinstytucjonalne utrzymywane przez Parlament;

Kwestie nierozstrzygnięte

8.  ubolewa, że nie dokonano jeszcze rozdziału między budżetem Rady Europejskiej a budżetem Rady, co było przedmiotem zalecenia Parlamentu w kilku ostatnich rezolucjach w sprawie udzielenia absolutorium;

9.  zauważa, że informacje na temat polityki Rady w zakresie nieruchomości, podane na stronie internetowej Rady, nie zawierają szczegółów dotyczących kosztów związanych z nieruchomościami Rady; wie, że od czasu do czasu dochodzi do wymiany informacji między działami Parlamentu i Rady zajmującymi się kwestią nieruchomości; proponuje regularną wymianę oraz przekazywanie Parlamentowi szczegółowych informacji w rocznym sprawozdaniu finansowym Rady;

10.  ponawia apel o sporządzenie sprawozdań z postępów w zakresie przedsięwzięć budowlanych oraz o szczegółowe zestawienie poniesionych dotychczas kosztów; apeluje o informacje na temat kosztów związanych z opóźnionym ukończeniem budynku „Europa”;

11.  odnotowuje, że nowe wytyczne dla Rady dotyczące etyki opublikowano w 2015 r. i mają po nich nastąpić działania uświadamiające w zakresie etyki i uczciwości; ubolewa, że przepisy Rady dotyczące informowania o nieprawidłowościach w dalszym ciągu nie są dostępne publicznie;

12.  z zadowoleniem przyjmuje udoskonalenia wprowadzone przez Radę w odniesieniu do polityki korporacyjnej, zwłaszcza przejrzystości; ubolewa jednak, że Rada nie przystąpiła jeszcze do unijnego rejestru służącego przejrzystości;

13.  z naciskiem apeluje do Rady, by w swoich strukturach opracowała szczegółowe wytyczne i niezależne strategie polityczne dotyczące zapobiegania korupcji;

14.  wyraża ubolewanie z powodu powtarzających się dotychczas trudności w ramach procedur udzielania absolutorium, które wynikały z braku współpracy ze strony Rady; zauważa, że Parlament odmówił udzielenia sekretarzowi generalnemu Rady absolutorium z wykonania budżetu Rady na lata budżetowe 2009, 2010, 2011, 2013 i 2014 z powodów wymienionych w swoich rezolucjach z dnia 10 maja 2011 r.(8), 25 października 2011 r.(9), 10 maja 2012 r.(10), 23 października 2012 r.(11), 17 kwietnia 2013 r.(12), 9 października 2013 r.(13), 3 kwietnia 2014 r.(14), 23 października 2014 r.(15), 29 kwietnia 2015 r.(16), 27 października 2015 r.(17), 28 kwietnia 2016 r.(18) i 27 października 2016 r.(19) oraz odroczył decyzję dotyczącą udzielenia sekretarzowi generalnemu Rady absolutorium za rok budżetowy 2015 z powodów określonych w rezolucji z dnia 27 kwietnia 2017 r.;

15.  zauważa, że nieudzielenie absolutorium nie doprowadziło do żadnych konsekwencji; uważa, że sytuację tę należy uregulować w możliwie najkrótszym terminie, przede wszystkim w interesie obywateli Unii;

16.  podkreśla, że skuteczna kontrola wykonania budżetu wymaga współpracy Parlamentu i Rady, zgodnie z rezolucją Parlamentu z dnia 27 kwietnia 2017 r.; potwierdza, że Parlament nie jest w stanie podjąć decyzji o udzieleniu absolutorium bez dysponowania stosownymi informacjami;

17.  przypomina Radzie pogląd Komisji wyrażony w styczniu 2014 r., że wszystkie instytucje w pełni powinny uczestniczyć w działaniach podejmowanych w następstwie uwag poczynionych przez Parlament w ramach udzielania absolutorium oraz że wszystkie instytucje powinny współpracować na rzecz zapewnienia sprawnego przebiegu procedury udzielania absolutorium;

18.  zauważa, że Komisja stwierdziła, iż nie będzie nadzorowała wykonania budżetu pozostałych instytucji oraz że udzielanie odpowiedzi na pytania adresowane do innej instytucji naruszałoby niezależność tej instytucji w zakresie wykonania jej sekcji budżetu;

19.  ubolewa, że Rada nadal nie udzieliła odpowiedzi na pytania Parlamentu;

20.  podkreśla, że wydatki Rady należy kontrolować w taki sam sposób jak wydatki innych instytucji oraz że podstawowe elementy takiej kontroli określono w rezolucjach Parlamentu w sprawie absolutorium, przyjętych w ostatnich latach;

21.  podkreśla uprawnienia Parlamentu w zakresie udzielania absolutorium na podstawie art. 316, 317 i 319 TFUE zgodnie z obecną interpretacją i praktyką, mianowicie w zakresie udzielania absolutorium w odniesieniu do każdego działu w budżecie z osobna, tak aby utrzymać przejrzystość i demokratyczną odpowiedzialność przed podatnikami Unii;

22.  uważa, że niechęć do współpracy z organem udzielającym absolutorium, jaką przejawiają Rada Europejska i Rada, to zły sygnał dla obywateli Unii.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

25.9.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

15

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Monica Macovei, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Gerben-Jan Gerbrandy, Barbara Kappel, Julia Pitera

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jane Collins

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

15

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

ECR

PPE

S&D

Verts/ALE

Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Jane Collins

Dennis de Jong, Luke Ming Flanagan

Monica Macovei

Ingeborg Gräßle, Joachim Zeller, ,Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

Arndt Kohn, Derek Vaughan, Inés Ayala Sender

Bart Staes

1

-

ENF

Barbara Kappel

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. L 69 z 13.3.2015.

(2)

Dz.U. C 380 z 14.10.2016, s. 1.

(3)

Dz.U. C 375 z 13.10.2016, s. 1.

(4)

Dz.U. C 380 z 14.10.2016, s. 147.

(5)

Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2017)0147.

(6)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(7)

Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2017)0147.

(8)

Dz.U. L 250 z 27.9.2011, s. 25.

(9)

Dz.U. L 313 z 26.11.2011, s. 13.

(10)

Dz.U. L 286 z 17.10.2012, s. 23.

(11)

Dz.U. L 350 z 20.12.2012, s. 71.

(12)

Dz.U. L 308 z 16.11.2013, s. 22.

(13)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 97.

(14)

Dz.U. L 266 z 5.9.2014, s. 26.

(15)

Dz.U. L 334 z 21.11.2014, s. 95.

(16)

Dz.U. L 255 z 30.9.2015, s. 22.

(17)

Dz.U. L 314 z 1.12.2015, s. 49.

(18)

Dz.U. L 246 z 14.9.2016, s. 21.

(19)

Dz.U. L 333 z 8.12.2016, s. 51.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności